Verzekeringen voor bedrijven, ondernemers en uw personeel

Verzeker uw bedrijf


Omdat elk bedrijf anders is en met unieke uitdagingen te maken heeft, kunnen we de oplossingen van P&V afstemmen op uw specifieke activiteiten.

BA bij brand of ontploffing


Verplichte verzekering

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) bij brand of ontploffing is wettelijk verplicht als u een publiek toegankelijke zaak uitbaat. Ongeacht of u een natuurlijke of een rechtspersoon bent, moet u dan een objectieve-aansprakelijkheidsverzekering afsluiten die uw aansprakelijkheid zonder schuld dekt voor schade berokkend aan derden door een brand of ontploffing. 

Brand- en diefstalverzekering


U bent gedekt in geval van brand en aanverwante gevaren, maar ook bij natuurrampen, elektriciteit- en waterschade, schade door diefstal en vandalisme en in vele andere situaties. U bent ook gedekt voor de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden voor schade veroorzaakt door het verzekerde gebouw.

Bedrijfsschade


Dit is als een levensverzekering voor bedrijven. De verzekering Bedrijfsschade garandeert u inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteiten stilliggen of vertragen als gevolg van een door de polis gedekt schadegeval. U krijgt een vergoeding gedurende de termijn die u hebt gekozen.

Rechtsbijstand


Om te helpen uw schade veroorzaakt door derden te verhalen, een minnelijke schikking te treffen of voor bijstand in een gerechtelijke procedure. Onze onafhankelijke entiteit Arces stelt met RB Safety Business alles in het werk om uw belangen optimaal te verdedigen.

Ontdek de rechtsbijstandsverzekering

Machinebreuk


Als uw machines plotseling beschadigd raken of in panne vallen, stopt de productie en verliest u geld. U moet dus snel reageren. De optionele dekking voor machinebreuk zorgt voor een snelle vergoeding van uw kosten voor de herstelling of de vervanging van uw machine.

Ontdek de verzekering Machinebreuk

BA onderneming


Als u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden kan dat zware financiële gevolgen hebben voor uw beroepsactiviteit, voor uzelf en zelfs voor uw gezin. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, die voor een aantal activiteiten verplicht is, dekt de schade die uw onderneming berokkent aan derden.

Ontdek de BA onderneming

Bestuurdersaansprakelijkheid


Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid als bestuurder van de vennootschap. Als ondernemer moet u onvermijdelijk soms risico's nemen. U draagt ook een grote verantwoordelijkheid tegenover het bedrijf, de klanten, de werknemers en de externe partners. Met deze verzekering dekt de onderneming die aansprakelijkheid van haar bestuurders.

Beroepsaansprakelijkheid


Geeft u uw klanten advies rond complexe problemen of biedt u hen intellectuele diensten aan? Dat is niet zonder risico. U of uw bedrijf kunnen aansprakelijk worden gesteld als uw klanten schade lijden door een verkeerd advies of een verkeerde berekening, bijvoorbeeld. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt er dan voor dat uw bedrijf beschermd is.

Verzekeringen bundelen


Met ons Ideal Bonus Plan combineert u uw belangrijkste basisverzekeringen in één plan. Eenvoudig, comfortabel en voordelig.

Ontdek het Ideal Bonus Plan

Goed verzekerd als ondernemer

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

U spaart voor uw pensioen en u geniet tegelijk een belastingvoordeel. U kunt de premies van uw VAPZ als beroepskosten aftrekken, waardoor uw inkomen daalt en u dus minder sociale bijdragen hoeft te betalen. Met het sociaal VAPZ breidt u de dekkingen uit, om ook uw gezin te beschermen. U kunt uw (sociaal) VAPZ combineren met een IPT (als u actief bent als vennootschap) of met een POZ (zonder vennootschap) voor een complete oplossing voor uw pensioen.

Ontdek het VAPZ

Verzeker uw personeel


Oplossingen die een correcte schadevergoeding garanderen voor uw werknemers bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. U kunt hen ook helpen om hun aanvullend pensioen te financieren.

Arbeidsongevallenverzekering


Verplichte verzekering

De arbeidsongevallenverzekering beschermt uw  personeel dat onderworpen is aan de RSZ tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op het werk of op hun woon-werktraject.

Ontdek de arbeidsongevallenverzekering

Excedent Wet


Met deze aanvullende uitkering krijgt uw werknemer na een arbeidsongeval een hogere uitkering dan het wettelijke maximum.

Ongevallen privéleven


Ongevallen privéleven: bescherm uw werknemers bij ongevallen in hun privéleven.

 


Pack Horeca van P&V 

Onze professionele verzekeringen speciaal voor de horeca!

Een alle risico-dekking tot 25.000 euro voor uw elektronische kassa? Uw aansprakelijkheid ook verzekerd bij occasionele traiteuractiviteiten? Met het Pack Horeca geniet u van deze én nog elf andere exclusieve voordelen. Bovenop uw verzekeringen Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid, Arbeidsongevallen en Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing bij P&V. Zonder extra premie.

Ontdek alle ingrediënten van het Pack Horeca

Uitsluitingen 

Let op! Er zijn altijd zaken die niet gedekt zijn. Bekijk uw algemene en uw bijzondere voorwaarden. Indien u twijfelt, neem dan contact met uw P&V-adviseur.

Brand  (Property)

Wat is (o.m.) niet verzekerd? 

 • Schroeischade (dit is zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • Schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bv. de boom die op uw gebouw is gevallen.
 • Enz.

Deze lijst is niet limitatief.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming (Liability)

Wat is niet verzekerd? 

De algemene uitsluitingen zijn o.m.: 

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade als gevolg van grove schuld (zoals omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden)
 • schade door oorlog en terrorisme

Voor de BA Uitbating, o.m.: 

 • schade die valt onder de toepassing van de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen
 • uw contractuele aansprakelijkheid

Voor de BA Toevertrouwd Goed, o.m.: 

 • de schade aan goederen van derden
 • die u zijn toevertrouwd voor opslag, tentoonstelling, demonstratie, kweek, verkoop, vervoer of louter voor bewaarneming
 • waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent (behoudens de waarborg “BA schade aan werkinstrument”)

Voor de BA Na levering of Na werken, o.m.: 

 • de schade die uw producten of werken aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan performantie)
 • de zuivere onstoffelijke schade

Voor de BA Beroep, o.m.: 

 • de laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst

Voor de Rechtsbijstand, o.m.: 

 • het verhaal tegen de aansprakelijke derde op een contractuele basis (behoudens bij samenloop van aansprakelijkheid)

Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid (brand of ontploffing)

Is niet verzekerd o.m.: 

 • schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing
 • schade die u zelf oploopt

Arbeidsongevallen (Accidents)

Zijn niet verzekerd o.m.: 

Zoals voorzien in de wet* over arbeidsongevallen*

 • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet veroorzaakt werden.
 • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval*.
 • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen wegens ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk. (Wij zullen tussenkomen, maar de uitgaven van de verzekeringnemer terugvorderen).

Bepaalde gebeurtenissen worden in de optionele waarborgen uitgesloten.

Bij de waarborgen privéleven verleent de maatschappij geen tussenkomst voor o.m.:

 • Paardenwedstrijden, wielerwedstrijden en wedstrijden voor motorrijtuigen, trainingen of voorbereidende proeven inbegrepen (behalve toeristische rally’s zonder tijd- of snelheidsnorm).
 • Beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen, valschermspringen,...en het besturen van een luchtvaartuig.

Deze lijst is niet limitatief.

De overlijdensdekking bevat uitsluitingen en beperkingen. Overlijden is bijvoorbeeld niet gedekt indien het door opzettelijke daad is ontstaan of indien het veroorzaakt wordt door actieve deelname aan oproer of door de gevolgen van een oorlog. In bepaalde gevallen wordt zelfmoord ook niet gedekt. Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar bij uw agent of op onze website .

De verzekering Gewaarborgd Inkomen bevat uitsluitingen en beperkingen. Hieronder enkele voorbeelden:

Zijn niet in de waarborg inbegrepen, de arbeidsongeschiktheid die ontstaat door:

 • grove schuld, zoals daden gesteld met opzet of tegen de openbare orde;
 • poging tot zelfmoord, esthetische ingrepen, actieve deelname aan gewelddaden en eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;

Gevaarlijke beroepsactiviteiten, activiteiten gelinkt aan luchtvaartuigen en sommige sporten zijn enkel gewaarborgd indien deze uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden vermeld zijn.

Voor psychische aandoeningen wordt de duur van de uitkering beperkt tot maximum twee jaar. Deze beperking geldt niet voor volgende psychische aandoeningen: bipolaire stoornis, psychotische stoornis, schizofrenie, gegeneraliseerde angststoornis, dissociatieve stoornis, obsessief-compulsieve stoornis, anorexia en boulimia nervosa.

Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar bij uw agent of op onze website .

* De wet van 10 april 1971 over arbeidsongevallen (BS.)

Beperkingen 

De meeste waarborgen zijn begrensd.  Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden, om de dekkingsgrenzen in uw contract te kennen.  Bij twijfel, raadpleeg uw adviseur.  

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere en de algemene voorwaarden
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, maar voor de waarborgen B.A. “na levering of na werken” en “beroepsaansprakelijkheid” ook per verzekeringsjaar

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor een bepaalde termijn en wordt stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekeringen Rechtsbijstand is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.