Na betaling Onmiddellijk verzekerd

Bereken uw fietsverzekering

  Helm op? Beentjes ingesmeerd? Let’s go!


Veilig en eenvoudig betalen

Wat meer uitleg bij de verschillende waarborgen

Diefstal

Met uw P&V-verzekering bent u verzekerd tegen verlies of beschadiging van uw fiets en/of accessoires, door diefstal of poging tot diefstal van de verzekerde fiets(accessoires). 

De eerste twaalf maanden krijgt u 100% van de nieuwwaarde van uw fiets vergoed, op basis van uw aankoopfactuur. 

 • Daarna daalt het bedrag van uw vergoeding met 1% per maand.
 • Vanaf de 49ste m aand vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur, wordt de vergoeding voor het schadegeval berekend volgens de werkelijke waarde, bepaald door een expert. 
 • Er geldt steeds een vrijstelling van 100 EUR.

Goed om te weten: 

 • Uw fiets is dag en nacht verzekerd, 
 • zowel binnen – in een met sleutel gesloten ruimte, ook wanneer de fiets zelf niet op slot staat –
 • als  buiten, als uw fiets of ander zacht vervoermiddel vastgemaakt is aan een onbeweegbaar object, met een antidiefstalbeveiliging van minstens 2 sterren (voor fietsen van <5000 EUR incl. btw) of minstens 3 sterren (voor fietsen van >5000 EUR incl. btw).
   
 • Bekijk op www.stichtingart.nl of uw slot aan onze vereisten voldoet. 
   
 • Uw fiets is ook verzekerd tijdens het transport ervan, bijvoorbeeld op uw auto, op voorwaarde dat u de fiets met de vereiste antidiefstalbeveiliging op de fietsendrager heeft bevestigd.
 • Uw permanent bevestigde fietsaccessoires zijn verzekerd op voorwaarde dat u ze liet opnemen in de verzekerde waarde bij afsluiting van uw contract. 
 • Uw helm is gedekt tot maximaal 250 EUR. 

Er gelden ook enkele uitzonderingen. Zo  bent u niet verzekerd:  

 • indien de fiets gestolen of met opzet beschadigd wordt door mensen die onder uw dak wonen.
 • indien u in het geval van diefstal noch de aankoopfactuur van uw slot noch de sleutels kunt tonen. De aankoopdatum moet uiteraard dateren van vóór het incident.
 • in geval van diefstal van verwijderbare accessoires, tenzij de volledige fiets gestolen wordt.
 • in geval van diefstal van één of meerdere wielen.

Waar bent u gedekt?

U bent in België en in de rest van de wereld gedekt, dus ook tijdens uw vakantie.

Hebt u of overweegt u een fietsverzekering van P&V? Lees dan zeker het informatiedocument en de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Vragen? Neem gerust contact op met uw P&V-consulent.

terug naar de pakketten  

 

Materiële schade

Uw P&V-fietsverzekering dekt het verzekerde voertuig tegen stoffelijke schade die het gevolg is van: 

 • een ongeval, ook tijdens het vervoer van het verzekerde voertuig, inclusief laden en lossen 
 • vandalisme
 • brand, natuurkrachten en dieren
   

De eerste twaalf maanden krijgt u 100% van de verzekerde waarde van uw fiets vergoed: 

 • Als de herstellingskosten lager liggen dan de verzekerde waarde, dan zullen we steeds voorrang geven aan de herstelling van uw fiets en de accessoires.
 • De eerste twaalf maanden blijft de verzekerde waarde ongewijzigd. 
 • Daarna daalt het bedrag van uw vergoeding met 1% per maand.
 • Vanaf de 49ste maand [AH1] vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur, wordt de vergoeding voor het schadegeval berekend volgens de werkelijke waarde, bepaald door een expert.
 • Er geldt steeds een vrijstelling van 100 EUR.

 

Goed om te weten:

 • Bij een gedekt schadegeval vergoedt de maatschappij de helm en de niet-afneembare toebehoren die later werden aangekocht, tot een bedrag van 250 EUR 

Er gelden enkele uitzonderingen:

 • Schade als gevolg van slijtage, een mechanisch defect of een constructiefout is niet gedekt. Als u koos voor de optionele rechtsbijstand, dan verdedigen wij uw rechten in geval van een geschil met de fabrikant of verkoper. 
 • Schade van puur esthetische aard is niet gedekt.

Waar bent u gedekt?

U bent in België en in de rest van de wereld gedekt, dus ook tijdens uw vakantie.

Hebt u of overweegt u een fietsverzekering van P&V? Lees dan zeker het informatiedocument en de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Vragen? Neem gerust contact op met uw P&V-consulent.

terug naar de pakketten  

 

Pechverhelping

In geval van pech, ongeval, diefstal of een ander incident (zoals een lekke band), ontfermt P&V zich over u, uw fiets en zelfs uw passagiers.

We ontfermen ons over u, uw fiets en uw passagiers en zelfs over de spullen die u vervoert: 

 • We sturen een pechverhelper langs.
 • Als hij uw fiets niet meteen kan herstellen zodat u uw weg kunt hervatten, dan zorgen wij dat uw fiets hersteld wordt,
 • en we voorzien vervoer, zodat u naar huis kunt terugkeren of op uw bestemming raakt.
 • Ook uw passagiers kunnen een beroep doen op deze service.

 

Er gelden enkele uitzonderingen: 

 • Als u pech hebt op minder dan 1 kilometer van uw woonplaats, dan sturen we geen pechverhelper langs.
 • Als u zich op een weg bevindt die niet toegankelijk is voor wagens, dan vragen we u om uzelf en de fiets te begeven naar een toegankelijkere plek.

U kunt maximaal twee keer per jaar een beroep doen op deze bijstand.

 

Waar bent u gedekt?

U bent overal in de Benelux gedekt, alsook 30 km buiten de Belgische grenzen.  Genoeg om volop van uw uitstapjes te genieten

Hebt u of overweegt u een fietsverzekering van P&V? Lees dan zeker het informatiedocument en de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Vragen? Neem gerust contact op met uw P&V-consulent.

terug naar de pakketten  

 

Lichamelijke schade

Uw P&V-fietsverzekering dekt lichamelijke schade door een val of ongeval van de verzekeringnemer en de personen die bij hem inwonen, ongeacht of ze bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig zijn. We voorzien een vergoeding in het geval van overlijden, blijvende invaliditeit of tijdelijke ongeschiktheid. Daarnaast nemen we een deel van de terugbetaling van de behandelingskosten voor onze rekening.

We nemen voor onze rekening: 

 • De medische kosten tot 2.500 EUR, 
 • In het geval van overlijden voorzien we een vergoeding van 5.000 EUR, 
 • Als u tijdelijk arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u per dag tot 12,50 EUR. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid kunt u rekenen op een bedrag tot 25.000 EUR, afhankelijk van de ernst van de ongeschiktheid.

Goed om te weten:

 • U bent uiteraard gedekt in het geval van een ongeval, maar ook wanneer het om een simpele val met de fiets gaat. 
 • Uw kinderen zijn eveneens gedekt, bijvoorbeeld wanneer ze passagier zijn. 
 • De bedragen worden per persoon vastgelegd. Als u en uw kind(eren) schade oplopen, dan krijgt elk slachtoffer een bedrag.

Er gelden enkele uitzonderingen: 

 • We dekken de schade niet wanneer deze met opzet werd toegebracht door de verzekerde, 
 • en ook niet als de schade het gevolg is van ernstige nalatigheid van de verzekerde, zoals in het geval van dronkenschap.

Waar bent u gedekt?

U bent in België en in de rest van de wereld gedekt, dus ook tijdens uw vakantie.

Hebt u of overweegt u een fietsverzekering van P&V? Lees dan zeker het informatiedocument en de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Vragen? Neem gerust contact op met uw P&V-consulent.

terug naar de pakketten  

 

Rechtsbijstand

We bieden rechtsbijstand om ervoor te zorgen dat uw rechten worden gerespecteerd. U kunt op die bijstand rekenen: 

 • wanneer u zelf een ongeval veroorzaakte, 
 • wanneer u een geschil heeft met de fabrikant van de fiets,
 • en zelfs wanneer het gaat om een fout, begaan door een persoon aan wie u uw fiets toevertrouwde. 
   

Wij betalen de kosten om uw rechten te verdedigen: 

 • We geven steeds de voorkeur aan een minnelijke schikking om mogelijke problemen zo snel mogelijk op te lossen,
 • Als een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt, dan dekken we de advocaatskosten en -honoraria, de kosten van eventueel technisch advies, expertises en de gerechtskosten, inclusief een procedurele vergoeding van maximaal 50.000 EUR.

Goed om te weten: 

 • Wij raden u aan niet te kiezen voor de Rechtsbijstand als u hiervoor al verzekerd bent onder een ander verzekeringsproduct (zoals uw familiale verzekering).

Er gelden enkele uitzonderingen: 

 • We dekken de schade niet wanneer deze met opzet werd toegebracht door de verzekerde, 
 • en ook niet als de schade het gevolg is van ernstige nalatigheid van de verzekerde, zoals in het geval van dronkenschap.

Waar bent u gedekt?

U bent in België en in de rest van de wereld gedekt, dus ook tijdens uw vakantie.

Hebt u of overweegt u een fietsverzekering van P&V? Lees dan zeker het informatiedocument en de algemene voorwaarden van dit product. U vindt ze op deze website of bij uw verzekeringstussenpersoon.

Vragen? Neem gerust contact op met uw P&V-consulent.

terug naar de pakketten  

 

Wettelijke bepalingen

Uw verzekering P&V Fiets wordt gesloten voor een periode van één maand en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één maand, tenzij de partijen bij het contract zich hiertegen verzetten op de door het contract voorziene wijze.

De verzekering P&V Fiets is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van het informatiedocument van dit product en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering. Deze documenten zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 

Wij nodigen u uit om tevens onze klantenbrochure en privacypolitiek te raadplegen voor meer informatie met betrekking tot de gedragsregels inzake verzekeringen en de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verbinden ons ertoe, als verwerkingsverantwoordelijke, om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de geldende privacywetgeving. 

Voor elke klacht met betrekking tot dit contract kan u zich richten tot: 

In eerste instantie : de dienst Klachtenmanagement van P&V Verzekeringen Koningsstraat 151, 1210 Brussel, tel: 02/250.90.60, e-mail: klacht@pv.be

Bent u niet tevreden met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement : de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman-insurance.be

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.