Is een brandverzekering verplicht voor bedrijfsgebouwen in België?

Als ondernemer bent u niet wettelijk verplicht om een brandverzekering af te sluiten voor uw gebouw(en). Als u echter een krediet afsluit om een eigen onroerend goed (handelspand, horecazaak, bedrijfsgebouw…) te kopen, dan zullen de meeste banken of kredietverstrekkers u wel contractueel verplichten om een brandverzekering af te sluiten. Dat doen ze om ‘hun investering’ te beschermen, want uw pand is hun waarborg voor het verstrekte krediet.

U huurt een gebouw voor uw bedrijf? Dan kan de verhuurder u in het huurcontract verplichten om een brandverzekering af te sluiten, onder andere om uw huurdersaansprakelijkheid te dekken. Het gebouw dat u huurt ligt in Wallonië of Vlaanderen? Dan is een brandverzekering sowieso wettelijk verplicht, terwijl dit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (nog) niet het geval is.

Opgelet:
voor sommige zaken die publiek toegankelijk zijn is een verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing wettelijk verplicht voor alle professionele activiteiten die zijn opgesomd in deze lijst. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden door een brand of ontploffing, ook als u niet verantwoordelijk hiervoor bent.

Goed om te weten: een standaard brandverzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing niet.

Wat dekt de brandverzekering van een bedrijfsgebouw?

Net zoals voor uw woning kunt u ook voor het gebouw waarin u uw professionele activiteiten uitoefent een brandverzekering afsluiten. Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade door brand in uw gebouw maar bevat nog heel wat andere basiswaarborgen voor risico’s zoals:

 • Rechtstreekse blikseminslag, ontploffing en implosie.
 • Rook en roet: accidenteel, ongeacht de oorzaak.
 • ‘Botsingen’ tegen uw bedrijfsgebouw, zoals een boom die op uw gebouw valt.
 • Inbraakschade en vandalisme aan uw gebouw (inclusief graffiti).
 • Inwerking van elektriciteit, waaronder de schade aan elektrische toestellen door een kortsluiting.
 • Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk.
 • Breken van ruiten, glasplaten, spiegels, kunstglas, sanitair en zonnepanelen.
 • Schade door water (bijvoorbeeld door een lekkende waterleiding of
  afvoerbuis) en het verlies van water.
 • Schade door stookolie.
 • Burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van uw gebouw of de inhoud ervan (uitgezonderd uw voertuigen). Klassiek voorbeeld: een dakpan van uw gebouw valt op de auto van een bezoeker.
 • Arbeidsconflicten en aanslagen: verzekeraars zijn wettelijk verplicht om dekking te verlenen voor schade door staking, oproer, terrorisme en sabotage.
 • Natuurrampen zoals overstromingen en het overlopen of opstuwen van de openbare riolen,
  uitzonderlijke neerslag, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen.

Wat is niet gedekt in uw professionele brandverzekering?

Niet alle schade aan uw bedrijfsgebouw is gedekt door de brandverzekering. Vaak passen verzekeraars uitsluitingen toe, zoals:

 • Schade die niet plots is ontstaan of die al bestond vóór de aanvang van de waarborg (zoals schade door sleet).
 • Bij schade door botsingen: de schade aan het voorwerp zelf dat een botsing veroorzaakt. U krijgt dus geen vergoeding voor de boom die op uw gebouw valt.
 • Schade door milieuvervuiling of asbest (behalve wanneer deze het gevolg is van een onvoorziene en plotse gebeurtenis).

Naast deze uitsluitingen wordt voor heel wat standaard én optionele waarborgen ook de vergoeding beperkt tot een maximumbedrag. Dat is vaak zo voor stormschade aan bepaalde goederen, schade aan uithangborden en lichtreclames, graffiti of - indien verzekerd als optie - de elektronische toestellen en installaties gebruikt voor beroepsdoeleinden voor schade ten gevolge van de inwerking van elektriciteit.

In een brandverzekering is doorgaans ook een franchise (ook wel ‘vrijstelling’ of ‘eigen risico’, in het verzekeringsjargon) van toepassing. Dat is het bedrag dat de verzekerde na een schadegeval zelf moet betalen. Het bedrag boven de franchise is voor rekening van de verzekeringsmaatschappij, rekening houdend met de geldende maximumvergoedingen.

Meer info over de uitsluitingen en de schadevergoeding in uw professionele brandverzekering? Contacteer uw verzekeringsadviseur.

Kunt u uw professionele brandverzekering uitbreiden?

Op basis van uw uitgevoerde activiteiten of specifieke risico’s is het mogelijk dat de basiswaarborgen van uw brandverzekering niet volstaan om uw gebouw of handelspand goed te beschermen. In dat geval kunt u uw brandverzekering uitbreiden en hiervoor hebt u een aantal opties:

 • Een uitbreiding vragen van bepaalde basiswaarborgen. Denk hierbij aan een verhoogde vergoedingslimiet voor bodemsanering bij schade door stookolie. Of een upgrade van de waarborg ‘schade door botsingen’ naar uw eigen voertuigen of werftoestellen.
 • Bij uw brandverzekering extra waarborgen afsluiten die standaard niet in uw brandverzekering zitten, zoals diefstal en vandalisme van de inhoud van uw gebouw of bedrijfsschade. Bij P&V hebt u de keuze uit de volgende aanvullende waarborgen. (link FR : https://www.pv.be/fr/professionnel/assurance-incendie#extra)
 • Sommige verzekeraars hebben verzekeringspakketten op maat van specifieke beroepen of professionele activiteiten. Denk hierbij aan horeca-uitbaters, slagers of bakkers. In zo’n Pack zitten hun basisverzekeringen, waaronder meestal ook de brandverzekering, en die worden dan uitgebreid in functie van de risico’s van hun vak.

Hulp nodig bij de samenstelling van de gepaste brandverzekering voor uw zaak? Laat u begeleiden door uw verzekeringsadviseur.

Waarom verzekert u zich best ook tegen bedrijfsschade na brand? En wat dekt zo’n bedrijfsschadeverzekering precies?

Verzekeringsspecialisten raden ondernemers sterk aan om de brandverzekering voor hun bedrijfspand aan te vullen met de facultatieve waarborg bedrijfsschade (of om indien nodig een aparte bedrijfsschadeverzekering af te sluiten).

Hiermee beperkt of neutraliseert u de financiële gevolgen van een gedeeltelijke of volledige onderbreking van uw activiteiten door een gedekt schadegeval in uw bedrijfspand.

Zo zorgt de verzekering bedrijfsschade onder meer voor een vergoeding van:

 • uw vaste kosten (huur, leningen, lonen…) die blijven doorlopen
 • het verlies van bedrijfswinst
 • de extra kosten die u maakt om uw zaak weer op te starten (huur van een tijdelijk gebouw of van machines, publiciteit…). 

Opgelet:
bedrijfsschade is niet standaard gedekt in een brandverzekering voor bedrijfsgebouwen. U informeert dus best even naar deze essentiële optie bij uw verzekeringsadviseur.

Waarom uw bedrijfsgebouw verzekeren bij P&V? 

P&V heeft een compleet verzekeringsaanbod voor zelfstandigen en kmo’s. Dat heeft als voordeel dat u de brandverzekering voor uw zaak en al uw andere professionele verzekeringen kunt combineren bij één verzekeraar. Eenvoudig en overzichtelijk.

Voor vakkundig verzekeringsadvies op maat van uw onderneming kunt u trouwens terecht in maar liefst 160 P&V-kantoren, verspreid over heel België. Bij ons krijgt u een vaste adviseur die de tijd neemt om u persoonlijk te leren kennen en u volledig te ontzorgen met de juiste verzekeringen en natuurlijk ook na schade. Zo kunt u zich met een gerust hart concentreren op uw professionele activiteiten.

Meer weten over de brandverzekering voor professionals van P&V?

Een aanbod of maat of een check-up van uw huidige verzekeringen? Maak snel een afspraak bij de P&V-adviseur in uw buurt.

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de brandverzekering Ideal Property ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en het informatiedocument van dit product aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.