Duurzame ontwikkeling

Om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren, is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en ecologische aspecten.

Het maatschappelijk aspect van duurzame ontwikkeling speelt al van bij de oprichting van de P&V Groep een hoofdrol. Onze winsten hebben we altijd voor een deel geherinvesteerd in projecten die inspelen op de noden in de samenleving. Sinds enkele jaren geven we ook het milieu een vaste plaats in ons beleid. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waar we rond werken.

Maatschappelijke projecten

Tot begin jaren negentig baatte de P&V Groep een netwerk uit van sociale werken voor de zwaksten in de samenleving. Vandaag uiten we onze solidariteit onder meer via de Stichting P&V en met de steun aan maatschappelijk waardevolle initiatieven.

Stichting P&V

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt ten opzichte van de P&V Groep. Via verschillende initiatieven moedigt ze de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt ze hen uit tot actief burgerschap. De Stichting P&V reikt ook elk jaar haar Burgerschapsprijs uit. Daarmee beloont ze personen of initiatieven die zich op een voorbeeldige wijze inzetten voor een open, solidaire en respectvolle samenleving.

Partners in solidariteit

Naast de Stichting P&V verleent de P&V Groep ook steun aan andere organisaties die werken aan een solidaire samenleving, zoals Levanto, Exaris of Trividend. Daarmee zetten we onze schouders onder een groot aantal initiatieven in de sociale economie, die laaggeschoolde werknemers aan een volwaardige job willen helpen. Internationaal steunen we de organisaties FOS en SocSol. Dit zijn twee ngo’s, niet-gouvernementele organisaties, die in Midden-Amerika werken rond respectievelijk een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en voedselsoevereiniteit.

Personeel in actie

De actie ‘Helpende Handen’ (gelanceerd in 2012) is een teambuildingactiviteit, bedoeld om het groepsgevoel tussen de medewerkers van een dienst te versterken. Gedurende een halve dag werken tientallen teams aan een betere samenleving. Concrete voorbeelden: eten maken voor daklozen, een speelhoek inrichten in een asielcentrum, helpen in een natuurgebied, de tuin van een weeshuis onderhouden en nog tal van andere creatieve initiatieven.

Ecologische projecten

De P&V Groep heeft zich altijd ingezet om mee te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze solidariteit nam in de loop der jaren verschillende vormen aan en heeft zich telkens aangepast aan de evoluties in de samenleving. Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming één van de grootste problemen in de wereld. Hiertegen de strijd aanbinden is een relatief nieuw aspect in het engagement van de P&V Groep.

Werkgroep duurzame ontwikkeling

Een interne werkgroep coördineert de maatregelen om de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de afvalproductie van de gebouwen te beperken. Om de medewerkers te sensibiliseren voor hun ecologische voetafdruk (zowel op het werk als thuis) communiceren we hier regelmatig intern over. Verder buigt de werkgroep zich over de vraag hoe P&V via haar verzekeringsproducten kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Duurzame mobiliteit

De P&V Groep heeft een uitgesproken mobiliteitsbeleid. Zo stimuleren we het systeem van fietsdelen door het abonnement op Villo (Brussel) of Velo (Antwerpen) terug te betalen aan onze werknemers. Ook wie met zijn eigen fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding.

Verder faciliteren we het carpoolen tussen medewerkers. Carpoolers kunnen genieten van fiscale voordelen en ze hebben voorrang voor een parkeerplaats in onze gebouwen. Sinds enkele jaren hebben we ook een Green Car Policy. Gebruikers van een bedrijfswagen betalen zelf een deel van de brandstofkosten. En ze kunnen hun bedrijfswagen ook combineren met een abonnement op het openbaar vervoer.

Energieaudits

Sinds 2005 laat de dienst Gebouwen energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de Groep zelf worden geëxploiteerd. De audits onderzoeken de sterktes en zwaktes van de gebouwen en de technische installaties. Daarna worden verbeteringen uitgevoerd om energie te besparen en duurzame energie te stimuleren.

Label Ecodynamische Onderneming

In juni 2010 kreeg de P&V Groep het label Ecodynamische Onderneming. Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Het wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van hun onderneming. In juni 2013 werd het label verlengd voor een periode van drie jaar.

Gemeenschappelijk platform voor Klimaatsolidariteit

Via Euresa (een Europees samenwerkingsverband tussen coöperatieve of onderlinge verzekeringsmaatschappijen) werd een gemeenschappelijk platform ontwikkeld voor klimaatsolidariteit.

Dit staat de gebruiker toe om:

  • De klimatologische uitdagingen waar we mee te maken hebben beter te begrijpen en zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.
  • De hoeveelheid broeikasgassen die hij produceert te berekenen, zowel van zijn voertuig als zijn woning. Dit zijn twee domeinen die tot de kern van het verzekeringsvak behoren en het meest bijdragen aan de opwarming van de aarde.
  • Zijn CO2-uitstoot geheel of gedeeltelijk te compenseren door een ontwikkelingsproject te steunen dat sinds 1997 door GERES (een partner van de Europese Commissie) in Cambodja wordt georganiseerd. Dit in het kader van het compensatieprogramma CO2Solidaire.

Europees engagement

De inspanningen rond duurzame ontwikkeling kaderen in een ruimer project van Euresa. Dat is een economisch samenwerkingsverband van Europese verzekeraars uit de sociale economie, waarvan de P&V Groep mede-oprichter is.

In 2009 ondertekenden de verzekeringsgroepen binnen Euresa het charter ‘Towards Sustainable Development’. Daarin engageren ze zich om in al hun activiteiten de doelstellingen van sociale gelijkheid, respect voor het milieu en economische stabiliteit te verenigen.

Dat engagement wordt vertaald in toegankelijke verzekeringsoplossingen op basis van solidariteit, in ecologische maatregelen voor de eigen gebouwen en wagenparken, in het stimuleren van diversiteit en gelijke kansen voor het personeel en in het promoten van milieubewuste oplossingen en houdingen onder de verzekerden en de partners en leveranciers waarmee de Euresa-maatschappijen samenwerken.