Individuele Pensioentoezegging - IPT


Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen


Met een individuele pensioentoezegging (IPT) zoals het Top-Hat Plus Plan van P&V, spaart u niet zelf voor uw pensioen, dat doet uw vennootschap. U kiest wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Én u bent zowel de eigenaar als de rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.

Top-Hat Plus Plan van P&V is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), en/of een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Voor tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

 

Waarom kiezen voor Top-Hat Plus Plan van P&V?

 

Uitgebreide spaarmogelijkheden

Bij een Top-Hat Plus Plan bepaalt u zelf hoe de bijdragen van de vennootschap geïnvesteerd worden. U kunt kiezen voor een gewaarborgd rendement (tak 21), voor één of meerdere fondsen (tak 23) of voor een combinatie van beide.

 

U kunt uw Top-Hat Plus Plan gebruiken om privé in vastgoed te investeren

Tijdens de looptijd van het contract kunt u uw individuele pensioentoezegging al gebruiken om de aankoop of verbouwing van uw vastgoed te financieren. Als u bijvoorbeeld een voorschot neemt op het opgebouwde pensioenkapitaal, dan kunt u uw IPT nu al gebruiken om een vastgoedproject te financieren.

 

Fiscaal interessante manier om geld uit de vennootschap te halen

Bij een Top-Hat Plus Plan is het gespaarde bedrag meteen uw privé-eigendom, zelfs als u uw vennootschap na verloop van tijd verkoopt of als het fout zou gaan door ziekte of faillissement. De premies zijn – onder bepaalde voorwaarden – aftrekbaar als beroepskost en worden bij uitkering beperkt belast. Een Top-Hat Plus Plan is voordeliger dan een verhoging van de bezoldiging. 

 

Uw gezin financieel beschermen

Door het afsluiten van de optionele waarborgen bij arbeidsongeschiktheid en/of overlijden, kan u uzelf en uw gezin financieel beschermen 

 

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

Kiest u voor tak 23, dan kan u kiezen voor één of meerdere fondsen uit ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen. Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina.

 

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

Om het fiscaal voordeel te kunnen genieten, moet de premie, meer specifiek het deel voor pensioenopbouw, binnen de perken van de 80 %-regel vallen. Die houdt in dat het bedrag van het pensioen (wettelijk pensioen + eventueel aanvullend pensioen) tot 80% van het gemiddelde van uw inkomen over de voorbije drie jaar bedragen. De precieze berekening van deze 80%-regel is niet eenvoudig. Uw P&V-adviseur helpt u echter graag om dit te berekenen voor u.

 

Looptijd

Dit pensioenplan loopt tot uw wettelijke pensioenleeftijd. Het pensioenkapitaal wordt verplicht uitgekeerd wanneer u uw (vervroegd) pensioen opneemt. Het pensioenkapitaal kan ook opgenomen worden zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of voldoet aan de voorwaarden om met pensioen te gaan (zonder effectieve pensionering).

 

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

In vastgoed investeren?

 

Fiscaliteit

 

Premietaks

Pensioenopbouw en overlijdensverzekering: 4,40 %
Arbeidsongeschiktheid: 9,25 %

 

Fiscaal voordeel op de premies

 • De bijdragen van de onderneming worden vrijgesteld als een voordeel van alle aard voor de betrokken, regelmatig en minstens maandelijks bezoldigde zelfstandige bedrijfsleider.
 • De bijdragen van de onderneming zijn aftrekbaar als beroepskost voor de onderneming indien de 80%-regel gerespecteerd wordt en de bedrijfsleider regelmatig en minstens maandelijks bezoldigd wordt.
 

Taxatie uitkering

 • RIZIV-bijdrage van 3,55 % en solidariteitsbijdrage tussen 0% en 2% op de uitkering (bij overlijden enkel indien de uitkering gebeurt ten voordele van zijn (haar) echtgeno(o)t(e)
 • Na afhouding van de RIZIV- en solidariteitsbijdrage, wordt enkel op het pensioenkapitaal een afzonderlijke belastingvoet toegepast. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van eindbelasting.
  • De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:
   • 20 % als het pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
   • 18 % als het pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
   • 16,5 % als het pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd,
   • 10 % bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd. (zo niet 16,5%)
  • Bij overlijden
   • 16,5%
   • 10 % bij uitkering van het kapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
    • OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgevin
    • EN als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd..
   • Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Meer informatie over de taksen en fiscaliteit vind je in de infofiche tweede pijler 

 

Kosten

 

Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement hoger dan 0%. 
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
  Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd bij de effectieve pensionering van de aangeslotene of bij uitbetaling op het moment dat de aangeslotene:

 • aan de voorwaarden voldoet om vervroegd met pensioen te gaan (zonder effectieve pensionering) of
 • de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (zonder effectieve pensionering)

In geval van toegelaten afkoop vóór het einde van het contract door de aangeslotene, kan er een vergoeding worden afgehouden. De afkoopvergoeding bedraagt 5 % berekend op de afkoopwaarde. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. 

 

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

 • Voor overdrachten tussen tak 23-fondsen of van het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte: vergoeding van 0,5% op het overgedragen bedrag met een maximum van 75 EUR, geïndexeerd in functie van de gezondheidsindex der consumptieprijzen (basis 1988 = 100). Er geldt één gratis overdracht per kalenderjaar, zowel tussen de tak 23-fondsen onderling, als vanuit het tak 23-gedeelte. Overdrachten vanuit het cashfonds naar andere tak 23-fondsen zijn altijd gratis.
 • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 10% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Meer informatie over de kosten vindt u in de ‘infofiche tweede pijler’. 

 

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw Top-Hat Plus Plan uitbreiden met optionele waarborgen.

Opgelet: wenst u de ongevallenverzekering of de dekking arbeidsongeschiktheid, dan moet u minimaal 20% van uw premie in tak21 investeren. 100% in tak23 investeren is dan niet mogelijk.  

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat

Wettelijke vermeldingen
 

 • Top-Hat Plus Plan is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiche tweede pijler van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.