De intekening op C-aandelen gebeurt door het het inschrijvingsformulier in te vullen.

Na het te hebben ingevuld drukt u het formulier af, dateert het en ondertekent het. Daarna stuurt u het ondertekende formulier, samen met een kopie van uw identiteitskaart, per post naar de maatschappelijke zetel van de emittent (Koningsstraat 151, 1210 Bruxelles) ter attentie van het departement MBO (T14),  Dienst Inschrijving C-aandelen of per e-mail naar het volgende adres: cooperators@pv.be.

P&V zal, binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het inschrijvingsformulier dat door de belegger is verstuurd, nagaan of u voldoet aan de voorwaarden om vennoot van P&V te worden en, zodra deze verificatie is uitgevoerd, zal u, per e-mail, een formulier ontvangen waarin u wordt uitgenodigd om via een bankoverschrijving, de betaling over te maken van het bedrag dat overeenkomt met de aandelen waarop is ingeschreven op de voor de aanbieding bestemde P&V-rekening.

Het directiecomité van P&V zal doorgaans tweemaandelijks bijeenkomen om de goedkeuring van de investeerder als vennoot van P&V aan te nemen (zie sectie (c) "Personen die kunnen inschrijven en vennoot kunnen worden") en om de uitgifte van de C-aandelen vast te stellen. De investeerder zal vervolgens worden ingeschreven in het register van coöperatieve P&V aandelen en per e-mail een certificaat ontvangen die de inschrijving en de datum van de effectieve uitgifte van deze C-aandelen die de aanvangsdatum vormt van het recht op divdenden (zie “Aan de C-aandelen verbonden rechten”).

Au cas où P&V Assurances a réalisé un résultat positif (bénéfices) au titre de l’exercice financier écoulé et respecte ses contraintes internes et réglementaires en matière de solvabilité, l’assemblée générale annuelle peut décider d’une distribution de dividende (de maximum 6% de la valeur nominale de la part C, après retenue du précompte mobilier) aux coopérateurs. Le dividende peut varier d’année en année. Il peut également être proposé à l’assemblée générale annuelle de n’accorder aucun dividende.

La distribution d’un dividende constitue la seule source de rendement relative aux parts C et fait l’objet d’un prélèvement de précompte mobilier de 30%.

En cas de remboursement des parts C par P&V ou de liquidation de cette dernière, les investisseurs récupèreront au maximum le montant du capital investi. Ainsi, les investisseurs ne pourront pas réaliser de plus-value sur les Parts C.

Outre la perspective de participer aux éventuels bénéfices de l’entreprise, l’intention de P&V Assurances est d’organiser pour ses nouveaux coopérateurs des activités qui leur seront spécialement dédiées et qui auront pour objectif de renforcer le lien entre eux et leur entreprise d’assurances. Les coopérateurs pourront donc participer à la vie de l’entreprise.

Ces activités, qui prendront par exemple la forme de sessions d’information sur la prévention des risques ou sur le métier de l’assurance, seront mises en place progressivement, en tenant compte des attentes des nouveaux coopérateurs.

Dans la perspective de lancer et d’entretenir cette dynamique participative, il est projeté d’organiser régulièrement des panels ouverts aux coopérateurs (clients/membres du personnel/agents) pour récolter ces attentes, de manière à alimenter la construction et l’évolution du programme d’activités qui leur est dédié.

Il n’est pas exclu d’élargir ces activités pour favoriser une participation plus active des coopérateurs, et faire en sorte qu’ils alimentent la réflexion de P&V Assurances sur la façon dont cette dernière exerce sa mission et comment, au regard des enjeux sociétaux auxquels elle est confrontée, elle pourrait l’exercer dans le futur.

Des représentants des nouveaux coopérateurs clients ou agents pourront également être nommés au Conseil des Usagers, les membres du personnel y étant déjà représentés. Le Conseil des Usagers est un organe consultatif au Conseil d’Administration. Le Conseil des Usagers est appelé à donner son avis sur les activités de P&V au regard de son appartenance à l’économie sociale et de sa responsabilité sociétale.

Coöperatieve C-aandelen zijn voorbehouden voor klanten (fysieke personen), personeelsleden van de P&V Groep en P&V agenten.

  • Klanten van P&V Verzekeringen

Het gaat om natuurlijke personen die minstens één verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met P&V.

  • Personeelsleden van de P&V Groep

Personen die op basis van een contract van onbepaalde duur bij de P&V Groep tewerkgesteld zijn

  • De P&V-agenten

Agenten van P&V, natuurlijke of rechtspersonen.

 

Natuurlijke personen moeten minstens 18 jaar oud zijn.

De opbrengst van de uitgifte van coöperatieve C-aandelen zal worden aangewend voor de algemene werking van P&V Verzekeringen.
Het maximaal aantal coöperatieve C-aandelen dat kan worden aangekocht per investeerder is 5 (ofwel een bedrag van 5 000 euro).

U kunt uit het kapitaal stappen en de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw coöperatieve C-aandelen vragen in de eerste zes maanden na aanvang van het boekjaar. De terugbetaling vindt echter pas plaats binnen tien werkdagen nadat de Algemene Vergadering haar goedkeuring heeft verleend aan de jaarrekening van het boekjaar waarin u de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw C-aandelen hebt gevraagd.

U krijgt maximaal het bedrag terug dat u hebt geïnvesteerd om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het netto-actief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volgestort (zie 'Waarop heb ik recht als ik geen coöperant meer ben?').

Als er tijdens eenzelfde financieel boekjaar te veel terugbetalingsaanvragen zijn (namelijk als de uitstap van vennoten van P&V, zonder nieuwe inschrijvingen tijdens datzelfde boekjaar, groter is dan 2,5% van het totaal van de C-aandelen), kan P&V of de Nationale Bank van België (als toezichthouder van P&V) zich hiertegen verzetten.

Er zijn geen uitstapkosten.

Het bedrag dat u zal worden terugbetaald wanneer u uitstapt als coöperant zal maximum het bedrag zijn dat overeenstemt met de nominale waarde van uw coöperatieve C-aandelen.

Als het netto-actief van P&V zoals vermeld op de balans van het boekjaar waarin u ophoudt coöperant te zijn, lager is dan het kapitaal waarop is ingeschreven en dat is volgestort, ontvangt u een bedrag dat lager is dan het bedrag van uw investering in een of meer C-aandelen van P&V.

Mogelijke hypothesen waarin u ophoudt coöperant te zijn: als u geen klant, personeelslid of agent van P&V meer bent, als u gewoonweg geen coöperant meer wilt zijn, bij overlijden, of bij ontbinding of faillissement (voor de coöperanten-rechtspersonen) (zie 'Kan ik de hoedanigheid van coöperant verliezen?').

De beslissing om coöperatieve C-aandelen van P&V te kopen, moet vooraf goed worden overwogen en mag enkel worden genomen op basis van voldoende kennis over dit product en na raadpleging van de prospectus en de statuten.

Nee. De coöperatieve C-aandelen zijn onoverdraagbaar.

Ja. U verliest de hoedanigheid van coöperant als u de hoedanigheid van klant, personeelslid of agent van P&V verliest.

De hoedanigheid van coöperant gaat ook verloren bij overlijden, gerechtelijk verbod of onvermogen (coöperant-natuurlijke persoon), ontbinding, vereffening of faillissement (coöperant-rechtspersoon).

U kunt door de raad van bestuur van P&V ook worden uitgesloten om geldige redenen of handelingen die in strijd zijn met de belangen van P&V.

In al die gevallen krijgt u (of uw rechthebbenden) maximaal de waarde van uw C-aandelen, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw coöperatieve C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het nettoactief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volgestort (zie 'Waarop heb ik recht als ik geen coöperant meer ben?').

De coöperatieve C-aandelen kunnen niet aan uw erfgenamen of rechthebbenden worden overgedragen. Zij krijgen echter maximaal de waarde van uw C-aandelen terugbetaald, namelijk het geïnvesteerde bedrag om uw C-aandelen te verwerven. Dat bedrag kan echter lager zijn als het nettoactief lager is dan het kapitaal van P&V waarop werd ingeschreven en dat is volgestort (zie 'Waarop heb ik recht als ik geen coöperant meer ben?').

U vindt alle gedetailleerde informatie over dit aanbod coöperatieve C-aandelen van P&V in de prospectus

Als u bijkomende vragen hebt, kunt u per e-mail contact opnemen via cooperators@pvgroup.be of per telefoon via 02 210 95 81.