Reglement Wedstrijd WeCover 

Artikel 1: Organisator

P&V Verzekeringen CV, met maatschappelijke zetel in 1210 Brussel, Koningstraat 151, RPR Brussel – BTW BE 0402.236.531, organiseert de wedstrijd ‘Restart & Win met weCover’ van 01/12/2023 om 12u tot en met 31/12/2023 om 23u59 incl.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt de aanvaarding van dit reglement in.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de wedstrijd wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van het reglement, opschorting of annulering van de wedstrijd. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen met woonplaats in België, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, juridisch bekwaam zijn en die de applicatie op hun smartphone hebben gedownload en alle verplichte velden hebben ingevuld.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen.

Aan de winnaar die niet aan deze voorwaarden voldoet, wordt de toekenning van de prijs geweigerd.

Artikel 3: Wijze van deelname

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige verplichting.

Deelnemen is uitsluitend mogelijk via de weCover-app.

De deelnemers die de badge ‘Restartkampioen’ vrijspelen tijdens de duur van de wedstrijd kunnen een Zalando bon ter waarde van 15 euro winnen.

Om deze prijs te ontvangen, moeten de winnaars hem aanvragen via de tab ‘Prijzen’ onder ‘Veilig zomeravontuur met weCover’-wedstrijd. Als ze hier klikken op ‘Prijs ophalen, krijgen ze hun bon per e-mail toegestuurd.

Wanneer een rijscore wordt gebruikt, houdt weCover rekening met de context waarin wordt gereden. Dat betekent dat overdreven snelheid, bruusk remmen, hard versnellen of 'sportieve' bochten in risicovolle omstandigheden (regen, ‘s nachts, tijdens de spitsuren enz.) zwaarder zullen worden bestraft. Bij ex aequo worden de winnaars bepaald op basis van de tijd die ze te snel reden.

De door de weCover-app bepaalde rijscore geldt daarbij als bewijs.

Alle kosten voor deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, enz.) zijn volledig voor rekening van de deelnemer, die deze in geen geval kan verhalen op de organisator.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de app.

Deelname met behulp van een andere applicatie dan de weCover applicatie, of enige wijziging/aanpassing van de applicatie door de deelnemer, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en mogelijk een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op het auteursrecht.

De organisator kan de deelname van een of meerdere deelnemer(s) schrappen of annuleren als ze zich verdacht gedragen. Dit 'verdachte gedrag' kan zijn (niet-limitatieve opsomming): het opzetten van een geautomatiseerd antwoordsysteem, de verbinding van meerdere personen en verschillende informaticasystemen op basis van eenzelfde identificatie/geregistreerd profiel, een buitengewoon winritme, een poging om toegang te krijgen tot de servers van de organisator, de verveelvoudiging van accounts, ...

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot fraude of valsspelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd hebben of geprobeerd hebben het reglement te omzeilen.

Artikel 4: Aantal deelnemers

Elke deelnemer (natuurlijk persoon) mag één keer aan de wedstrijd deelnemen.

De deelname is strikt op naam. De deelnemer mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers spelen. Bij meervoudige deelname, onder meer door gebruik te maken van verschillende e-mailadressen of dankzij het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te registreren, worden alle deelnameformulieren geweigerd en als ongeldig beschouwd.

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden automatisch tot de uitsluiting ervan.

Artikel 5: Winnaars

Binnen de deelnemers, zullen er 5 winnaars zijn. De 5 eerste deelnemers die hun prijs aanvragen.

Om deze prijs te ontvangen, moeten de winnaars hem aanvragen via de tab ‘Prijzen’ onder ‘Restart & Win met weCover’-wedstrijd. Als ze hier klikken op ‘Prijs ophalen, krijgen ze hun bon per e-mail toegestuurd.

Per gezin wordt maximum 1 prijs toegekend. In het kader van deze wedstrijd verstaan we onder 'gezin' alle personen die op hetzelfde adres wonen.

De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief.

Artikel 6: Prijs

Op het einde van deze wedstrijd geven we 5 Zalando vouchers weg ter waarde van 15 EUR.

De prijs die in het kader van deze wedstrijd wordt toegekend, kan niet worden omgeruild of omgezet in geld.

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze in het kader van hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld, en dit binnen 7 dagen na afloop van de wedstrijd, via notificatie of via in-app boodschap. Als het gebruikte e-mailadres fout zou blijken te zijn en/of als de winnaar niet zou reageren op de e-mail binnen de kalenderweek, verliest hij/zij het recht op zijn/haar prijs, zonder enige mogelijkheid tot verhaal. In dat geval, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

Mocht de organisator twijfels hebben over de identiteit van de winnaar, dan behoudt hij zich het recht voor om de e-mail op te vragen waarmee de winnaar op de hoogte werd gebracht van het feit dat hij gewonnen had.

De winnaars ontvangen de praktische modaliteiten voor het ontvangen van de prijs via e-mail.

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

Aangezien de bepaling van de winnaars uitsluitend gebeurt op basis van een informaticaprocedure, zijn de deelnemers er zich van bewust en aanvaarden zij dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een panne van de netwerken, verlies, vertraging of technische storingen veroorzaakt door het internet of door de technische dienstverleners die optreden bij de overdracht van de formulieren en de hosting van de website.

Artikel 7: Toegang tot het reglement

De informatie en het wedstrijdreglement zijn uitsluitend beschikbaar op de weCover-app.

Artikel 8: Klachten

Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd, naar het volgende adres worden gestuurd, met de post of via e-mail:

P&V Verzekeringen CV
Klachtenmanagement P&V, HP 0260,
Koningsstraat 151,
1210 Brussel

klacht@pv.be

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

De organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd en aan het beheer van de bijhorende website. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de website van de organisator of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door hem, van welke aard ook, kunnen niet tegen hem gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting voor hem.

De bovenvermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn eveneens geldig voor het personeel dat handelt voor de organisator en voor derden die tussenkomen.

Artikel 9: Persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun persoonsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt worden door P&V Verzekeringen CV, Koningstraat 151, 1210 Brussel, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de privacywet en het privacybeleid van de organisator dat beschikbaar is op de website https://www.pv.be/nl/privacy.

De gegevens die de deelnemer meedeelt, worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de wedstrijd en de toekenning van de prijzen aan de winnaar. De deelnemer moet de bovenvermelde gegevens verplicht meedelen om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Zo niet, moet de organisator de deelname weigeren.

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden.

De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de wedstrijd. De gegevens van de winnaars worden bewaard tot maximaal 30 dagen na de overhandiging, de uitvoering of de geldigheidsduur van de prijs.

Elke deelnemer heeft het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te raadplegen, te doen corrigeren, te laten overdragen, te beperken en/of te schrappen, door een eenvoudig schriftelijk verzoek gedateerd en ondertekend, samen met een document dat zijn identiteit bevestigt (kopie van zijn identiteitskaart, paspoort of gelijkaardig document, waarop hij de gegevens die niet relevant zijn om zijn identiteit als betrokkene te controleren kan schrappen. De deelnemer kan op deze print tevens de naam van de organisator, de datum en het doel van zij verzoek vermelden, zodat de print naderhand niet voor andere doeleinden kan worden gebruikt), met de post of per e-mail te verzenden naar de organisator:

P&V Verzekeringen
Data Protection Officer
Koningstraat 151
1210 Brussel

dpo@pvgroup.be.

Klachten over de manier waarop de organisator de persoonsgegevens verwerkt, kunnen desgevallend worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-gba.be, +32 2 274 48 00.

Meer informatie is beschikbaar in het privacybeleid van de organisator die beschikbaar is op de website https://www.pv.be/nl/privacy.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit reglement.