De C-aandelen zijn voorbehouden aan klanten-fysieke personen (C1 aandelen), medewerkers van de P&V Groep (C2 aandelen) en P&V-agenten (C3 aandelen).

  • Klanten van P&V

Het gaat om natuurlijke personen die ten minste één verzekeringsovereenkomst met P&V hebben gesloten.

  • Medewerkers van P&V

Personen die op basis van een contract van onbepaalde duur bij P&V tewerkgesteld zijn.

  • Agenten van P&V

Agenten van P&V, natuurlijke of rechtspersonen, die een agentuurovereenkomst met P&V hebben.

 

Natuurlijke personen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

Een coöperatief aandeel is een financieel instrument van het 'aandeel'-type dat een fractie van het kapitaal van de onderneming vertegenwoordigt. Dat betekent dat door een C-aandeel te kopen, u een vennoot wordt, of anders gezegd een coöperant, en u zult kunnen deelnemen aan het leven van de onderneming (zie 'Wat zijn de andere voordelen verbonden aan een aankoop van C-aandelen?'). Om een C-aandeel te verkrijgen, dient u de voorwaarden te vervullen om coöperant te worden (zie 'Wie kan C-Aandelen van P&V Verzekeringen aankopen?') en een bedrag van 1 000 euro per C-aandeel over te maken.

Elke coöperant mag maximum vijf C-aandelen bezitten, ofwel een maximaal totaalbedrag van 5 000 euro.

De C-aandelen zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Er zal u geen enkele kost worden aangerekend wat betreft de uitgifte van de C-aandelen.

De opbrengst van de uitgifte van de C-aandelen zal gebruikt worden voor de algemene behoeften van P&V.

Als P&V een positief resultaat (winst) boekte in het voorbije financiële boekjaar en haar interne en reglementaire solvabiliteitseisen naleeft, kan de jaarlijkse Algemene Vergadering beslissen om aan de coöperanten een dividend uit te keren (van maximaal 6% van de nominale waarde van het C-aandeel, na inhouding van de roerende voorheffing). Het dividend kan van jaar tot jaar fluctueren. Er kan ook worden beslist om geen dividend uit te keren.

De uitkering van een dividend is de enige bron van rendement op C-aandelen en is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

In geval van terugbetaling van de C-aandelen door P&V of van vereffening van deze laatste, zullen de beleggers ten hoogste het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal terugkrijgen. De beleggers kunnen dus geen meerwaarde op de C-aandelen realiseren.

Naast het vooruitzicht om deel te nemen aan mogelijke winsten van de onderneming, is het de intentie van P&V om voor nieuwe coöperanten activiteiten te organiseren die speciaal op hen zijn gericht met als doel de band tussen hen en hun verzekeringsonderneming te versterken. De coöperanten kunnen dus deelnemen aan het leven van de onderneming.

Deze activiteiten, die bijvoorbeeld de vorm zullen aannemen van informatiesessies over risicopreventie of over het verzekeringsvak, zullen geleidelijk worden uitgevoerd, waarbij rekening zal worden gehouden met de verwachtingen van nieuwe coöperanten.

Om deze participatieve dynamiek op gang te brengen en te handhaven, is het gepland om regelmatig panels te organiseren die open staan voor coöperanten (klanten/agenten/werknemers) om deze verwachtingen te kunnen realiseren, om zo de opbouw en evolutie van het activiteitenprogramma dat aan hen is gewijd te doen evolueren.

Het is niet uitgesloten deze activiteiten uit te breiden om een actievere deelname van de coöperanten aan te moedigen en ervoor te zorgen dat zij de reflectie van P&V Verzekeringen voeden over hoe zij haar missie uitvoert en hoe zij deze taak in de toekomst, gezien de maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij staat, zou moeten uitvoeren.

Naast de werknemers, die reeds vertegenwoordigd zijn, kunnen ook vertegenwoordigers van de nieuwe klanten- of agentencoöperanten in de Raad van Gebruikers worden benoemd. De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur. Zij wordt verzocht zich uit te spreken over de activiteiten van P&V als onderdeel van de sociale economie en met betrekking tot haar sociale verantwoordelijkheid.

Een belegging in C-aandelen van P&V houdt bepaalde risico’s in. U dient de hele prospectus te lezen en in het bijzonder de risifactoren te raadplegen van de prospectus voor een analyse van bepaalde factoren die aandachtig onderzocht dienen te worden alvorens in C-aandelen te beleggen. In het bijzonder, moet u aandachtig zijn voor de volgende risico’s:

  • risico verbonden aan het gebrek aan liquiditeit van C-aandelen: de C-aandelen zijn niet overdraagbaar. Vennoten die hun investering willen terugverdienen, kunnen onder bepaalde voorwaarden uittreden of een gedeeltelijke terugneming van hun C-aandelen verzoeken. Zij hebben slechts recht op maximaal de nominale waarde van hun aandelen en in bepaalde omstandigheden zouden zij een waardeverlies op de aandelen kunnen lijden;
  • risico’s verbonden aan het beleggen in C-aandelen: elke belegger in C-aandelen krijgt de hoedanigheid van vennoot van P&V Verzekeringen. De houders van de coöperatieve aandelen in P&V, met inbegrip van de C-aandelen, zouden een mogelijk verlies van hun volledige of gedeeltelijke investering kunnen lijden. Bovendien is P&V niet verplicht om een dividend uit te keren aan haar vennoten en kan zij geen dividendpercentage garanderen; en
  • risico verbonden aan het gebrek aan wettelijke bescherming van de deposito’s: de coöperatieve P&V aandelen genieten geen garantie van het Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten zoals voorzien door het koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen.

U moet in staat zijn om het economische risico van een belegging in de C-aandelen te dragen en dient in staat te zijn een deel of het geheel van uw belegging te verliezen.

Het maximaal aantal C-aandelen dat kan worden aangekocht per belegger is 5 (ofwel een bedrag van 5 000 euro per belegger).

U kunt zich terugtrekken uit het kapitaal en de terugbetaling vragen van al uw C-aandelen of een deel ervan gedurende de eerste zes maanden na het begin van het boekjaar. Een uittredende aandeelhouder heeft recht op de terugbetaling van zijn C-aandelen ten hoogste tegen hun nominale waarde en op het dividend over het boekjaar waarin de aandeelhouder is uit getreden, in overeenstemming met de statuten van P&V. De terugbetaling gebeurt binnen de tien werkdagen na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de jaarrekening van het boekjaar waarin u de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw C-aandelen hebt aangevraagd.

Bijvoorbeeld, een vennoot die wenst uit te treden in juli 2018, zal slechts van januari tot juni 2019 kunnen uitreden. De terugbetaling van zijn C-aandelen zal hij slechts bekomen ten laatste binnen de tien werkdagen volgend op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die de jaarrekening voor het boekjaar 2019 moet goedkeuren, met name in 2020. Een periode van bijna twee jaar kan zich dus voordoen tussen het tijdstip waarop de vennoot wenst uit te treden en de effectieve terugbetaling van zijn C-aandelen.

U krijgt maximaal het bedrag terug dat u hebt geïnvesteerd om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Als er tijdens eenzelfde boekjaar te veel terugbetalingsaanvragen zijn (namelijk als de som van het geheel aan verliezen van hoedanigheid van vennoot te wijten aan het niet meer vervullen van de erkenningsvoorwaarden voorzien in artikel 8.2 van de statuten van P&V, uittredingen en gedeeltelijke terugnemingen met betrekking tot houders van C-aandelen, na aftrek van de nieuwe inschrijvingen in datzelfde boekjaar, meer bedraagt dan 2,5% van het totaal aantal C-aandelen), kan P&V of de Nationale Bank van België (als toezichthouder van P&V) zich hiertegen verzetten.

Er zijn geen uitstapkosten.

Het bedrag dat u zal worden terugbetaald wanneer u uitstapt als coöperant zal maximum het bedrag zijn dat overeenstemt met de nominale waarde van uw coöperatieve C-aandelen. U kan dus geen meerwaarde realiseren op uw C-aandelen.

Het recht op een dividend van de C-aandelen vervalt vanaf het boekjaar waarin uw C-aandelen zijn terug betaald, in overeenstemming met de statuten van P&V.

Als het netto-actief van P&V zoals vermeld op de balans van het boekjaar waarin u ophoudt coöperant te zijn, lager is dan het kapitaal waarop is ingeschreven en dat is volstort, ontvangt u een bedrag dat lager is dan het bedrag van uw investering in een of meer C-aandelen van P&V. In dit geval vindt de terugbetaling plaats op het passende niveau (pro rata op basis van de nominale waarde van het aandeel).

Mogelijke hypotheses waarin u ophoudt coöperant te zijn, zijn voornamelijk als u geen klant, medewerker of agent van P&V meer bent, als u gewoonweg geen coöperant meer wilt zijn, bij overlijden, of bij ontbinding of faillissement (voor de coöperanten-rechtspersonen) (zie 'Kan men de hoedanigheid van coöperant verliezen?').

De verwerving van C-aandelen in P&V is dus geen besluit dat lichtvaardig wordt genomen en niet kan worden genomen zonder een goed begrip van dit financiële product en in het bijzonder na raadpleging van de prospectus en de statuten.

Nee. De C-aandelen zijn onoverdraagbaar, zowel onder levenden als bij overlijden.

Ja. U verliest de hoedanigheid van coöperant als u de hoedanigheid van klant, medewerker of agent van P&V verliest.

De hoedanigheid van coöperant gaat ook verloren bij overlijden, gerechtelijk verbod of onvermogen (coöperant-natuurlijke persoon), ontbinding, vereffening of faillissement (coöperant-rechtspersoon).

U kunt door de Raad van Bestuur van P&V ook worden uitgesloten om geldige redenen of handelingen die in strijd zijn met de belangen van P&V.

In al die gevallen krijgt u (of uw rechthebbenden) maximaal de waarde terug van uw C-aandelen, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Het recht op een dividend van de C-aandelen vervalt vanaf het boekjaar waarin uw C-aandelen zijn terugbetaald, in overeenstemming met de statuten van P&V.

De C-aandelen kunnen niet aan uw erfgenamen of rechthebbenden worden overgedragen. Zij krijgen echter maximaal de waarde van uw C-aandelen terugbetaald, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volstort (zie 'Waarop heb ik recht als ik ophoud een coöperant te zijn?').

Zij hebben echter recht op het dividend over het boekjaar waarin de coöperant is overleden, in overeenstemming met de statuten van P&V.

Als u bijkomende vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen via cooperators@pv.be of per telefoon via 02 210 95 81.

U vindt alle gedetailleerde informatie over dit aanbod C-aandelen van P&V in de prospectus.