Voor dit product worden geen nieuwe contracten meer afgesloten

Spaar voor de toekomst van uw (klein)kinderen


We willen allemaal het beste voor onze (klein)kinderen en dromen mee over hun toekomst, hun studies, hun ambities ... Om hen te helpen deze dromen waar te maken, geeft u hen best nu al een duwtje in de rug. Hoe? Met het jeugdsparen van P&V. 


Voor dit product worden geen nieuwe contracten meer afgesloten.

Ontdek de alternatieven

Waarom sparen voor uw (klein)kinderen bij P&V

 
 • U spaart op uw eigen tempo, vanaf 25 euro per maand
 
 • U spaart alleen of samen met uw partner
 
 • U spaart via een formule met gewaarborgd rendement. U kiest tussen een vaste intrestvoet van 0% of 0,45%
 
 • Het Jeugdplan loopt in principe tot uw (klein)kind 25 is. Vanaf de 18de verjaardag van uw (klein)kind kan u gratis geld opnemen
 
 • Met deze verzekeringsformule blijft het contract in uw handen: u bepaalt zelf wanneer en waarvoor het geld gebruikt wordt
 
 • U kan kiezen voor de optie ‘premievrijstelling’ waardoor P&V in uw plaats verder spaart indien één van de verzekeringsnemers overlijdt voor de voorziene einddatum
 

Jeugdsparen bij P&V: u heeft de keuze

 

Jeugdplan Capiplan

U spaart in tak 21. U kunt kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw latere stortingen kan deze rentevoet zowel dalen als stijgen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname wordt op dezelfde manier belegd als uw premies.

 

Jeugdplan Capi 23

U spaart in tak 21. U kunt kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw latere stortingen kan deze rentevoet zowel dalen als stijgen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname wordt belegd in een door u gekozen fonds (tak23).  

U kan één fonds kiezen uit de 6 Managed Funds: Stability Fund, Balanced-Low Fund, Balanced Fund, Dynamic Fund, FFG Global Flexible Sustainable Fund of Europe Sustainable Fund.
Deze fondsen behoren tot tak 23. Er kan geen enkele garantie aangaande het rendement worden geboden. De waarde van het gekozen fonds kan schommelen in de tijd. Het bijbehorende financiële risico berust bij de verzekeringsnemer. Meer info over de fondsen vindt u op de fondsenpagina.

 

Kan ik bijstorten of het gespaarde bedrag (gedeeltelijk) vervroegd opnemen?

 

Tijdens de looptijd van uw spaarplan kunt u op elk moment een bijkomend bedrag storten. U kiest zelf hoeveel. Ook meter, peter, grootouders, … kunnen uw kind een duwtje in de rug geven en een vrij bedrag storten.

 

Het Jeugdplan loopt in principe tot uw (klein)kind 25 is, tenzij u in specifieke situaties al vroeger geld wenst op te nemen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar is een eenmalige of gespreide uitbetaling mogelijk en gratis. Bij opname voor de leeftijd van 18 jaar van het kind betaalt u wel uitstapkosten. Deze bedragen 5%.
Bij een (gedeeltelijke) opname tijdens de eerste acht jaar van het spaarplan is er roerende voorheffing.

 

Fiscaliteit 

 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting

 

Taxatie uitkering tak21

U bent roerende voorheffing verschuldigd bij een opname tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst. De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.

 

Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak21, noch op tak23.

 

Kosten

 

Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement hoger dan 0%. 
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
  Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

5 % met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. Vanaf de 18e verjaardag van het kind kan de verzekeringsnemer de tot dan toe opgebouwde spaarreserve (theoretische afkoopwaarde) afkopen zonder dat er een afkoopvergoeding ingehouden wordt. Dit kan in de vorm van een eenmalige afkoop, of in de vorm van een gedeeltelijke afkoop op 18, 19 en 20 jaar of op 18, 19, 20, 21 en 22 jaar.

Meer informatie over de kosten vindt u in de Essentiële-informatiedocumenten.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Voor de levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21-gedeelte) naar Belgisch recht geniet u de bescherming van het Garantiefonds. Als de verzekeraar niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u terugbetalen tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Wettelijke vermeldingen
 

 • Jeugdsparen is een contract van een bepaalde duur. De vervaldatum van het product is de 25ste verjaardag van het kind.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels. Dat zijn de spelregels die financiële instellingen moeten volgen als ze beleggingsproducten voorstellen of u daarover advies geven.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:

           o    e-mail: klacht@pv.be.
           o    post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een P&V-adviseur
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.