Wat dacht u ervan om meer samen te werken? Word coöperant van P&V Verzekeringen

U bent klant bij P&V, medewerker of P&V-agent? U bent een rechtspersoon of natuurlijk persoon en ouder dan 18 jaar? En u wilt investeren in een solidaire, coöperatieve verzekeringsmaatschappij?

Om haar coöperatieve karakter te versterken en een dialoog tot stand te brengen, biedt P&V Verzekeringen coöperatieve aandelen van de categorie C aan haar klanten (categorie C1), werknemers (C2) en agenten (C3). U kunt coöperant worden door in te tekenen op minimaal een C-aandeel. U kunt maximaal vijf C-aandelen bezitten.

Een belegging in de C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Voor meer informatie, raadpleeg de prospectus.

Wat doet P&V Verzekeringen?

P&V Verzekeringen is een Belgische coöperatieve verzekeringsmaatschappij. Overal ter wereld en in alle sectoren bewijst coöperatief ondernemerschap dat economisch succes en sociale verantwoordelijkheid hand in hand kunnen gaan. Alle economische en concurrentieregels zijn van toepassing op coöperatieve ondernemingen, maar bij hun activiteiten laten zij zich leiden door waarden en niet door het nastreven van kortetermijnwinsten.

P&V is een toonaangevende verzekeraar op de Belgische markt waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit:

 • Levensverzekeringen: P&V biedt een brede waaier van levensverzekeringsproducten aan, met inbegrip van de dekking in geval van overlijden, ongeval en invaliditeit (gewaarborgd inkomen), met gewaarborgde of niet-gewaarborgde rente. De meeste van deze producten bieden een deelname in de winst (d.w.z. een contractueel recht op een bijkomende uitkering, boven op de gewaarborgde uitkering, dat afhangt van de resultaten van de verzekeringsonderneming). De producten worden aangeboden aan particulieren en professionelen en een specifiek assortiment van producten is gericht op bedrijven.
 • Niet-levensverzekeringen: P&V biedt onder meer motorvoertuigenverzekeringen aan (dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, pechbijstand en materiële schade aan voertuigen), schadeloosstelling bij arbeidsongevallen, brand en burgerlijke aansprakelijkheid. P&V biedt haar producten aan aan particulieren, ondernemingen en de publieke sector.

P&V verdeelt uitsluitend verzekeringsproducten, geen bankproducten. 

Alle verzekeringsactiviteiten van P&V vinden plaats in België met uitzondering van enkele residuaire activiteiten die worden uitgevoerd door haar Luxemburgse dochteronderneming Euresa Life. 

Eind december 2016 had P&V een marktaandeel van 5,8% voor de levensverzekeringsactiviteiten en 6,1% voor de niet-levensverzekeringen.

Op 31 december 2017 bedroeg het eigen vermogen (volgens IFRS) 2 063 miljoen euro, in vergelijking met 1 960 miljoen euro voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

Als coöperatieve verzekeraar, is het ondernemingsmodel van P&V gebaseerd op de waarden van wederzijdse bijstand, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, zoals deze waarden zijn gedefinieerd door de International Cooperative Alliance.

Wat is een coöperatief C-aandeel?

Een coöperatief aandeel is een financieel instrument van het 'aandeel'-type dat een fractie van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigt. Dat betekent dat door een C-aandeel te kopen, u een vennoot wordt, of anders gezegd, een coöperant. En u zult kunnen deelnemen aan het leven van de onderneming (zie Wat zijn de andere voordelen verbonden aan een aankoop van C-aandelen?).

Om een C-aandeel te verkrijgen, dient u de voorwaarden te vervullen om coöperant te worden (zie de sectie Wie kan C-aandelen van P&V Verzekeringen aankopen? en een bedrag van 1 000 euro per C-Aandeel over te maken.

Elke coöperant mag maximum vijf C-aandelen bezitten, ofwel een maximaal totaalbedrag van 5 000 euro.

De C-aandelen zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Er zal u geen enkele kost worden aangerekend wat betreft de uitgifte van de C-aandelen.

Waarom biedt P&V Verzekeringen coöperatieve C-aandelen aan?

De doelstelling van deze openstelling van het kapitaal is het coöperatieve karakter van P&V te versterken door een gestructureerde dialoog tot stand te brengen tussen P&V en haar verschillende belanghebbenden, om samen met hen de toekomst van P&V te bepalen in lijn met hun behoeften en aspiraties en in lijn met de maatschappelijke uitdagingen.

Deze aanpak is een voortzetting van het engagement van P&V dat, sinds haar oprichting in 1907, in een tijd die sterk werd gekenmerkt door ongelijkheid en onzekere arbeidsomstandigheden voor de meerderheid van de werknemers, besloot haar commerciële activiteiten in een coöperatieve vorm uit te voeren.

Haar oprichters-coöperanten waren dus geen beleggers geleid door een zoektocht naar winst, maar organisaties en verenigingen die gedreven werden door de waarden van solidariteit. De bundeling van hun middelen en energie heeft het mogelijk gemaakt een dienst te organiseren die destijds vrijwel onbestaande was: een verzekeringsdekking voor zoveel mogelijk personen van de belangrijkste risico's in het privé- of beroepsleven.

Vandaag, meer dan een eeuw later, is P&V uitgegroeid tot een referentiespeler op de Belgische verzekeringsmarkt. In overeenstemming met de principes van coöperatief ondernemerschap, een model waarin P&V sterk gelooft, wordt haar winst grotendeels opnieuw in de onderneming geïnvesteerd om haar financiële soliditeit en alsook de kwaliteit van haar producten en diensten te garanderen.

Welke financiële voordelen zijn verbonden aan coöperatieve C-aandelen?

Als P&V een positief resultaat (winst) boekte in het voorbije financiële boekjaar en haar interne en reglementaire solvabiliteitseisen naleeft, kan de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen om aan de coöperanten een dividend uit te keren (van maximaal 6% van de nominale waarde van het C-aandeel, na inhouding van de roerende voorheffing). Het dividend kan van jaar tot jaar fluctueren. Er kan ook worden beslist om geen dividend uit te keren.

De uitkering van een dividend is de enige bron van rendement op C-aandelen en is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

In geval van terugbetaling van de C-aandelen door P&V of van vereffening van deze laatste, zullen de beleggers ten hoogste het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal hetgeen voor P&V in beginsel zal overeenkomen met volstort kapitaal, terugkrijgen. Als gevolg hiervan zullen de beleggers geen meerwaarde op de C-aandelen kunnen realiseren.

Wat zijn de andere voordelen verbonden aan een aankoop van  C-aandelen?

Naast het vooruitzicht om deel te nemen aan mogelijke winsten van de onderneming, is het de intentie van P&V om voor nieuwe coöperanten activiteiten te organiseren die speciaal op hen zijn gericht met als doel de band tussen hen en hun verzekeringsonderneming te versterken. De coöperanten kunnen dus deelnemen aan het leven van de onderneming.

Deze activiteiten, die bijvoorbeeld de vorm zullen aannemen van informatiesessies over risicopreventie of over het verzekeringsvak, zullen geleidelijk worden uitgevoerd, waarbij rekening zal worden gehouden met de verwachtingen van nieuwe coöperanten.

Om deze participatieve dynamiek op gang te brengen en te handhaven, is het gepland om regelmatig panels te organiseren die open staan voor coöperanten (klanten/agenten/werknemers) om deze verwachtingen te kunnen realiseren, om zo de opbouw en evolutie van het activiteitenprogramma dat aan hen is gewijd te doen evolueren.

Het is niet uitgesloten deze activiteiten uit te breiden om een actievere deelname van de coöperanten aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zij de reflectie van P&V Verzekeringen voeden over hoe zij haar missie uitvoert en hoe zij deze taak in de toekomst, gezien de maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij staat, zou moeten uitvoeren.

Naast de werknemers, die al vertegenwoordigd zijn, kunnen ook vertegenwoordigers van de nieuwe klanten- of agentencoöperanten in de Raad van Gebruikers worden benoemd. De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij wordt verzocht zich uit te spreken over de activiteiten van P&V als onderdeel van de sociale economie en met betrekking tot haar sociale verantwoordelijkheid.

Is er een risico bij het aankopen van C-aandelen?

Een belegging in C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U dient de hele prospectus te lezen en in het bijzonder de risicofactoren te raadplegen van de prospectus voor een analyse van bepaalde factoren die aandachtig onderzocht dienen te worden alvorens in C-aandelen te beleggen. In het bijzonder, moet u aandachtig zijn voor de volgende risico’s:

 • risico verbonden aan het gebrek aan liquiditeit van C-aandelen: de C-aandelen zijn niet overdraagbaar. Vennoten die hun investering willen terugverdienen, kunnen onder bepaalde voorwaarden uittreden of een gedeeltelijke terugneming van hun C-aandelen verzoeken. Zij hebben slechts recht op maximaal de nominale waarde van hun aandelen en in bepaalde omstandigheden zouden zij een waardeverlies op de aandelen kunnen lijden;
 • risico’s verbonden aan het beleggen in C-aandelen: elke belegger in C-aandelen krijgt de hoedanigheid van vennoot van P&V Verzekeringen. De houders van de coöperatieve aandelen in P&V, met inbegrip van de C-aandelen, zouden een mogelijk verlies van hun volledige of gedeeltelijke investering kunnen lijden. Bovendien is P&V niet verplicht om een dividend uit te keren aan haar vennoten en kan zij geen dividendpercentage garanderen; en
 • risico verbonden aan het gebrek aan wettelijke bescherming van de deposito’s: de coöperatieve P&V aandelen genieten geen garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten zoals voorzien door het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen.

U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Wat is de wettelijke aansprakelijkheid van de vennoten?

Het volgt uit artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen dat de vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn coöperatieve P&V aandelen heeft laten terugnemen, persoonlijk aansprakelijk blijft gedurende vijf jaar, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot (dat wil zeggen tot de nominale waarde van de door hem gehouden coöperatieve P&V aandelen), voor alle verbintenissen door de Vennootschap aangegaan voor het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, zijn uittreding of de gedeeltelijke terugneming van zijn coöperatieve P&V aandelen heeft plaatsgevonden.

Hoe coöperant worden?

De inschrijving op C-aandelen gebeurt door het inschrijvingsformulier onderaan in te vullen.

Na het te hebben ingevuld, drukt de belegger het formulier af, dateert het en tekent het. De belegger stuurt vervolgens het ondertekende formulier, samen met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart, per post naar de maatschappelijke zetel van P&V Verzekeringen (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

De inschrijvingsaanvraag kan door de belegger worden ingetrokken binnen veertien dagen na ontvangst door P&V van het inschrijvingsformulier van de belegger. De belegger brengt de uitoefening van zijn intrekkingsrecht ter kennis door middel van een brief gericht aan de maatschappelijke zetel van P&V Verzekeringen (Koningsstraat 151, 1210 Brussel) ter attentie van MBO (T14), Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

P&V zal, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier dat door de belegger is verstuurd, nagaan of deze voldoet aan de voorwaarden om vennoot van P&V te worden en, zodra deze verificatie is uitgevoerd, zal de belegger, per e-mail, een formulier ontvangen waarin hij wordt uitgenodigd om via een bankoverschrijving, de betaling over te maken van het bedrag dat overeenkomt met de aandelen waarop is ingeschreven op de voor het aanbod bestemde P&V-rekening.

Het directiecomité van P&V zal doorgaans twee keer per maand bijeenkomen om formeel de belegger als vennoot van P&V te erkennen en om de uitgifte van de C-aandelen vast te stellen. De belegger zal vervolgens worden ingeschreven in het register van coöperatieve P&V aandelen en per e-mail een certificaat ontvangen die de inschrijving en de datum van de effectieve uitgifte van deze C-aandelen vaststelt. De datum waarop het directiecomité van P&V een belegger als P&V-aandeelhouder goedkeurt en de feitelijke uitgifte van C-aandelen vastlegt, vormt derhalve de datum waarop een belegger aandeelhouder van P&V wordt en geniet van alle aan de C-aandelen verbonden rechten, voornamelijk het recht op dividenden.

Hoe het kapitaal verlaten van P&V Verzekeringen?

U kunt zich terugtrekken uit het kapitaal en de terugbetaling vragen van al uw C-aandelen of een deel ervan gedurende de eerste zes maanden na het begin van het boekjaar. Een uittredende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn C-aandelen ten hoogste tegen hun nominale waarde en op het dividend over het boekjaar waarin de aandeelhouder is uit getreden, in overeenstemming met de statuten van P&V. De terugbetaling gebeurt binnen de tien werkdagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin u de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw C-aandelen hebt aangevraagd.

Bijvoorbeeld, een vennoot die wenst uit te treden in juli 2018, zal slechts van januari tot juni 2019 kunnen uitreden. De terugbetaling van zijn C-aandelen zal hij slechts bekomen ten laatste binnen de tien werkdagen volgend op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar 2019 moet goedkeuren, met name in 2020. Een periode van bijna twee jaar kan zich dus voordoen tussen het tijdstip waarop de vennoot wenst uit te treden en de effectieve terugbetaling van zijn C-aandelen.

U krijgt maximaal het bedrag terug dat u hebt geïnvesteerd om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?).

Als er tijdens eenzelfde boekjaar te veel terugbetalingsaanvragen zijn (namelijk als de som van het geheel aan verliezen van hoedanigheid van vennoot te wijten aan het niet meer vervullen van de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de statuten van P&V, uittredingen en gedeeltelijke terugnemingen met betrekking tot houders van C-aandelen, na aftrek van de nieuwe inschrijvingen in datzelfde boekjaar, meer bedraagt dan 2,5% van het totaal aantal C-aandelen), kan P&V of de Nationale Bank van België (als toezichthouder van P&V) zich hiertegen verzetten.

Er zijn geen uitstapkosten.

 

 • Meer over P&V Verzekeringen vindt u in Wie zijn wij.
 • Voor vragen en antwoorden over coöperant worden van P&V kunt u terecht in onze rubriek veelgestelde vragen en de prospectus waar u de voorwaarden voor inschrijving, voordelen en risico's van de C-aandelen worden beschreven.

Disclaimers

De C-aandelen zijn geen adequate belegging voor elke belegger. Elke belegger dient het adequate karakter van dergelijke belegging voor zichzelf te beoordelen op basis van zijn eigen omstandigheden. In het bijzonder dient elke belegger te beschikken over (i) voldoende kennis en ervaring om in staat te zijn tot een adequate beoordeling van de C-aandelen, de voordelen en de risico’s die ermee verbonden zijn en van de informatie vervat in de prospectus; (ii) toegang tot de nodige kennis die hem in staat stelt om een belegging in de C-aandelen en de gevolgen ervan op zijn portefeuille te beoordelen, gelet op zijn eigen financiële situatie; (iii) voldoende financiële en liquide middelen om, in voorkomend geval, de risico’s verbonden aan een belegging in de C-aandelen te dragen; (iv) een voldoende begrip van de eigenschappen van de C-aandelen; en (v) het vermogen om de verschillende economische scenario’s en factoren te beoordelen die een negatieve invloed kunnen hebben op zijn belegging in de C-aandelen en zijn vermogen om de risico’s verbonden aan de C-aandelen te dragen (al dan niet met de bijstand van een financiële raadgever).

P&V heeft buiten België in geen enkele jurisdictie buiten België het initiatief genomen om de C-aandelen openbaar aan te bieden. De verspreiding van de Prospectus en het aanbod of de verkoop van C-aandelen kunnen wettelijk beperkt zijn in bepaalde jurisdicties. P&V Verzekeringen legt elke persoon in bezit van de Prospectus of elk ander document in verband met de commercialisering van dit aanbod van aandelen, op zich over deze beperkingen te informeren en zich hieraan te houden. Deze Prospectus vormt geen aanbod om aandelen te verkopen, noch het verzoek tot het doen van een aanbod om C-aandelen te kopen in landen waarin het onwettig zou zijn om een dergelijk aanbod of verzoek te doen.

De coöperatieve C-aandelen werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act) of enige deelstatelijke wet in de Verenigde Staten en mogen niet aangeboden of verkocht worden aan de Verenigde Staten of aan of voor rekening van een persoon met de nationaliteit van de Verenigde Staten (US person) zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act, behoudens mits een toepasselijke vrijstelling van, of in het kader van een transactie die niet is onderworpen aan, de registratieverplichtingen van de Securities Act.

Tijdens de aanbiedingsperiode zullen de volgende documenten geraadpleegd kunnen worden op de maatschappelijke zetel van P&V Verzekeringen, Koningsstraat 151, 1210 Sint-Joost-ten-Noode, op elke weekdag tijdens de gewone kantooruren (zaterdagen, zondagen en feestdagen uitgezonderd), alsook op de website:

 1. de statuten (statuts), in het Frans en het Nederlands, van P&V Verzekeringen
 2. een kopie van de prospectus en, in voorkomend geval, van elk supplement bij de prospectus
 3. de geauditeerde geconsolideerde jaarrekeningen van P&V Verzekeringen opgesteld overeenkomstig IFRS voor de boekjaren afgesloten op 31 december 2015, 2016 en 2017 en de commissarisverslagen die erop betrekking hebben en
 4. de niet-geauditeerde en geconsolideerde tussentijdse jaarrekening (beperkt nazicht) van P&V Verzekeringen  opgesteld overeenkomstig IFRS voor de periode van drie maanden eindigend op 31 maart 2018 en het commissarisverslag dat erop betrekking heeft.