Maatschappelijke betrokkenheid

 

Om te kunnen voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder de kansen van volgende generaties te hypothekeren, is een evenwicht nodig tussen economische, sociale en ecologische aspecten.

Het maatschappelijk aspect van duurzame ontwikkeling speelt al van bij de oprichting van de P&V Groep een hoofdrol. Onze winsten hebben we altijd voor een deel geherinvesteerd in projecten die inspelen op de noden in de samenleving. Sinds enkele jaren geven we ook het milieu een vaste plaats in ons beleid. Energie, afval, mobiliteit en de aankoop van duurzame goederen en diensten vormen de belangrijke ecologische thema’s waar we rond werken.
 

Maatschappelijke projecten


Tot begin jaren negentig baatte de P&V Groep een netwerk uit van sociale werken voor de zwaksten in de samenleving. Vandaag uiten we onze solidariteit onder meer via de Stichting P&V en met de steun aan maatschappelijk waardevolle initiatieven.

Stichting P&V

De Stichting P&V is een stichting van openbaar nut die onafhankelijk werkt ten opzichte van de P&V Groep. Via verschillende initiatieven moedigt ze de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren aan en nodigt ze hen uit tot actief burgerschap. De Stichting P&V reikt ook elk jaar haar Burgerschapsprijs uit. Daarmee beloont ze personen of initiatieven die zich op een voorbeeldige wijze inzetten voor een open, solidaire en respectvolle samenleving.

Dit jaar maakte de P&V Groep een miljoen euro vrij om de digitale kloof en de leerachterstand van kinderen uit kwetsbare gezinnen te helpen dichten. Met dit budget kregen 1.300 jongeren tijdens de lockdown een nieuwe laptop. Via Linking Youth Up, een projectoproep van de Stichting P&V, werden 66 organisaties in heel België geselecteerd om de digitale vaardigheden van deze jongeren bij te spijkeren.

 

 

Partners in solidariteit

Naast de Stichting P&V verleent de P&V Groep ook steun aan andere organisaties die werken aan een solidaire samenleving, zoals LevantoExaris of Trividend. Daarmee zetten we onze schouders onder een groot aantal initiatieven in de sociale economie, die laaggeschoolde werknemers aan een volwaardige job willen helpen. Internationaal steunen we de organisaties FOS en SocSol. Dit zijn twee ngo’s, niet-gouvernementele organisaties, die in Midden-Amerika werken rond respectievelijk een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en voedselsoevereiniteit. De P&V-Groep is ook zeer nauw betrokken bij het ICMIF-project 5-5-5, in het bijzonder het luik in Kenia (microverzekering voor Keniaanse veehouders).

Personeel in actie

De actie ‘Helpende Handen’ (gelanceerd in 2012) is een teambuildingactiviteit, bedoeld om het groepsgevoel tussen de medewerkers van een dienst te versterken. Gedurende een halve dag werken tientallen teams aan een betere samenleving. Concrete voorbeelden: eten maken voor daklozen, een speelhoek inrichten in een asielcentrum, helpen in een natuurgebied, de tuin van een weeshuis onderhouden en nog tal van andere creatieve initiatieven.

Via het project BOOST stellen P&V-medewerkers vrijwillig hun kennis ter beschikking van een aantal (jongeren)organisaties die door de Stichting P&V worden ondersteund. Het doel van BOOST is om de werking van deze organisaties te versterken.

Ecologische projecten


De P&V Groep heeft zich altijd ingezet om mee te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze solidariteit nam in de loop der jaren verschillende vormen aan en heeft zich telkens aangepast aan de evoluties in de samenleving. Sinds een tiental jaar is de klimaatopwarming één van de grootste problemen in de wereld. Hiertegen de strijd aanbinden is een relatief nieuw aspect in het engagement van de P&V Groep.

Werkgroep duurzame ontwikkeling

Een interne werkgroep coördineert de maatregelen om de CO2-uitstoot, het energieverbruik en de afvalproductie van de gebouwen te beperken. Om de medewerkers te sensibiliseren voor hun ecologische voetafdruk (zowel op het werk als thuis) communiceren we hier regelmatig intern over. 

Duurzame mobiliteit

De P&V Groep heeft een uitgesproken mobiliteitsbeleid. Zo stimuleren we het systeem van fietsdelen door het abonnement op Villo (Brussel) of Velo (Antwerpen) terug te betalen aan onze werknemers. Ook wie met zijn eigen fiets naar het werk komt, krijgt een vergoeding.

Verder ondersteunen we het carpoolen onder medewerkers. Zo kunnen carpoolers genieten van fiscale voordelen en krijgen ze voorrang om te parkeren in de garages van onze gebouwen. Sinds enkele jaren hebben we ook een Green Car Policy. Hierin werd opgenomen dat gebruikers van een bedrijfswagen zelf een deel van de brandstofkosten betalen en dat ze ze hun bedrijfswagen ook kunnen combineren met een abonnement op het openbaar vervoer. Hybride en elektrische wagens maken intussen ook deel uit van de vloot. En dankzij het cafetariaplan krijgen medewerkers de mogelijkheid om een fiets te leasen.

Energieaudits

Sinds 2005 laat de dienst Gebouwen energieaudits uitvoeren, niet alleen voor de eigen kantoorgebouwen, maar ook voor investeringsgebouwen die niet door de Groep zelf worden geëxploiteerd. De audits onderzoeken de sterktes en zwaktes van de gebouwen en de technische installaties. Daarna worden verbeteringen uitgevoerd om energie te besparen en duurzame energie te stimuleren.

Label Ecodynamische Onderneming


Sinds 2010 beschikt de P&V Groep over het label Ecodynamische Onderneming (2 sterren). Dit label is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. Het wordt uitgereikt aan bedrijven en organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die belangrijke inspanningen leveren om leefmilieu te integreren in het beheer van hun onderneming.