Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019 - concrete invulling

Sedert 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht . Hiervoor werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast.

P&V past haar beheersysteem aan zodat de nieuwe bepalingen onmiddellijk worden nageleefd vanaf 1 januari 2019.

Waarover gaat de Richtlijn?

De richtlijn 2014/50/EU (de zogenaamde Portability-richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 heeft als doel de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten te bevorderen. Hiertoe wil zij mogelijke belemmeringen op het verwerven en behouden van aanvullende pensioenrechten wegwerken.

De lidstaten moesten deze richtlijn omzetten in nationaal recht.

Hiervoor diende België de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) aan te passen.

Met de wet van 27 juni 2018 inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU werd de WAP aangepast.

De belangrijkste aanpassingen aan de WAP zijn:

  • Werknemers die tot een personeelscategorie behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld moeten onmiddellijk aansluiten bij indiensttreding.
  • Werknemers die aangesloten zijn aan een pensioentoezegging verwerven onmiddellijk aanvullende pensioenrechten.

Deze wijzigingen gaan in op 1 januari 2019.

Wat verandert er op 1 januari 2019?

P&V past haar beheersysteem aan zodat alle huidige, eventuele voorwaarden tot aansluiting verwijderd worden en de reserves onmiddellijk verworven zijn.

Reeds aangemelde werknemers die op 1 januari 2019 nog niet aangesloten zijn aan de pensioentoezegging, zullen automatisch aangesloten worden op 1 januari 2019.

Alle nieuwe indiensttredingen vanaf 1 januari 2019 die behoren tot een personeelscategorie waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld, zullen onmiddellijk aangesloten worden aan de pensioentoezegging vanaf datum van indiensttreding.

Praktische aanpak

In de loop van de maand oktober 2018 zullen alle inrichters geïnformeerd worden over deze nieuwe wetgeving.

Omdat misschien nog niet alle indiensttredingen gemeld zijn, zullen de inrichters gevraagd worden om vóór 7 december 2018 alle werknemers, die al in dienst zijn en tot een personeelscategorie behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld maar nog niet aan P&V zijn doorgegeven, aan te melden. Deze werknemers kunnen dan automatisch en correct worden aangesloten aan de pensioentoezegging op 1 januari 2019.

Laatste update op 2 oktober 2018