Verzeker uw bedrijf


Elk bedrijf is anders. Daarom stemt P&V zijn verzekeringsoplossingen af op uw activiteiten en uitdagingen. Ontdek hier ons aanbod.

Brandverzekering


Deze verzekering beschermt uw bedrijfsruimte niet alleen bij schade door brand, maar ook tegen heel wat andere risico’s. Denk hierbij aan natuurrampen, waterschade of schade door inbraak of vandalisme. Uw inhoud meeverzekeren? Specifieke waarborgen nodig? Bij P&V stelt u uw brandverzekering zelf samen, op maat van uw onderneming.

> Ontdek hier uw verschillende opties en voordelen

BA onderneming


U wordt burgerlijk aansprakelijk gesteld voor schade aan derden? Dan kan dat zware financiële gevolgen hebben voor uw beroepsactiviteit, voor uzelf en zelfs voor uw gezin. De verzekering BA onderneming dekt de schade die uw onderneming berokkent aan derden en is voor een aantal activiteiten zelfs wettelijk verplicht.

> Ontdek de troeven van onze verzekering BA onderneming

Rechtsbijstand


Na een schadegeval raakt u het niet eens met de tegenpartij? Voor hulp bij het verhalen van de geleden schade, om een minnelijke schikking te treffen of voor bijstand in een gerechtelijke procedure sluit u best een rechtsbijstandsverzekering af. Voor uw onderneming stellen we twee formules voor: Safety Business First en Safety Business All In van onze specialist Arces.

> In welke gevallen kan rechtsbijstand u helpen?

Verzekeringen bundelen


U sluit minstens twee verzekeringen bij ons af voor uw zaak in de takken Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen? Dan bundelen wij die voor u in een P&V Ideal Bonus Plan. Overzichtelijk, eenvoudig én voordelig.

> Ontdek alle voordelen van het P&V Ideal Bonus Plan

Machinebreuk


Uw machines raken plots beschadigd of vallen in panne? Dan stopt uw productie en dat kost geld! De verzekering Machinebreuk garandeert een snelle vergoeding van de kosten voor de herstelling of vervanging van machines na een gedekt schadegeval. Bij P&V breidt u deze verzekering zelf uit, bijvoorbeeld met een dekking alle risico's voor vast materieel of een Omnium voor werfmachines.

> Lees meer over onze verzekering Machinebreuk

BA bij brand of ontploffing


De verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid (BA) bij brand of ontploffing is doorgaans wettelijk verplicht als u een zaak uitbaat die publiek toegankelijk is. Natuurlijke persoon of rechtspersoon: deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid voor schade aan derden door een brand of ontploffing. Ook als u geen fout hebt begaan.

> Meer info? Een prijsofferte? Contacteer een P&V-adviseur in uw buurt

Bestuurdersaansprakelijkheid


Wist u dat u als bestuurder van een vennootschap aansprakelijk kunt worden gesteld voor de financiële gevolgen van een fout of nalatigheid in de uitoefening van uw mandaat? In zo’n geval draait u mogelijk zelf op voor de geleden financiële schade en wie weet komt ook uw persoonlijk vermogen in het vizier. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor een oplossing.

> Meer informatie? Contacteer een P&V-adviseur in uw buurt

Beroepsaansprakelijkheid


U adviseert klanten over complexe problemen of biedt intellectuele diensten aan? Dat is niet zonder risico, want als uw klanten schade lijden door een verkeerd advies of een foute berekening, dan kunnen zij u of uw bedrijf hiervoor aansprakelijk stellen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw bedrijf in zo’n geval beschermd is.

> Meer informatie? Contacteer een P&V-adviseur in uw buurt

Bedrijfsschade


De activiteiten van uw zaak vallen stil of draaien op een lager pitje na een schadegeval? Dan dalen ook uw inkomsten. Om dit verlies op te vangen, is er de verzekering Bedrijfsschade. Die voorziet in een vergoeding na een gedekt schadegeval. Het bedrag van deze tussenkomst en de periode waarin die wordt uitgekeerd, bepaalt u zelf bij het afsluiten bij deze verzekering.

> Een ‘levensverzekering’ voor uw bedrijf? Praat erover met een P&V-adviseur

Goed verzekerd als ondernemer

Uw aanvullend pensioen

Sparen voor uw pensioen als zelfstandige

Met het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) spaart u voor uw pensioen en de premies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen. Zo recupereert u tot 63% van de bijdrage.  > Ontdek het VAPZ

De POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) vult het pensioen aan van zelfstandigen zonder vennootschap. De premies genieten, onder voorwaarden, van een belastingvermindering. > Ontdek de POZ

Sparen voor uw pensioen via uw vennootschap

Via een IPT (Individuele Pensioentoezegging) spaart uw vennootschap voor de opbouw van uw pensioen. Uw vennootschap kan, onder bepaalde voorwaarden, de premies fiscaal aftrekken als beroepskosten. > Ontdek de IPT

Bescherm uw inkomen en uw omzet of kosten 

Een ziekte of ongeval komt altijd onverwacht en ongelegen. Als zaakvoerder kunt u het zich niet veroorloven lange tijd buiten strijd te zijn door ziekte of na een ongeval. Uw inkomen daalt immers enorm, net als uw omzet, terwijl veel kosten gewoon doorlopen.

> Ontdek de verzekeringen Gewaarborgd Inkomen.

Ongevallen 24/24

Als zelfstandig zaakvoerder bent u niet gedekt in de arbeidsongevallenverzekering die u voor uw personeel afsloot. Met de verzekering Ongevallen 24/24 beschermt u zichzelf, tijdens het werk én privé. Af te sluiten als aparte verzekering of als uitbreiding op de arbeidsongevallenverzekering van uw medewerkers.

> Ontdek de verzekering Ongevallen 24/24.

Verzeker uw personeel


Bij P&V kunt u als ondernemer ook terecht voor verzekeringsoplossingen die uw werknemers en hun gezin financieel beschermen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden of die voor een extra spaarpotje zorgen na het pensioen.

Arbeidsongevallenverzekering


Een arbeidsongevallenverzekering is wettelijk verplicht als u personeel in dienst hebt. Deze verzekering beschermt uw werknemers die onderworpen zijn aan de RSZ tegen de financiële gevolgen van ongevallen tijdens het werk of op hun woon-werktraject.

> Ontdek de arbeidsongevallenverzekering

Excedent Wet


Dit is een extra waarborg die u kunt afsluiten bij de arbeidsongevallenverkering van P&V en die vooral nuttig is voor werknemers die meer verdienen dan het wettelijk loonplafond. Hiermee beschermt u hen tegen een fors inkomensverlies na een arbeidsongeval.

> Meer info bij onze P&V-adviseurs

Groepsverzekering


Met een groepsverzekering spaart u voor het aanvullend pensioen van uw werknemers. Een interessant alternatief voor een loonsverhoging, voor uzelf én voor uw werknemers.

> Ontdek de groepsverzekering van Vivium, merk van P&V Verzekeringen

Uitsluitingen 

Let op: er zijn altijd zaken die niet zijn gedekt in deze verzekeringen. Lees daarom altijd uw algemene en bijzondere voorwaarden en bij twijfel: neem contact op met uw P&V-adviseur.

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering BA Onderneming (P&V Ideal Liability)

 • Algemene uitsluitingen: 
  • opzettelijk veroorzaakte schade.
  • schade als gevolg van grove schuld (zoals omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden).
  • schade door oorlog en terrorisme.
 • Uitgesloten in de BA Uitbating: 
  • schade die valt onder de toepassing van de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen.
  • uw contractuele aansprakelijkheid.
 • Uitgesloten in de BA Toevertrouwd Goed:
  • schade aan goederen van derden die u zijn toevertrouwd voor opslag, tentoonstelling, demonstratie, kweek, verkoop, vervoer of louter voor bewaarneming waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent (behoudens de waarborg “BA schade aan werkinstrument”).
 • Uitgesloten in de BA Na levering / Na werken:
  • schade die uw producten of werken aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan performantie).
  • de zuiver immateriële schade.
 • Uitgesloten in de BA Beroep:
  • laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst.
 • Uitgesloten in de Rechtsbijstand:
  • het verhaal tegen de aansprakelijke derde op een contractuele basis (behoudens bij samenloop van aansprakelijkheid).

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de brandverzekering (P&V Ideal Property)

 • De schade die al bestond vóór de aanvang van de betrokken waarborg.
 • De schade met opzet veroorzaakt door een verzekerde of waaraan hij medeplichtig is
 • De schade aan of door gebouwen die bouwvallig zijn of bestemd zijn voor afbraak 

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing van P&V

 • schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing
 • schade die u zelf oploopt

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de arbeidsongevallenverzekering P&V Ideal Accidents

 • Uitgesloten zoals voorzien in de wet van 10 april 1971 over arbeidsongevallen:
  • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet veroorzaakt werden.
  • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
  • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen wegens ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk.

Beperkingen 

De meeste waarborgen van bovenvermelde verzekeringen zijn begrensd. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om de dekkingsgrenzen in uw contract te kennen. En bij twijfel: raadpleeg uw P&V-adviseur

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden.
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere en de algemene voorwaarden.
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, maar voor de BA Na levering / Na werken en Beroepsaansprakelijkheid ook per verzekeringsjaar.

 

Wettelijke bepalingen

 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde termijn en worden stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • Al deze verzekeringen zijn onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiefiches van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekeringen beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de dienst Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.