Reglement Wedstrijd WeCover 

Dit reglement is van toepassing op de ‘VIP-challenge’ (hierna: de Wedstrijd). 

De specifieke modaliteiten van elke Wedstrijd (duur, winnaars, prijzen …) zijn opgenomen in een voor elke Wedstrijd kenmerkende beschrijving (hierna: de Beschrijving) en zijn beschikbaar op de specifieke pagina in de weCover-app.

Artikel 1: Organisator


De Wedstrijd wordt georganiseerd door de P&V Groep (P&V Verzekeringen CV), Koningsstraat 151, 1210 Brussel – België, btw BE 0402.236.531 (RPR Brussel), verzekeringsonderneming goedgekeurd onder nummer 0058 (hierna: de Organisator). De P&V Groep ontwikkelt verzekeringsoplossingen onder de merken P&V en Vivium, alsook de producten van Actel. 

De prijzen worden geschonken door de Organisator. 
 

Artikel 2: Duur van de Wedstrijd


De begin- en einddatums (en -uren) van elke Wedstrijd en de uiterste datum waarop de winnaars op de hoogte worden gebracht, zijn opgenomen in de Beschrijving.
 

Artikel 3: Inspraak


Om aan de Wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de weCover-app eerst downloaden en installeren op zijn smartphone. Vervolgens moet de deelnemer alle verplichte velden in het formulier invullen om zijn gebruikersaccount aan te maken.

Iedere persoon mag eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames houdt de Organisator alleen rekening met de eerste ontvangen deelname.

De voorwaarden waaraan elke deelnemer moet voldoen om de deelname te valideren, zijn opgenomen in de Beschrijving.

Louter door deel te nemen, stemt elke deelnemer in met de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacyverklaring weCover en ons privacybeleid (www.pv.be/privacy). 

We bewaren de gegevens van elke Wedstrijd gedurende een periode van een jaar vanaf de datum waarop de winnaars op de hoogte worden gebracht. Meer informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en over de uitoefening van uw rechten vindt u op www.pv.be/privacy.
 

Artikel 4: Winnaars


De modaliteiten van elke Wedstrijd en de wijze waarop de winnaars worden bepaald, zijn opgenomen in de Beschrijving.

Wanneer een rijscore wordt gebruikt, houdt WeCover rekening met de context waarin wordt gereden. Dat betekent dat overdreven snelheid, bruusk remmen, hard versnellen of 'sportieve' bochten in risicovolle omstandigheden (regen, ‘s nachts, tijdens de spitsuren enz.) zwaarder zullen worden bestraft. Bij ex aequo worden de winnaars bepaald op basis van de tijd die ze te snel reden.

De Organisator duidt de winnaars in alle objectiviteit aan. De door de weCover-app bepaalde rijscore geldt daarbij als bewijs.

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.
 

Artikel 5: Prijs


De te winnen prijzen zijn opgenomen in de Beschrijving.

Er wordt een maximumprijs toegekend per adres/woonplaats. Twee personen die op hetzelfde adres wonen, kunnen dus niet elk een prijs winnen.

De prijs kan niet worden omgeruild tegen speciën of enige andere vorm van vergoeding. De Organisator behoudt zich het recht voor, als hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs te vervangen. Als een prijs verzonden wordt, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of voor vertraging van de bezorging. Als de prijzen aangetekend worden verstuurd, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de prijs niet door de winnaar in ontvangst wordt genomen.

Artikel 6: Beschrijving

De Wedstrijd loopt van 28/04/2023 om 12u tem 14/05/2023 om 23u39.

Gedurende de wedstrijdperiode zijn er 2 teams die het tegen elkaar opnemen:

 • Nieuwe chauffeurs
 • Ervaren chauffeurs

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer:

 • Een van de twee teams kiezen. En eenmaal een keuze gemaakt, kan de deelnemer niet meer van team veranderen
 • Maak ritten met min 80% rijstijlscore en 0 hard remmen.

Tellen mee voor deze challenge: ritten die aan deze voorwaarden voldoen.

Het winnende team is het team dat op het einde van de wedstrijd de meeste kilometers reed met de beste rijstijlscore

De prijzen zijn Zalando-vouchers:

 • Voor het winnende team:
  • 1 voucher ter waarde van 100€ voor het eerste
  • 1 voucher ter waarde van 55€ voor de tweede
  • 1 voucher ter waarde van 25€ voor de derde
  • 6 vouchers ter waarde van 15€ voor winnaars vierde
  • 4 vouchers ter waarde van 15€ voor de vijfde
 • Voor het tweede team:
  • 1 voucher ter waarde van 25€ voor het eerste
  • 1 voucher ter waarde van 10€ voor de tweede
  • 1 voucher ter waarde van 15€ voor de derde

De winnaars ontvangen hun voucher per e-mail. 

Artikel 7: Voorwaarden

Iedereen die in België woont, mag aan de Wedstrijd deelnemen, uitgezonderd de personeelsleden van de Organisator, de ondernemingen (inclusief hun personeel en medewerkers) die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn en alle verwanten (d.w.z. personen die onder hetzelfde dak wonen) van deze uitgesloten categorieën. Deelnemers die geen achttien jaar zijn op het ogenblik van deelname mogen niet meedoen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de spelregels en het Wedstrijdreglement. De deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting.

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude leidt tot de onherroepelijke en onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als dat door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil gerechtvaardigd is. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich tijdens de Wedstrijd voordoen, zoals het niet-verzenden of niet-ontvangen van e-mail, het niet-registreren van trajecten, de disproportionele facturering van mobiele gegevens enz.

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting kan de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om het goede verloop van deze Wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van de Organisator zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan goederen en/of personen in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of het gebruik of de toekenning van de prijs. In alle gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, komt het de Organisator toe om een beslissing te nemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en louter naar eigen goeddunken de Wedstrijd te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 8: Wetgeving

De Wedstrijd als geheel en dit reglement in het bijzonder worden beheerst door de Belgische wetgeving en geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die uit de Wedstrijd voortvloeien of er verband mee houden en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel.

Voor bijkomende vragen of verduidelijkingen over deze Wedstrijd raden we u aan een e-mail te sturen naar info@wecover.be.

Artikel 6: Beschrijving

 

De Wedstrijd loopt van 19 maart om 6u tem 21 maart 2022 om 23u39

Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer ritten rijden die een rijstijlscore van minimaal 90% hebben en als die maximum 1 ABC event per 4 kilometer hebben. Enkel deze ritten tellen mee.

19 Fnac vouchers ter waarde van 10€ zullen verdeeld zijn tussen de 19 beste bestuurders. 

Artikel 7: Voorwaarden


Iedereen die in België woont, mag aan de Wedstrijd deelnemen, uitgezonderd de personeelsleden van de Organisator, de ondernemingen (inclusief hun personeel en medewerkers) die bij de organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn en alle verwanten (d.w.z. personen die onder hetzelfde dak wonen) van deze uitgesloten categorieën. Deelnemers die geen achttien jaar zijn op het ogenblik van deelname mogen niet meedoen aan de Wedstrijd.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk en volledig akkoord met de spelregels en het Wedstrijdreglement. De deelname aan de Wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 

Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot fraude leidt tot de onherroepelijke en onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de Organisator.

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen als dat door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil gerechtvaardigd is. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich tijdens de Wedstrijd voordoen, zoals het niet-verzenden of niet-ontvangen van e-mail, het niet-registreren van trajecten, de disproportionele facturering van mobiele gegevens enz.

In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden of betwisting kan de Organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om het goede verloop van deze Wedstrijd te verzekeren. De beslissingen van de Organisator zijn soeverein en zonder verhaal.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of schade aan goederen en/of personen in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of het gebruik of de toekenning van de prijs. In alle gevallen waarin het Wedstrijdreglement niet voorziet, komt het de Organisator toe om een beslissing te nemen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en louter naar eigen goeddunken de Wedstrijd te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
 

Artikel 8: Wetgeving


De Wedstrijd als geheel en dit reglement in het bijzonder worden beheerst door de Belgische wetgeving en geïnterpreteerd en toegepast volgens het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die uit de Wedstrijd voortvloeien of er verband mee houden en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel. 

Voor bijkomende vragen of verduidelijkingen over deze Wedstrijd raden we u aan een e-mail te sturen naar info@wecover.be.