Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - VAPZ

Pensioen opbouwen en tot 63% van uw premies recupereren  

VAPZ wil zeggen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Alle zelfstandigen, of u nu een vennootschap heeft of niet, kunnen hiermee veilig en fiscaal voordelig sparen voor hun aanvullend pensioen. En dat is verstandig, want het wettelijk pensioen zal niet volstaan om uw levensstandaard te behouden. Meewerkende echtgenoten en zelfstandig helpers kunnen ook van deze formule gebruikmaken.

Een VAPZ is een Tak 21-levensverzekering, u spaart dus met een gewaarborgde rentevoet. Aangezien P&V duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, spaart u ook op duurzame wijze. Alle duurzaamheidsinfo over dit product vindt u onder ons duurzaamheidsbeleid.

 

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Wat maakt een VAPZ zo aantrekkelijk?

Fiscaal en sociaal zeer voordelig

De premie is aftrekbaar als sociale bijdrage. Hierdoor zult u in de toekomst minder sociale bijdragen én minder belastingen betalen. Zo recupereert u tot 63% van uw premie. . Hoe werkt dit? Bovendien is er geen premietaks verschuldigd.

Een veilige formule

U spaart met een gegarandeerd rendement van 1,2% of 0%. Als de economische conjunctuur en de resultaten van P&V het toelaten, kan het rendement jaarlijks aangevuld worden met een variabele, niet gegarandeerde, winstdeling. De toekenning van de winstdeling is vooraf onzeker, maar eens toegekend is zij definitief verworven.

Extra pensioenkapitaal of investeren in vastgoed

Uw opgebouwde spaarreserve komt automatisch vrij zodra u uw pensioen aanvraagt, ook als dat vervroegd is. Investeert u liever in vastgoed? Dan kunt u een deel van het kapitaal binnen uw VAPZ, onder bepaalde voorwaarden, al vóór uw pensioen gebruiken.

Onze oplossingen
 

U hebt de keuze uit een VAPZ en een Sociaal VAPZ. Bij een VAPZ gaat de volledige premie naar de opbouw van uw pensioen. Kiest u een Sociaal VAPZ, dan mag u 15% meer sparen waarvan 10% van uw premies naar solidariteitswaarborgen gaan. Die beschermen u en uw gezin onder meer bij arbeidsongeschiktheid.
 

Gewoon VAPZ

 • Sparen voor uw aanvullend pensioen met fiscaal voordeel en lagere sociale bijdragen
 • Met een maximum van 8,17% van uw geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 3.859,40 euro (in 2023).

Sociaal VAPZ

 • Uw maximum premie is 15% hoger: maximaal 9,40% van uw geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 4.440,43 euro (in 2023).
 • Daardoor is uw fiscaal voordeel groter, heeft u 5% extra spaarpremie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal  én is uw dekking uitgebreider: 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Dat biedt u extra bescherming bij onder meer arbeidsongeschiktheid.

Info & documenten

 • Infofiche tweede pijler (sociaal) VAPZ
 • Solidariteitsreglement (sociaal) VAPZ
 • Ons duurzaamheidsbeleid
 • Algemene voorwaarden VAPZ

Rendement

Het nettobedrag van uw premie (na aftrek van instapkosten) wordt belegd aan 1,2% (op contracten afgesloten na 01/02/2023).  De rentevoet op moment van storting blijft de hele looptijd van uw contract gewaarborgd voor die storting. Voor toekomstige stortingen kan de rentevoet wijzigen.

U kunt ook opteren voor een rentevoet van 0%. Doordat daar een hogere winstdeelname werd toegekend, was het totaalrendement bij deze formule de afgelopen jaren hoger dan bij de formule met gewaarborgd rendement boven 0%. Let wel: de winstdeelname is niet gegarandeerd. Het gaat hier om brutorendementen uit het verleden.

Winstdeelname

Het rendement kan verhoogd worden met een niet-gegarandeerde winstdeelname die elk jaar kan wijzigen. Of die wordt uitgekeerd en hoeveel die bedraagt, wordt vrij beslist door de verzekeringsmaatschappij en hangt af van de resultaten van P&V en de economische conjunctuur. . De winstdeelname kan geïnvesteerd worden in:

 • Tak 21
 • Tak 23 (keuze uit 1 van onze fondsen)

Looptijd

Het contract loopt minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde en stopt op het moment van uitkering van het pensioenkapitaal of bij het overlijden van de verzekerde. Vervroegde uitbetaling is enkel toegelaten op het moment dat u voldoet aan de voorwaarden om (vervroegd) met pensioen te gaan.

Fiscaliteit

Premietaks

 • De premie is aftrekbaar als sociale bijdrage.
 • Geen premietaks

Taxatie uitkering bij leven

 • Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelname.

 • Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat u gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen.

 • Winstdeelname is vrijgesteld van belasting
   

Kosten

Instapkosten

 • Maximum 6,5% op elke premiestorting

Beheerskosten

 • Tak21
  • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%
  • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%
 • Tak23:
  • een beheerskost van maximaal 1,25%, dagelijks afgetrokken van de netto inventariswaarde.

Uitstapkosten

 • Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd bij de effectieve (vervroegde) pensionering van de verzekerde. 
 • In geval van toegelaten afkoop vóór het einde van het contract door de verzekerde, kan er een vergoeding worden afgehouden

Meer informatie over de kosten vindt u in de Infofiche Tweede Pijler.

Elk jaar tot 63% van uw premie terugkrijgen – hoe werkt dat?

De premies die u stort in een (sociaal) VAPZ zijn aftrekbaar als een sociale bijdrage. Hierdoor daalt uw belastbare inkomen. Zo betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen. Door de combinatie van beide pluspunten recupereert u tot 63% van uw inleg.

Voorbeeld: een zelfstandige met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2023 spaart € 1 000 in een VAPZ.

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij P&V VAPZ? 

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Optionele waarborgen  

Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw (sociaal) VAPZ uitbreiden met de volgende waarborgen:

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Wettelijke vermeldingen
 

 • VAPZ is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de financiële infofiche van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
  • U kunt ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.