Langetermijnsparen: sparen voor een aanvullend pensioen

Uw pensioen voorbereiden met P&V Langetermijnsparen

Met langetermijnsparen vult u uw pensioen aan op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen is vooral interessant als u geen hypothecaire lening hebt. Want uw kapitaalsaflossingen en de stortingen voor uw langetermijnsparen gaan naar dezelfde fiscale korf als de woonbonus.

 

4 redenen om voor P&V Langetermijnsparen te kiezen:

 • stort tot 2.260 euro per jaar, op eigen tempo
 • krijg tot 678 euro terug via uw belastingen (als uw woonkrediet afgelost is)
 • ontvang 0,45% gewaarborgd rendement op uw stortingen
 • aanvullende waarborgen mogelijk

Sparen voor later?

 Premies

Tot aan uw pensioen stort u maandelijks of jaarlijks een bedrag in een tak 21-levensverzekering. U kiest zelf wanneer u stort. De premie bedraagt minstens 360 euro per jaar of 30 euro per maand. 

Het fiscale maximum voor alle stortingen samen bedraagt 2.260 euro voor langetermijnsparen in 2017. 

In tegenstelling tot bij pensioensparen worden de premies voor langetermijnsparen wel belast. Op de premies betaalt u een wettelijke taks van 2%.

 Rentevoet

Op uw premies krijgt u een gewaarborgde rentevoet van 0,45%. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen tijdens de looptijd van het contract: zowel naar beneden als naar boven.

 Winstdeelname

Bovenop de gewaarborgde rentevoet kunt u eventueel een jaarlijkse, belastingvrije winstdeelname ontvangen. Hoeveel dat is, hangt af van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V. De winstdeelname is niet gewaarborgd voor de toekomst.

 Looptijd

Een contract langetermijnsparen loopt minstens tien jaar. Om een contract te starten, moet u bovendien minstens 18 jaar oud zijn. Een maximale leeftijd is er niet. In tegenstelling tot bij pensioensparen hoeft u niet jonger te zijn dan 65 jaar.

 

Wilt u graag weten welk bedrag u jaarlijks fiscaal kunt inbrengen met een contract P&V Langetermijnsparen? Hebt u vragen over de woonbonus? Uw P&V-agent beantwoordt graag deze en andere vragen. Bel hem snel voor een afspraak. 

Fiscaal voordeel

 Belastingvermindering

Langetermijnsparen geeft u recht op een belastingvermindering. Deze is gelijk aan 30% (+ gemeentebelasting)* van uw betaalde premie. In 2017 bedraagt het fiscaal maximum voor langetermijnsparen 2.260 euro. 

Het precieze bedrag dat u fiscaal kunt inbrengen, hangt af van uw netto belastbaar inkomen. Het is gelijk aan de som van:

 • 15% van de eerste schijf van 1.880 euro van het netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis en;
 • 6% op het overige netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis.

* Indien aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. De fiscale behandeling kan in de toekomst onderhevig zijn aan wijzigingen.

 Zelfde korf als woonbonus

P&V Verzekeringen stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. Op uw belastingaangifte moet u het gespaarde bedrag invullen onder code 1353 of 2353. De stortingen voor uw langetermijnsparen gaan dus naar dezelfde fiscale korf als de kapitaalaflossingen voor de lening van uw woning, zeg maar de ‘woonbonus’. 

Uw persoonlijke maximumbedrag voor het langetermijnsparen vermindert u daarom met het bedrag dat u ingebracht hebt voor uw hypothecaire lening. Vandaar dat langetermijnsparen vooral interessant is voor mensen zonder hypothecaire lening.

 Eindbelasting

Op het einde van de rit betaalt u een eindbelasting op uw spaartegoed. Deze eindtaxatie kan op twee momenten gebeuren:

 • Bent u voor uw 55ste verjaardag gestart? Dan gebeurt de eindtaxatie van 10% als u 60 bent.
 • Bent u na uw 55ste verjaardag gestart, maar voor uw 65ste? Dan gebeurt de eindtaxatie van 10% op de tiende verjaardag van het contract.

Na de eindtaxatie kunt u gewoon verder sparen. Uw stortingen blijven fiscale voordelen opleveren. 

Als u het contract vroegtijdig afkoopt, dus voor de voorziene einddatum, wordt uw spaarreserve belast aan 33%, verhoogd met de gemeentebelasting, in plaats van de normale eindbelasting van 10%. 

Aanbod P&V Verzekeringen

P&V biedt u twee mogelijkheden aan om aan langetermijnsparen te doen:

 • u wilt naast een aanvullend pensioen ook uw gezin beschermen tegen de financiële gevolgen als u zou overlijden? Kies dan voor een Evoluplan.
 • u wilt naast een aanvullend pensioen ook bescherming in geval van arbeidsongeschiktheid, nu of in de toekomst? Kies dan voor Ideal Capital.

 

Langetermijnsparen met P&V Evoluplan

Wat is er gewaarborgd

P&V Evoluplan is een spaarverzekering van het type tak 21. Uw kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract.

Aanvullende bescherming tegen de gevolgen van uw overlijden

Als u zou overlijden, ontvangen uw nabestaanden het spaartegoed dat u op dat moment hebt opgebouwd. 

Als u hen meer wilt achterlaten, kunt u zich bijkomend verzekeren. U hebt twee keuzes:

 • u bepaalt een minimum (minstens 5.000 euro) voor uw opgebouwde spaartegoed, of
 • u verhoogt het opgebouwde spaartegoed met een vast bedrag (minstens 5.000 euro).

Wat zijn de risico's

 • Voor toekomstige stortingen kan er een andere rentevoet van kracht zijn dan deze van vandaag.
 • De wetgever kan onder meer het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Kosten P&V Evoluplan

Op het P&V Evoluplan zijn instapkosten, beheerkosten, een premietaks en een afkoopvergoeding van toepassing.

 • Instapkosten
  De eenmalige instapkost bedraagt maximaal 5% van de premie. Voor vrije stortingen (dus zonder permanente opdracht of domiciliëring) kleiner dan 250 euro, rekent P&V een forfaitaire kost aan van 3,50 euro. Voor vrije stortingen tussen 250 en 500 euro wordt een forfaitaire kost van 2,50 euro aangerekend. Dit forfait wordt pas aangerekend vanaf de tweede storting.
 • Beheerskosten
  De beheerskosten zijn maximaal 7 euro per jaar.
 • Premietaks
  De premietaks bedraagt 2% voor natuurlijke personen en 4,4% voor rechtspersonen. Er is geen premietaks verschuldigd in het kader van het fiscaal stelsel van het pensioensparen.
 • Afkoopvergoeding
  Als u de overeenkomst vervroegd afkoopt, kan een vergoeding worden aangerekend ter compensatie van de administratieve en financiële kosten die gepaard gaan met deze vervroegde afkoop.
  Deze afkoopvergoeding is niet hoger dan het maximum van de volgende twee bedragen:
                 - 75 euro aangepast aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100)
                 -  5% van de theoretische afkoopwaarde.
  Tijdens de laatste 5 jaar van het contract, vermindert het percentage van 5% met 1% per jaar.

Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden. Die documenten kunt u gratis krijgen bij uw P&V-agent of op www.pv.be. Voor u intekent, moet u deze documenten en de bijzondere voorwaarden aandachtig doornemen.

P&V Evoluplan  is een levensverzekering naar Belgisch recht. P&V Evoluplan is een product van P&V Verzekeringen CVBA, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten door de Nationale Bank van België, onder het nummer 058.

Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Klachten over het verzekeringscontract kunt u bespreken met uw P&V-agent. Hij is de bevoorrechte tussenpersoon voor al uw vragen en problemen. U kunt ook terecht bij onze dienst Klachtenmanagement. Die zal elke klacht of opmerking met de grootste aandacht bekijken.

Hoe onze dienst Klachtenmanagement contacteren?

 • per e-mail: klacht@pv.be
 • per brief: Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • via telefoon: 02 250 90 60 

Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u  advies vragen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, externe bemiddelaar voor de sector verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

Langetermijnsparen met P&V Ideal Capital

Wat is er gewaarborgd

P&V Ideal Capital is een spaarverzekering van het type tak 21. Uw kapitaal groeit elk jaar aan en is 100% beschermd. De gewaarborgde rentevoet die van kracht is op het ogenblik van de storting, blijft gewaarborgd tot het einde van het contract.

Aanvullende waarborg: bescherming tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid betaalt P&V de premies in uw plaats verder, waardoor uw vooropgestelde kapitaal gewaarborgd is.

Daarnaast kunt u maandelijks een extra uitkering ontvangen bovenop de ziekte-uitkering van het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Wat zijn de risico's

 • Voor toekomstige stortingen kan er een andere rentevoet van kracht zijn dan deze van vandaag.
 • De wetgever kan onder meer het fiscale voordeel en de eindbelasting in de toekomst aanpassen.

Kosten Ideal Capital

Op P&V Ideal Capital zijn instapkosten, beheerkosten, een premietaks en een afkoopvergoeding van toepassing.

 • Instapkosten
  De eenmalige instapkost bedraagt maximaal 7% van de premie.
 • Beheerskosten
  P&V behoudt zich het recht voor een jaarlijks forfait te heffen op de reserve (13,47 euro in januari 2013 te indexeren in functie van het gezondheidsindexcijfer van de maand januari).
 • Premietaks
  De premietaks bedraagt 2% voor natuurlijke personen en 4,4% voor rechtspersonen. Er is geen premietaks verschuldigd in het kader van het fiscaal stelsel van het pensioensparen.
 • Afkoopvergoeding
  Als u de overeenkomst vervroegd afkoopt, kan een vergoeding worden aangerekend ter compensatie van de administratieve en financiële kosten die gepaard gaan met deze vervroegde afkoop.
  Deze afkoopvergoeding is niet hoger dan het maximum van de volgende twee bedragen:
                 - 75 euro aangepast aan de gezondheidsindex van de consumptieprijzen (basis 1988 = 100)
                 -  5% van de theoretische afkoopwaarde.
  Tijdens de laatste 5 jaar van het contract, vermindert het percentage van 5% met 1% per jaar.


Deze pagina bevat slechts een overzicht van de belangrijkste kenmerken. Uitgebreide informatie over het product, de voorwaarden en de verbonden risico’s vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden. Die documenten kunt u gratis krijgen bij uw P&V-agent of op www.pv.be. Voor u intekent, moet u deze documenten en de bijzondere voorwaarden aandachtig doornemen.

P&V Ideal Capital is een levensverzekering naar Belgisch recht. P&V Ideal Capital is een product van P&V Verzekeringen CVBA, een onderneming naar Belgisch recht, toegelaten door de Nationale Bank van België, onder het nummer 058.

Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Klachten over het verzekeringscontract kunt u bespreken met uw P&V-agent. Hij is de bevoorrechte tussenpersoon voor al uw vragen en problemen. U kunt ook terecht bij onze dienst Klachtenmanagement. Die zal elke klacht of opmerking met de grootste aandacht bekijken.

Hoe onze dienst Klachtenmanagement contacteren?

 • per e-mail: klacht@pv.be
 • per brief: Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • via telefoon: 02 250 90 60

 
Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan kunt u  advies vragen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, externe bemiddelaar voor de sector verzekeringen, De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as.
Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.

 

Meer weten over P&V Langetermijnsparen?

Op de financiële infofiches Ideal Capital en Evoluplan vindt u meer informatie over de waarborgen, het rendement en de kosten van P&V Langetermijnsparen. Hebt u nog vragen, contacteer dan uw P&V-agent. Hij kan uw persoonlijke situatie en wensen in kaart brengen en inschatten welke financiële oplossing het beste bij u past.

Wettelijke vermeldingen

*P&V biedt geen rendements- en kapitaalgarantie voor tak 23- fondsen. Het doel van deze fondsen is een meerwaarde te realiseren, maar hun waarde kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee gepaard gaat, wordt gedragen door de verzekeringsnemer. P&V biedt geen garantie met betrekking tot de terugbetaling van het gespaarde kapitaal. Het beheersreglement is verkrijgbaar bij P&V.

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Op het langetermijnsparen zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-adviseur.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw  P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • Ontdek de algemene voorwaarden.