U sluit minstens twee P&V-verzekeringen af voor uw zaak in de takken Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen? Dan belonen wij u met aantal mooie voordelen.

Dankzij het P&V Ideal Bonus Plan krijgt u 10% van de premies van de verzekeringen van uw zaak terugbetaald en verlossen we u van het administratieve beheer van uw contracten.

Ik wil advies over dit aanbod en deze producten


IK BEN AL KLANT
 

Ik ben nog geen klant

Waarom zou u de betaling van uw verzekeringspremies bundelen?

Bespaar 10% op het bedrag van uw premies

Bespaar 10% op het bedrag van uw premies als er geen schadegevallen zijn, met een plafond van 5000 EUR. Let op: er gelden bepaalde voorwaarden. Uw P&V-adviseur kan u er alles over vertellen.

Premiebetaling gratis spreiden

U kunt de premiebetaling van uw contracten die zijn opgenomen in het Ideal Bonus Plan gratis spreiden: maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Ideaal om de financiën van uw onderneming optimaal te beheren.

Een transparante oplossing

U krijgt een transparante oplossing op maat die mee evolueert met uw noden.

Geen administratieve rompslomp

Geen administratieve rompslomp bij het beheer van uw contracten: uw P&V-adviseur zorgt voor alles.

Ontdek het Horeca Pack van P&V


De professionele verzekeringen voor uw horecabedrijf!


Sluit minimaal 2 professionele verzekeringen bij P&V af (3 als u personeel hebt), in de takken Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen, en geniet van allerlei voordelen. Aanvullende dekkingen voor de essentiële verzekeringen voor uzelf en uw personeel, uw materiaal en uw voedingswaren, maar ook voor uw wijnkelder en het terrasmeubilair van uw restaurant.


Wat biedt het Horeca Pack?

BA onderneming

Een klant van uw restaurant krijgt een voedselvergiftiging? De BA onderneming dekt uw aansprakelijkheid voor de schade die door uw bedrijf aan derden wordt toegebracht. En uw klant krijgt een schadevergoeding. 

Extra
Dankzij de ‘Vestiaire’-clausule van het Pack ontvangt uw klant bovendien een vergoeding als zijn of haar jas in uw vestiaire wordt gestolen of beschadigd en het schadebedrag meer dan 50 euro bedraagt.

Objectieve BA brand of ontploffing

Een van uw klanten raakt gewond door een brand in uw zaak en u wordt aansprakelijk gesteld, ook al treft u geen schuld? Dankzij deze verzekering wordt uw klant vergoed. 

Extra
Dankzij het Pack zijn ook uw open terras en uw parking gratis verzekerd.

Brand- en diefstalverzekering

Een stroomstoring beschadigt de inhoud van uw koelkasten/diepvriezers/wijnkelders? Uw kassa of de tablet waarmee uw personeel de bestellingen opneemt, is beschadigd? Dankzij het Pack krijgt u een schadevergoeding.

 

Arbeidsongevallenverzekering

(alleen als u personeel hebt dat onder de RSZ valt)

Uw werknemer glijdt uit over een natte vloer en breekt een arm? Bescherm uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op de werkplek of op weg naar het werk.

 

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandige bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering die u voor uw werknemers hebt afgesloten. Dit betekent dat u geen schadevergoeding ontvangt in geval van langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Het afsluiten van een ongevallenverzekering 24/24 biedt hiervoor de oplossing.

Extra
U kunt  dankzij het Pack van een dekking "Thuishulp" genieten, na een arbeidsongeval. Zo kunt u rekenen op hulp bij het huishouden, het vervoer van uw kinderen naar buitenschoolse activiteiten of naar school, kinderopvang of babysits.


ik wil graag van 10% terugbetaling op de premie van mijn professionele verzekeringen genieten

Uitsluitingen 

Let op! Er zijn altijd zaken die niet gedekt zijn. Bekijk uw algemene en uw bijzondere voorwaarden. Indien u twijfelt, neem dan contact met uw P&V-adviseur.

Brand  (Property)

Wat is (o.m.) niet verzekerd? 

 • Schroeischade (dit is zonder vlammen) en rook- of roetschade veroorzaakt door een open haard of voorwerpen die in de haard gevallen zijn.
 • Schade aan het voorwerp zelf dat de botsing heeft veroorzaakt, bv. de boom die op uw gebouw is gevallen.
 • Enz.

Deze lijst is niet limitatief.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming (Liability)

Wat is niet verzekerd? 

De algemene uitsluitingen zijn o.m.: 

 • opzettelijk veroorzaakte schade
 • schade als gevolg van grove schuld (zoals omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden)
 • schade door oorlog en terrorisme

Voor de BA Uitbating, o.m.: 

 • schade die valt onder de toepassing van de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen
 • uw contractuele aansprakelijkheid

Voor de BA Toevertrouwd Goed, o.m.: 

 • de schade aan goederen van derden
 • die u zijn toevertrouwd voor opslag, tentoonstelling, demonstratie, kweek, verkoop, vervoer of louter voor bewaarneming
 • waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent (behoudens de waarborg “BA schade aan werkinstrument”)

Voor de BA Na levering of Na werken, o.m.: 

 • de schade die uw producten of werken aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan performantie)
 • de zuivere onstoffelijke schade

Voor de BA Beroep, o.m.: 

 • de laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst

Voor de Rechtsbijstand, o.m.: 

 • het verhaal tegen de aansprakelijke derde op een contractuele basis (behoudens bij samenloop van aansprakelijkheid)

Objectieve Burgerlijke Aansprakelijkheid (brand of ontploffing)

Is niet verzekerd o.m.: 

 • schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing
 • schade die u zelf oploopt

Arbeidsongevallen (Accidents)

Zijn niet verzekerd o.m.: 

Zoals voorzien in de wet* over arbeidsongevallen*

 • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet veroorzaakt werden.
 • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval*.
 • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen wegens ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk. (Wij zullen tussenkomen, maar de uitgaven van de verzekeringnemer terugvorderen).

Bepaalde gebeurtenissen worden in de optionele waarborgen uitgesloten.

Bij de waarborgen privéleven verleent de maatschappij geen tussenkomst voor o.m.:

 • Paardenwedstrijden, wielerwedstrijden en wedstrijden voor motorrijtuigen, trainingen of voorbereidende proeven inbegrepen (behalve toeristische rally’s zonder tijd- of snelheidsnorm).
 • Beoefening van luchtsporten zoals deltavliegen, valschermspringen,...en het besturen van een luchtvaartuig.

Deze lijst is niet limitatief.

De overlijdensdekking bevat uitsluitingen en beperkingen. Overlijden is bijvoorbeeld niet gedekt indien het door opzettelijke daad is ontstaan of indien het veroorzaakt wordt door actieve deelname aan oproer of door de gevolgen van een oorlog. In bepaalde gevallen wordt zelfmoord ook niet gedekt. Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar bij uw agent of op onze website .

De verzekering Gewaarborgd Inkomen bevat uitsluitingen en beperkingen. Hieronder enkele voorbeelden:

Zijn niet in de waarborg inbegrepen, de arbeidsongeschiktheid die ontstaat door:

 • grove schuld, zoals daden gesteld met opzet of tegen de openbare orde;
 • poging tot zelfmoord, esthetische ingrepen, actieve deelname aan gewelddaden en eender welke vorm van toxicomanie of alcoholisme;

Gevaarlijke beroepsactiviteiten, activiteiten gelinkt aan luchtvaartuigen en sommige sporten zijn enkel gewaarborgd indien deze uitdrukkelijk in de Bijzondere Voorwaarden vermeld zijn.

Voor psychische aandoeningen wordt de duur van de uitkering beperkt tot maximum twee jaar. Deze beperking geldt niet voor volgende psychische aandoeningen: bipolaire stoornis, psychotische stoornis, schizofrenie, gegeneraliseerde angststoornis, dissociatieve stoornis, obsessief-compulsieve stoornis, anorexia en boulimia nervosa.

Voor een compleet en gedetailleerd overzicht, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen. Deze zijn beschikbaar bij uw agent of op onze website .

* De wet van 10 april 1971 over arbeidsongevallen (BS.)

Beperkingen 

De meeste waarborgen zijn begrensd.  Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden, om de dekkingsgrenzen in uw contract te kennen.  Bij twijfel, raadpleeg uw adviseur.  

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere en de algemene voorwaarden
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, maar voor de waarborgen B.A. “na levering of na werken” en “beroepsaansprakelijkheid” ook per verzekeringsjaar

Wettelijke bepalingen
 

 • Het contract voor deze verzekeringen wordt afgesloten voor een bepaalde termijn en wordt stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving. 
 • De verzekeringen Rechtsbijstand is onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekering beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen. 
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de afdeling Klachtenmanagement.  De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn: 
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.