Wedstrijdreglement - Win een tankbeurt of filmavond voor twee met P&V

ARTIKEL 1 ‐ ORGANISATOR

P&V Verzekeringen CVBA, Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058, Koningsstraat 151, 1210 Brussel – RPR Brussel – KBO 0402236531 – organiseert de wedstrijd genaamd ‘Win een tankbeurt of filmavond voor twee met P&V’ van 28/11/2018 tot 09/12/2018.

ARTIKEL 2 - DEELNAME

  • De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon van minimaal 18 jaar die in België woont.
  • Deelname aan de wedstrijd door personeelsleden van de Groep P&V Verzekeringen, door mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben meegewerkt aan het bedenken, uitwerken en beheren van de wedstrijd of door hun familieleden of mensen die op hetzelfde adres wonen, is uitgesloten. Verzekeringsbemiddelaars van de Groep P&V Verzekeringen zowel als hun familieleden en mensen die op hun adres wonen, zijn eveneens uitgesloten van deelname.
  • P&V Verzekeringen behoudt zich het recht voor om deelnemers die deze voorwaarden van dit reglement niet naleven, uit te sluiten.Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
  • Deelnemers moeten op ieder ogenblik een bewijs van hun identiteit en hun leeftijd kunnen voorleggen, zodat de organisator eventueel misbruik kan controleren en bestraffen.

ARTIKEL 3 - DE PRIJZEN

De 21 eerste winnaars van de wedstrijd ontvangen de volgende prijzen:

  • Winnaars 1 tot 4: Total-tankkaart ter waarde van 50 euro – geldig tot 02/01/2019
  • Winnaars 5 tot 20: twee Kinepolis-filmtickets, geldig in alle Kinepolis-bioscopen in België – geldig tot 02/01/2019
  • Winnaar 21: een Fnac-bon ter waarde van 15 euro – geldig tot 28/02/2019 uitsluitend op Fnac.be

ARTIKEL 4 - HOE DEELNEMEN?

Om deel te nemen aan de wedstrijd, volstaat het de drie vragen en de schiftingsvraag te beantwoorden die gepubliceerd worden op de Facebook-pagina van P&V Verzekeringen. Dit is de enige geldige manier voor deelname aan de wedstrijd en voor de toekenning van de prijzen.

Voor wie meerdere malen deelneemt, wordt alleen rekening gehouden met de eerste deelname.

ARTIKEL 5 ‐ SELECTIE EN BERICHTGEVING VAN DE WINNAARS

Enkel correcte en volledige antwoorden ingevuld via internet tussen 28/11/2018 (00u01) en 09/12/2018 (23u59) worden in aanmerking genomen voor de selectie van de winnaars. De gegevens op het onlinedeelnameformulier (naam, voornaam, geboortejaar, e-mail en postcode van de deelnemer) moeten correct en volledig ingevuld zijn. De winnaars van de wedstrijd worden alleen ingelicht via het e-mailadres dat ze hebben meegedeeld op dit formulier. Bij een foutief adres kan de winnaar geen aanspraak maken op zijn prijs en zal deze niet opnieuw worden uitgedeeld.

Op het einde van de wedstrijd worden de winnaars als volgt geselecteerd:

  • Om als winnaar te kunnen worden uitgeroepen, moet u enerzijds correct hebben geantwoord op de gestelde vragen van het deelnameformulier en
  • Anderzijds bij de antwoorden behoren die het dichtst bij het juiste antwoord liggen op de schiftingsvraag.

De winnaars zullen per e-mail worden ingelicht via het e-mailadres dat ze hebben meegedeeld op het wedstrijddeelnameformulier. De winnaars van de Total-tankkaarten moeten via een formulier in deze e-mail hun gegevens meedelen zodat de kaart per post naar hen kan worden verstuurd.

De deelnemers zijn er zich dus perfect van bewust en aanvaarden dat de mogelijkheid om prijzen in de wacht te slepen afhangt van hun intellectuele capaciteiten om te antwoorden op de verschillende vragen. In geval van een ex aequo zal er aan de ex aequo-kandidaten per e-mail een bijkomende denkvraag worden gesteld. De beslissing van de organisator wat betreft de selectie van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

ARTIKEL 6 - ONBESCHIKBAARHEID VAN DE LOTEN

De prijzen mogen in geen geval betwist worden, op welke manier dan ook, en mogen in geen geval omgeruild worden tegen hun waarde in geld of tegen andere prijzen.

P&V Verzekeringen behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om de prijzen te vervangen door andere met een gelijkwaardige of hogere waarde in geval van omstandigheden buiten haar wil die de uitreiking van de voorziene prijzen onmogelijk maken. Voor een dergelijke vervanging kan P&V Verzekeringen niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 7 ‐ GEBRUIK VAN DE GEGEVENS VAN DE WINNAARS

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens door P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel als verwerkingsverantwoordelijke, met het oog op het verloop van deze wedstrijd en, als de deelnemer hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd op zijn onlinedeelnameformulier, voor commerciële prospectie met betrekking tot de producten die P&V Verzekeringen CVBA promoot.

P&V Verzekeringen verbindt zich er als verwerkingsverantwoordelijke toe om de persoonsgegevens die ze inzamelt bij de deelnemers, te verwerken in overeenstemming met de geldende privacyreglementering en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

Voor bijkomende informatie hierover kunnen de deelnemers terecht op https://www.pv.be/nl/privacy.

ARTIKEL 8 - KLACHTEN

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk worden verzonden uiterlijk binnen de zeven werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd, naar volgend adres:

P&V Verzekeringen

Afdeling Marketing

Koningsstraat 151

1210 Brussel

Elke klacht die buiten deze termijn en niet met de post werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

ARTIKEL 9 ‐ TERBESCHIKKINGSTELLING VAN HET REGLEMENT - WIJZIGINGEN - OVERMACHT

De deelname aan de wedstrijd is gratis en veronderstelt de aanvaarding van dit reglement. P&V Verzekeringen behoudt zich het recht om de wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil om die dit zouden rechtvaardigen of bij overmacht. P&V Verzekeringen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 10 ‐ TERUGBETALING VAN DE KOSTEN

Kosten voor de internetverbinding of andere kosten die de deelnemer maakt om aan de wedstrijd mee te doen, worden niet terugbetaald.

ARTIKEL 11 ‐ FRAUDE

Als er sprake zou zijn van fraude van om het even welke aard bij de deelname aan de wedstrijd of bij de selectie van de winnaars, dan mag P&V Verzekeringen de wedstrijd, een deel ervan of deelnames annuleren.

Bovendien behoudt ze zich het recht voor om de prijzen niet toe te kennen aan de fraudeurs en/of om ze te vervolgen voor de bevoegde rechtscolleges.

ARTIKEL 12 ‐ AANSPRAKELIJKHEID

Deelname aan de wedstrijd via internet veronderstelt van de deelnemers dat ze kennis hebben van de kenmerken en limieten van internet en dat ze die aanvaarden, meer bepaald voor wat betreft de technische prestaties, de responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te verzenden. P&V Verzekeringen kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen misbruik of tegen het risico van besmetting met mogelijke virussen die op internet circuleren.


De organisator is niet verantwoordelijk in geval van een onderbreking van de communicatie via internet of in geval van een wijziging die gevolgen heeft voor de deelnames (communicatie via netwerk, onderbreking van het netwerk) en bij uitbreiding in geval van eender welke storing op het internet waarover P&V Verzekeringen geen controle heeft.


Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van P&V Verzekeringen, kan zij, noch haar personeel, noch de derden waarop ze beroep gedaan heeft in het kader van de wedstrijd aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard dan ook, die voortkomt uit de organisatie van de wedstrijd, inclusief de deelname, de selectie van de winnaars en de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Ze kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de wijzigingen, opschortingen en annuleringen bepaald in artikel 9.

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen met betrekking tot de wedstrijd worden beslecht door de rechtbanken van het Brusselse arrondissement.

 

Brussel, 26 november 2018