Dit reglement is van toepassing op de ‘weCover Summer Challenge’ (hierna: de Wedstrijd).

De specifieke modaliteiten van elke Wedstrijd (duur, winnaars, prijzen …) zijn opgenomen in een voor elke
Wedstrijd kenmerkende beschrijving (hierna: de Beschrijving) en zijn beschikbaar op de specifieke pagina in de
weCover-app.

 

Artikel 1: Organisator

De Wedstrijd wordt georganiseerd door de P&V Groep (P&V Verzekeringen CV), Koningsstraat 151, 1210
Brussel – België, btw BE 0402.236.531 (RPR Brussel), verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer
0058 (hierna: de Organisator). De P&V Groep ontwikkelt verzekeringsoplossingen onder de merken P&V en
Vivium, alsook de producten van Actel.

De prijzen worden geschonken door de Organisator.

 

Artikel 2: Duur van de Wedstrijd

De begin- en einddatums (en -uren) van elke Wedstrijd en de uiterste datum waarop de winnaars op de hoogte
worden gebracht, zijn opgenomen in de Beschrijving.

 

Artikel 3: Inspraak

Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de weCover-app eerst downloaden en
installeren op zijn smartphone. Vervolgens moet de deelnemer alle verplichte velden in het formulier invullen
om zijn gebruikersaccount aan te maken.

Iedere persoon mag eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houdt de Organisator alleen rekening met de
eerste ontvangen deelname.

De voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen om de deelname te valideren, zijn opgenomen in de
Beschrijving.

Louter door deel te nemen, stemt elke deelnemer in met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals
beschreven in de Privacyverklaring weCover en ons privacybeleid.
We bewaren de gegevens van elke Wedstrijd gedurende een periode van een jaar vanaf de datum waarop de
winnaars op de hoogte worden gebracht. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken en over de uitoefening van uw rechten vindt u op www.pv.be/privacy.

 

Artikel 4: Winnaars

De modaliteiten van elke Wedstrijd en de wijze waarop de winnaars worden bepaald, zijn opgenomen in de
Beschrijving.

Wanneer een rijscore wordt gebruikt, houdt WeCover rekening met de context waarin wordt gereden. Dat
betekent dat overdreven snelheid, bruusk remmen, hard versnellen of 'sportieve' bochten in risicovolle
omstandigheden (regen, ‘s nachts, tijdens de spitsuren enz.) zwaarder zullen worden bestraft. Bij ex aequo
worden de winnaars bepaald op basis van de tijd die ze te snel reden.

De Organisator duidt de winnaars in alle objectiviteit aan. De door de weCover-app bepaalde rijscore geldt
daarbij als bewijs.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.

 

Artikel 5: Prijs

De te winnen prijzen zijn opgenomen in de Beschrijving.

Er wordt een maximumprijs toegekend per adres/woonplaats. Twee personen die op hetzelfde adres wonen,
kunnen dus niet elk een prijs winnen.

De prijs kan niet worden omgeruild tegen speciën of enige andere vorm van vergoeding. De Organisator behoudt
zich het recht voor, als hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een
vergelijkbare en gelijkwaardige prijs te vervangen. Als een prijs verzonden wordt, kan de Organisator niet
aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of voor vertraging
van de bezorging. Als de prijzen aangetekend worden verstuurd, kan de Organisator niet aansprakelijk worden
gesteld wanneer de prijs niet door de winnaar in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 6: Beschrijving

De Wedstrijd loopt van 18 augustus tot en met 18 september 2020.

Gedurende de wedstrijdperiode zijn er 4 teams die het tegen elkaar opnemen. Elk team wordt door een
influencer geleid:

  • Jeroen
  • NICEfamily
  • Homme Sauvage
  • Team Melissa

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer:

  • Een van de vier teams kiezen. En eenmaal een keuze gemaakt, kan de deelnemer niet meer van team veranderen
  • Ritten van minimaal vier kilometer afleggen met een rijstijlscore van meer dan of gelijk aan 80%. Alleen deze trips tellen mee.

Het winnende team is het team dat op het einde van de wedstrijd de meeste kilometers reed
met de beste rijstijlscore

De prijzen zijn:

  • Voor het winnende team: (1) voucher Zalando ter waarde van 100€, (2) voucher Zalando ter waarde van 75€, (3) voucher Zalando ter waarde van 25€, (4) voucher Zalando ter waarde van 25€, (5) voucher Zalando ter waarde van 25€, (10), (15), (20), (25), (30), (35), (40), (45), (50), (55) voucher Zalando ter waarde van 10€
  • Voor het tweede team: (1) Bongobon ter waarde van 25€, (5), (10), (15), (20) Bongobon ter waarde van 15€
  • Voor het derde team: (1) Bongobon ter waarde van 25€, (5), (10), (15) Bongobon ter waarde van 15€
  • Voor het vierde team: (1) Bongobon ter waarde van 25€, (5), (10), (15) Bongobon ter waarde van 15€

Als een van de deelnemende influencers een van deze prijzen wint, wordt zijn prijs automatisch toegekend aan
de eerstvolgende deelnemer in het wedstrijdklassement.

 

Artikel 7: Voorwaarden

Iedereen die in België woont, mag aan de Wedstrijd deelnemen, uitgezonderd de personeelsleden van de
Organisator, de ondernemingen (inclusief hun personeel en medewerkers) die bij de organisatie van de
Wedstrijd betrokken zijn en alle verwanten (d.w.z. personen die onder hetzelfde dak wonen) van deze
uitgesloten categorieën. Deelnemers die geen achttien jaar zijn op het ogenblik van deelname mogen niet
meedoen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de
spelregels en het Wedstrijdreglement. De deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd.
Elke poging tot fraude leidt tot de onherroepelijke en onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of
de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen
als dat door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil gerechtvaardigd is. Hij kan niet
aansprakelijk worden gesteld als de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door
omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische
problemen die zich tijdens de Wedstrijd voordoen, zoals het niet-verzenden of niet-ontvangen van e-mail, het
niet-registreren van trajecten, de disproportionele facturering van mobiele gegevens enz.
In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting kan de Organisator elke noodzakelijke
beslissing nemen om het goede verloop van deze Wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van de Organisator
zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan goederen en/of personen in het
kader van de deelname aan de Wedstrijd of het gebruik of de toekenning van de prijs. In alle gevallen waarin het
Wedstrijdreglement niet voorziet, komt het de Organisator toe om een beslissing te nemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en louter naar eigen goeddunken de Wedstrijd
te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

 

Artikel 8: Wetgeving

De Wedstrijd als geheel en dit reglement in het bijzonder worden beheerst door de Belgische wetgeving en
geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die uit de Wedstrijd
voortvloeien of er verband mee houden en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd
aan de rechtbanken van Brussel.

Voor bijkomende vragen of verduidelijkingen over deze Wedstrijd raden we u aan een e-mail te sturen naar
info@wecover.be.