Begunstiging bij overlijden

Wijzigingen op het vlak van de begunstigingsclausule bij overlijden

De wet van 13 januari 2012 heeft de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst gewijzigd en bepaalt dat wanneer "wettelijke erfgenamen" zonder naamsvermelding als begunstigden worden aangewezen, de verzekeringsprestatie verschuldigd is aan "de nalatenschap" van de verzekeringnemer (tenzij tegenbewijs of andersluidend beding).

De bedoeling van deze wet is het gebruik van de term "wettelijke erfgenamen" te vermijden.

Bij gebruik van de aanduiding "wettelijke erfgenamen" in een begunstigingsclausule, wordt het kapitaal in gelijke delen alleen uitgekeerd aan personen die volgens de wet erfgenamen zijn. Er wordt dus geen rekening gehouden met een eventueel testament noch met de regels voor verdeling volgens het erfrecht. Eventuele schuldeisers kunnen hun rechten op het kapitaal niet laten gelden. Een eventuele verzaking aan de nalatenschap heeft dan ook geen enkele invloed op de opname van een groepsverzekeringskapitaal.

Met de aanduiding van de "nalatenschap" in een begunstigingsclausule, komt het kapitaal toe aan de nalatenschap en wordt het verdeeld volgens de regels van erfopvolging, eventueel bij testament aangepast. Eventuele schuldeisers kunnen hun rechten op het kapitaal laten gelden. Een erfgerechtigde die verzaakt aan de nalatenschap verzaakt in dat geval dan ook aan zijn/haar deel van het kapitaal van de verzekering.

Impact op de groepsverzekering?

De impact van deze nieuwe bepaling, die zowel voor de individuele levens- als groepsverzekeringen van toepassing is, is voor wat de groepsverzekering betreft eerder miniem, gezien de “wettelijke erfgenamen” (term die door deze wetswijziging vervangen werd door “de nalatenschap”) in onze standaardbegunstigingsvolgorde maar de voorlaatste plaats innemen.

Ter informatie vindt u hierna de standaardbegunstigingsvolgorde die recentelijk in het “Aansluitingsformulier” en het formulier “Aanduiding begunstigden” werd opgenomen:

1. Aan de niet van tafel en bed noch wettelijk gescheiden, noch in een geding tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed gewikkelde echtgenoot van de aangeslotene of aan de wettelijk samenwonende partner van de aangeslotene.
Wordt de echtgenoot niet bij name als begunstigde aangewezen, dan komt het recht op prestaties toe aan hem die bij het opeisbaar worden van de verzekerde prestaties die hoedanigheid heeft.

2. Bij ontstentenis, zijn kinderen waarvan de afstamming wettelijk vastgesteld is en zijn adoptiekinderen, in gelijke delen, of bij vertegenwoordiging, hun afstammelingen.
Het deel dat aan de minderjarige kinderen toekomt wordt uitgekeerd volgens de richtlijnen van de wettelijke voogd.
Bij gebrek aan richtlijnen zal de betaling gebeuren op een contract onderschreven bij de Maatschappij op naam van het kind onder de vorm van een verzekering van uitgesteld kapitaal met terugbetaling van de reserve (U.K.M.T.R.).

3. Bij onstentenis

- Bij ontstentenis, elke natuurlijke persoon door de aangeslotene in het contract aangeduid.
- Bij ontstentenis, de nalatenschap van de aangeslotene, met uitzondering van de Staat.
- Bij ontstentenis wordt het kapitaal integraal gestort in het Financieringsfonds opgesteld in het kader van de groepsverzekering.
 
Individuele afwijkingen zijn mogelijk op verzoek van de aangeslotene. 

Dit betekent dat slechts bij ontstentenis van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, zijn kinderen of hun afstammelingen, van eventuele andere door de aangeslotene aangeduide begunstigden, de nalatenschap de begunstigde zal zijn.

Mocht deze situatie zich voordoen, dan zou, volgens de nieuwe wettelijke bepalingen, de nalatenschap de begunstigde worden, met de hierboven geschetste gevolgen: uitkering volgens de regels van erfopvolging, eventueel bij testament aangepast, geen uitkering bij verwerping van de nalatenschap.

Uiteraard is het voor de inrichter of voor de aangeslotene nog altijd mogelijk om een afwijking te vragen op deze nieuwe wettelijke bepaling. P&V beschikt hiertoe over de nodige clausules die in de bijzondere schikkingen van de groepsverzekering of in de individuele begunstigingsvolgorde opgenomen kunnen worden.