Raad van Gebruikers

De Raad van Gebruikers is een adviesorgaan voor de Raad van Bestuur van de P&V Groep. In dit forum overleggen de coöperatoren over het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de P&V Groep en over de manier waarop de groep de coöperatieve principes invult.

Duurzaamheid integreren

De Raad van Gebruikers onderzoekt de manier waarop de P&V Groep maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid kan integreren in haar werking. Of concreter: in haar rol van verzekeraar, in haar producten, in haar dienstverlening en in haar relatie met de medewerkers. Op basis hiervan formuleert de Raad van Gebruikers de nodige adviezen.

Daarnaast is het orgaan een debatforum waarin brede maatschappelijke onderwerpen aan bod komen die een invloed (kunnen) hebben op de activiteiten en werking van de P&V Groep.

Maatschappelijk verantwoord beleid

De Raad van Gebruikers neemt geen operationele beslissingen, maar is meer dan een filosofische denktank. Hij formuleert voorstellen en adviezen die de leden van de Raad van Bestuur concreet helpen om het maatschappelijk verantwoorde beleid van de P&V Groep, zowel intern al extern, vorm te geven.

Extern betreft het vooral de producten, diensten en klantenrelaties, met bijzondere aandacht voor de invloed van maatschappelijke evoluties op verzekeringsbehoeften en de solidariteit met groepen die uitgesloten dreigen te raken. Intern gaat het om een personeelsbeleid gericht op diversiteit en individuele ontwikkeling van medewerkers, en om een consequent milieubeleid.

Coöperatieve identiteit versterken

De Raad van Gebruikers formuleert eveneens voorstellen over hoe de P&V Groep haar coöperatieve identiteit kan versterken en duidelijker uitdrukken in de relatie met al haar stakeholders. Belangrijke aandachtspunten zijn een nauwere klantenbetrokkenheid bij de coöperatie, een intensievere dialoog en samenwerking tussen de coöperatoren rond maatschappelijke uitdagingen, aandacht voor het economisch en sociaal duurzaam verzekeren van achtergestelde groepen en de ontwikkeling van het coöperatief bewustzijn bij het personeel.

Samenstelling

De Raad van Gebruikers bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste coöperatoren, externe deskundigen en medewerkers van de P&V Groep. Hij komt viermaal per jaar samen.