Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - VAPZ

Waarom kiezen voor P&V?

 • Tot 1,7% gewaarborgd rendement in tak 21
 • u kan kiezen voor een combinatie tak 21 en tak 23
 • u kan uw polis uitbreiden met aanvullende waarborgen
 • u kan uw VAPZ gebruiken om in vastgoed te investeren 

Een VAPZ is een levensverzekering met een gewaarborgd rendement en eventueel een rendement dat gekoppeld is aan een beleggingsfonds. Deze verzekeringsovereenkomst is een financieel product dat ecologische of sociale kenmerken promoot in de zin van artikel 8 SFDR, maar geen duurzame beleggingsdoelstelling heeft (zie ons duurzaamheidsbeleid).

Bereken gratis uw inkomen na uw pensioen

Als zelfstandige is het verstandig om te sparen voor uw pensioen. Weet u het verschil tussen uw inkomen voor en na uw pensioen? Welke spaarformule het best bij u past en hoeveel belastingen u daarmee jaarlijks kunt besparen? Met deze gratis pensioentool van P&V Verzekeringen berekent u het in minder dan 2 minuten.

Doe uw gratis simulatie

Vraag nu vrijblijvend een offerte op maat

Wat maakt een VAPZ zo aantrekkelijk?

Fiscaal en sociaal zeer voordelig

De premie is aftrekbaar als sociale bijdrage. Hierdoor zult u in de toekomst minder sociale bijdragen én minder belastingen betalen. Zo recupereert u tot 63% van uw premie. Bovendien is er geen premietaks verschuldigd.

Een veilige formule

Een VAPZ-contract wordt uitbetaald wanneer u met pensioen gaat. Op dat moment heb je een wettelijke minimumgarantie: de terugbetaling van minimaal het totaal van de premies voor pensioenopbouw (Art. 47 tweede lid van de Programmawet (I) van 24 december 2002).  Deze minimumgarantie is niet van toepassing op de prestaties verschuldigd binnen de vijf jaar volgend op het sluiten van de pensioenovereenkomst.

Extra pensioenkapitaal of investeren in vastgoed

Uw opgebouwde spaarreserve komt automatisch vrij zodra u uw pensioen aanvraagt, ook als dat vervroegd is. Investeert u liever in vastgoed? Dan kunt u een deel van het kapitaal binnen uw VAPZ, onder bepaalde voorwaarden, al vóór uw pensioen gebruiken.

Gewoon of sociaal VAPZ
 

U hebt de keuze uit een VAPZ en een Sociaal VAPZ. Bij een VAPZ gaat de volledige premie naar de opbouw van uw pensioen. Kiest u een Sociaal VAPZ, dan mag u 15% meer sparen waarvan 10% van uw premies naar solidariteitswaarborgen gaan. Die beschermen u en uw gezin onder meer bij arbeidsongeschiktheid.
 

Gewoon VAPZ

 • Sparen voor uw aanvullend pensioen met fiscaal voordeel en lagere sociale bijdragen
 • Met een maximum van 8,17% van uw geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 3.965,77 euro (in 2024).

Sociaal VAPZ

 • Uw maximum premie is 15% hoger: maximaal 9,40% van uw geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 4.562,82 euro (in 2024).
 • Daardoor is uw fiscaal voordeel groter, heeft u 5% extra spaarpremie voor de opbouw van uw pensioenkapitaal  én is uw dekking uitgebreider: 10% van uw premie gaat naar een solidariteitsfonds. Dat biedt u extra bescherming bij onder meer arbeidsongeschiktheid.

Hoe werkt een VAPZ? 

U betaalt uw premies op uw tempo: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Het contract loopt minstens tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde. Bij pensionering geniet u dan van een mooi kapitaal. Voor de vorming van dit kapitaal zijn er 2 mogelijkheden:

Formule 1: 100% tak 21

Het rendement bestaat uit een gewaarborgd rendement, eventueel vermeerderd met een variabele winstdeling.

Gewaarborgd rendement: 1,7% of 0%, het rendement blijft gewaarborgd gedurende de volledige duur van het contract. De intrestvoet kan wijzigen tijdens de looptijd van het contract, een wijziging heeft uitsluitend invloed op de toekomstige stortingen.

Winstdeelname: Op basis van de resultaten en de economische toestand, beslist de Algemene Vergadering van P&V jaarlijks welke winstdeelname ze aan de gekozen tak 21-intrestvoet toekent. Deze winstdeelname wordt herbelegd:

 • Ofwel in tak 21
 • Ofwel in het tak 23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund

Formule 2: Combinatie tak 21 & tak 23 (nieuw sinds 11/09/2023)

U kan ervoor opteren om een gedeelte van uw premie niet in tak 21 (formule 1), maar in het tak 23-beleggingsfonds Dynamic Multi Fund te investeren.

 • Premiegedeelte bestemd voor het tak 23-gedeelte: 25% van de premie
 • De (resterende) duurtijd tot de wettelijke pensioenleeftijd van de verzekerde bedraagt minimaal 10 jaar
 • Het tak 23-gedeelte geeft geen recht op winstdeelname en de winstdeelname van het tak 21-gedeelte kan enkel in tak 21 belegd worden
 • Voor tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalsgarantie

Bij een keuze voor premiestortingen in het tak 23-gedeelte bepaalt P&V de premieverdeling en kan dit voor toekomstige stortingen wijzingen met een maximum van 40% van de premie. Naar het einde van het contract toe wordt dit percentage afgebouwd en voert de maatschappij een periodieke automatische overdracht door van reserves van het tak 23-gedeelte naar het tak 21-gedeelte (“Soft Landing”). Een overdracht van reserves binnen de verzekeringsovereenkomst door de verzekeringnemer is niet toegelaten. 

Meer informatie vindt u in het document “Risicobeheersingsbeleid Tak23-gedeelte” en onder “Wettelijke minimumprestaties en risicobeheersing” in de Algemene Voorwaarden.

Meer weten

Hoe pensioensparen als zelfstandige?

Als zelfstandige zorgt u beter zélf voor een aanvullend pensioen. Maar welke formule is het interessantst: VAPZ, POZ, of pensioensparen? 

Ontdek het in deze blog

Minder belasting betalen op uw pensioen?

Ook op uw wettelijk pensioen betaalt u in de meeste gevallen belasting. Het goede nieuws: er zijn een aantal voordelige regelingen die de belastingdruk op uw pensioen verminderen.

Zo beperkt u de afhoudingen

Fiscaliteit

Premie

 • De premie is aftrekbaar als sociale bijdrage.
 • Geen premietaks

Taxatie uitkering

 • Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelname.

 • Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat u gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen. De eventueel winstdeelname is vrijgesteld van belasting

 • Het uitgekeerd kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan successierechten

Kosten

Instapkosten

 • Maximum 6,5% op elke premiestorting

Beheerskosten

Op het tak 21-gedeelte

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement hoger dan 0%
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een rendement gelijk aan 0%

Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op het tak 23-gedeelte

 • 1,25% per jaar en wordt dagelijks van de netto inventariswaarde (NIW) afgetrokken

Uitstapkosten

 • Er zijn geen uitstapkosten verschuldigd bij de effectieve (vervroegde) pensionering van de verzekerde. 
 • In geval van toegelaten afkoop vóór het einde van het contract door de verzekerde, kan er een vergoeding worden afgehouden

Meer informatie over de kosten vindt u in de Infofiche Tweede Pijler.

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij P&V VAPZ? 

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Optionele waarborgen  

Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw (sociaal) VAPZ uitbreiden met de volgende waarborgen:

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Wettelijke vermeldingen
 

 • VAPZ is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de infofiche tweede pijler, het beheersreglement, het risicobeheersingsbeleid tak 23 en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
  • U kunt ook de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be. 
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.