WEDSTRIJDREGLEMENT 'DECAVI Arces 2020'

 

Onderstaand reglement is van toepassing op de wedstrijd 'DECAVI Arces 2020' die wordt georganiseerd van 14 mei 2020 tot 31 mei 2020 door de P&V Groep (de Wedstrijd).
 

ARTIKEL 1: ORGANISATIE

De Wedstrijd wordt georganiseerd door de P&V Groep (P&V Verzekeringen CV), Koningsstraat 151, 1210 Brussel – België, btw BE 0402.236.531 (RPR Brussel), verzekeringsonderneming goedgekeurd onder codenummer 0058 (de Organisator). De P&V Groep ontwikkelt verzekeringsoplossingen voor P&V, Vivium en Arces
 

ARTIKEL 2: DEELNAMEVOORWAARDEN

De deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting. Iedere natuurlijke persoon die op de startdatum van de Wedstrijd meerderjarig is en op het Belgische grondgebied woont (de Deelnemer), heeft het recht om deel te nemen, met uitzondering van:

  • personeelsleden van de Organisator, zijn dochterondernemingen of agenten, alsook hun gezinsleden (zelfde naam, zelfde postadres),
  • personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de uitwerking van de Wedstrijd, alsook hun gezinsleden.
     

ARTIKEL 3: DEELNAME

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer een schiftingsvraag op onze Facebookpost te beantwoorden zodat de winnaar kan bepaald worden. Deelname aan de Wedstrijd is op naam en individueel. Een Deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen. Deelname aan de Wedstrijd veronderstelt de acceptatie zonder voorbehoud van dit reglement en het principe van de Wedstrijd. Iedere persoon die vals zou spelen of zou proberen vals te spelen, het goede verloop van de Wedstrijd zou verstoren of een of meer artikels van dit reglement zou overtreden, wordt de kans ontnomen om aan de Wedstrijd deel te nemen, maar wordt ook de prijs ontzegd die hij eventueel had kunnen winnen.
 

ARTIKEL 4: PRIJS

De prijs van deze wedstrijd is een cadeaubon van het type Bongo ‘3 Dagen Relaxweekend' of gelijkwaardig met een waarde van ongeveer 200,00 euro inclusief btw (de Prijs). De Organisator behoudt zich het recht voor een gewonnen Prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare of hogere waarde, met name bij een onvoorziene, onweerlegbare en externe gebeurtenis die de overhandiging van de voorziene prijzen binnen een redelijke termijn onmogelijk zou maken. De Prijs kan niet worden betwist, kan geen aanleiding geven tot een financiële compensatie en wordt niet in de geldelijke tegenwaarde uitgekeerd, gewisseld of vervangen.
 

ARTIKEL 5: AANWIJZING VAN DE WINNAAR

Tijdens zijn deelname aan het evenement zal de persoon die het juiste antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag of er het dichtst bij was – "Hoeveel personen zullen het artikel 'DECAVI Arces 2020' hebben gezien van 14 mei 2020 tot en met 31 mei 2020 op "www.pv.be/nl/rechtsbijstand-arces  en www.pv.be/fr/protection-juridique-arces" – worden aangeduid als enige Winnaar.

Als meerdere personen correct op deze vraag hebben geantwoord, wordt de eerste persoon die het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag aangeduid als Winnaar. De Winnaar zal in juni 2020 via een privébericht worden ingelicht. De Winnaar moet dat bericht beantwoorden ter bevestiging van zijn volledige gegevens. De Winnaar moet dat antwoord via een privébericht geven binnen een week na ontvangst van het bericht van de Organisator. Als de Winnaar niet tijdig antwoordt, kan de Prijs op eenzijdige beslissing van de Organisator worden toegewezen aan de volgende Deelnemer met het antwoord dat het dichtst bij het juiste antwoord op de wedstrijdvraag ligt. Als er opnieuw meerdere personen hetzelfde antwoord hebben gegeven, zal de eerste persoon die heeft geantwoord, worden aangeduid als Winnaar.
 

ARTIKEL 6: PRIJSUITREIKING

Na bevestiging van de Winnaar overeenkomstig artikel 5, zal de Organisator de Prijs van de Winnaar bezorgen aan het P&V-kantoor van zijn keuze. Als de Prijs niet kan worden uitgereikt om een reden buiten de wil van de Organisator om, zoals een probleem met de levering van de Prijs, zal de prijs voor de Winnaar definitief verloren zijn en kan deze niet opnieuw worden toegekend (na eenzijdige beslissing van de Organisator).
 

ARTIKEL 7: RECLAME

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, geeft de Deelnemer, in de veronderstelling dat hij de Winnaar zou zijn, de Organisator de toelating om zijn naam, voornaam en foto te gebruiken voor de communicatie rond de Wedstrijd. Deze toelating wordt gratis toegekend, voor gebruik op alle communicatiedragers rond de Wedstrijd en tot drie maanden na de uitreiking van de Prijs.
 

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DE ORGANISATOR

De aansprakelijkheid van de Organisator is strikt beperkt tot de afgifte van de geldig gewonnen Prijs. De Organisator garandeert aan de Deelnemers dat hij zich betreffende het verloop van de Wedstrijd volledig onpartijdig zal opstellen en alle Deelnemers volkomen gelijk zal behandelen. De Organisator is niet aansprakelijk in geval van een storing van het internet die de toegang tot de Website(s) en/of het goede verloop van de Wedstrijd zou verstoren. Aangezien het internet geen beveiligd netwerk is, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor besmetting door eventuele virussen of intrusie van derden in het terminalsysteem van de deelnemers en wijst hij elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van de Deelnemers met het netwerk om redenen die niet rechtstreeks of uitsluitend toe te schrijven zijn aan de Organisator.

De Organisator wordt niet aansprakelijk gesteld voor schade die aan de Deelnemers, hun IT-uitrustingen en de daarop opgeslagen gegevens wordt berokkend, noch voor de mogelijke gevolgen voor hun persoonlijke of professionele activiteiten, behalve indien de Organisator een directe fout begaat. De Organisator wordt niet aansprakelijk gesteld bij verzendingsproblemen of verlies van e-mail (met name voor de bevestiging van de Winnaar). Zo kan de Organisator ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de Winnaar geen verbinding kan maken met het internet door technische problemen of defecten met name door congestie van het netwerk of door kwaadwilligheid.

De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af bij een incident dat zich kan voordoen bij het gebruik of genot van de Prijs. Alle kosten van welke aard ook betreffende het gebruik van de Prijs zijn exclusief ten laste van de Winnaar. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Deelnemers contactgegevens van niet-toestemmende personen gebruiken.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd, te allen tijde, zonder opzegging noch verplichting om zijn beslissing te motiveren, te kunnen onderbreken, verlengen, inkorten, wijzigen of annuleren. In dat geval kan de Organisator geenszins aansprakelijk worden gesteld en de Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard ook.
 

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

De verveelvoudiging en de weergave van alle of een deel van de elementen van de Wedstrijd zijn strikt verboden.
 

ARTIKEL 10: DIVERSEN

Een kopie van dit reglement kan kosteloos worden afgehaald door alle personen die dit vragen op de maatschappelijke zetel van P&V Verzekeringen CV, Koningsstraat 151 te 1210 Brussel. Wijzigingen aan dit reglement worden zo snel mogelijk meegedeeld. Geschillen over de interpretatie en/of door dit reglement onvoorziene gevallen worden door de Organisator beslecht, die zijn beslissingen soeverein en onherroepelijk neemt. Na een termijn van een (1) maand na de afsluitingsdatum van de Wedstrijd worden geen betwistingen of klachten meer in aanmerking genomen. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. Indien een van de bepalingen van dit reglement van nul en geen waarde zou blijken te zijn, heeft dit in geen geval een invloed op de geldigheid van het reglement zelf.
 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Door aan de wedstrijd deel te nemen, stemt de Deelnemer in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de Organisator met het oog op het verloop van de Wedstrijd.
De Organisator verbindt zich ertoe om, in zijn hoedanigheid van controller, de persoonsgegevens te verwerken die worden verzameld bij de Deelnemers overeenkomstig de geldende regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en uitsluitend met het oog op het verloop van de Wedstrijd.

Enkel voor deze doeleinden mogen persoonsgegevens, indien nodig, worden meegedeeld aan andere bestemmelingen, meer in het bijzonder aan de processors die deelnemen aan de organisatie van de Wedstrijd.
Voor bijkomende informatie hierover kunnen de deelnemers terecht op de website www.pv.be/privacy. Deelnemers die het recht op wissing van hun gegevens uitoefenen vóór het einde van de Wedstrijd, worden geacht hun deelname te hebben stopgezet.