Uw arbeidsongevallenverzekering

Met een arbeidsongevallenverzekering beschermt u zowel uw werknemers als uw bedrijf tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op het werk. Bij P&V Verzekeringen krijgt u preventie-advies op maat en hebt u de keuze in aanvullende verzekeringen.

Met de arbeidsongevallenverzekering van P&V Verzekeringen:

 • geniet u van interessante premievoeten
 • hebt u keuze in aanvullende verzekeringen
 • krijgt u preventieadvies op maat
 • kunt u schadegevallen online aangeven

Hoe werkt het?

Financiële gevolgen van een arbeidsongeval

In ruil voor een jaarpremie verzekert u uw werknemers tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval. Concreet krijgt uw werknemer een vervangend loon als hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zou worden. Als uw werknemer zou overlijden, krijgen zijn nabestaanden een vergoeding.

Verplicht in België

In België zijn werkgevers verplicht om een dergelijke verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Als bij controle blijkt dat u geen verzekering arbeidsongevallen hebt afgesloten, krijgt u een boete van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). U kunt zelfs voor de rechtbank moeten komen. Bij een arbeidsongeval vergoedt het Fonds voor Arbeidsongevallen uw werknemer, maar u zult die vergoeding terug moeten betalen.

De premie voor uw arbeidsongevallenverzekering en de premietaks (4,13%) zijn volledig aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. 

Arbeidsongevallen?

 Op het werk

Niet elk ongeval op het werk is een arbeidsongeval. Daarvoor moet het ongeval aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet een arbeidsongeval:

 • een plotse gebeurtenis zijn (bijvoorbeeld een val, ontploffing, botsing …);
 • met een externe oorzaak;
 • gebeurd zijn tijdens het werk;
 • door het uitoefenen van het werk;
 • met als gevolg een lichamelijk of een psychisch letsel.

 Van en naar het werk

Een arbeidsongeval kan ook gebeuren op de normale weg van en naar het werk. Deze ‘normale’ route tussen de verblijfplaats en het werk is niet noodzakelijk de kortste route. Een langere weg kan verantwoord zijn omdat hij sneller is of minder gevaarlijk.

Bovendien is in verschillende situaties een onderbreking of een omweg toegestaan. Uw werknemer mag bijvoorbeeld de kinderen naar school brengen voor hij gaat werken, en weer ophalen voor hij naar huis rijdt.

Basiswaarborgen

De arbeidsongevallenverzekering van P&V Verzekeringen voldoet aan de wettelijk vastgelegde waarborgen. Als u extra zekerheid wilt voor uw werknemers, kunt u uw verzekering arbeidsongevallen aanvullen met bijkomende, optionele waarborgen.

 Kosten

Uw arbeidsongevallenverzekering kan verschillende kosten na een arbeidsongeval vergoeden:

 • geneeskundige, heelkundige, farmaceutische en hospitalisatiekosten;
 • prothesekosten;
 • verplaatsingskosten en loonverlies.

 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

 • Als uw werknemer tijdelijk niet kan werken, krijgt hij een dagvergoeding voor zijn loonverlies.
 • De precieze vergoeding hangt af van het jaarloon van uw werknemer, en of hij volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.
 • In de praktijk betaalt u het loon verder uit gedurende de eerste 30 dagen. Die vergoeding krijgt u voor 90% terugbetaald door uw arbeidsongevallenverzekering.
 • De overige 10% en de patronale bijdragen (uw bijdrage aan de sociale zekerheid) kunt u verzekeren via de optionele waarborg Gewaarborgd Loon.

 Blijvende arbeidsongeschiktheid

 • Als uw medewerker niet meer kan werken, stelt een arts de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid vast.
 • Uw werknemer heeft dan recht op een jaarlijkse vergoeding, berekend op zijn jaarloon en op zijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • Als uw medewerker voor sommige taken in het dagelijks leven hulp nodig heeft van anderen, krijgt hij een bijkomende tegemoetkoming.

 Dodelijk arbeidsongeval

Bij een dodelijk arbeidsongeval voorziet de arbeidsongevallenverzekering in twee vergoedingen:

 • Kosten voor overbrenging en begrafenis:

P&V Verzekeringen vergoedt de overbrenging van de overledene naar de plaats waar de familie hem wenst te begraven, zelfs in het buitenland. P&V regelt ook de administratieve formaliteiten. De vergoeding voor de begrafeniskosten bedraagt 30/365sten van het jaarloon.

 • Een rente voor de nabestaanden:

P&V Verzekeringen keert een tijdelijke rente of een lijfrente uit aan de nabestaanden. Dat kan aan de overlevende echtgenoot of samenwonende partner zijn, of aan de kinderen, ouders, kleinkinderen, broers of zusters. Aan wie de rente wordt uitgekeerd, en hoe groot de rente is, hangt af van de concrete situatie en is wettelijk vastgelegd.

Optionele waarborgen

 Excedent Wet

Met deze optie beschermt u uw medewerkers met een jaarloon dat hoger is dan 40.927,18 euro, het wettelijk bepaalde maximum waarop de vergoedingen berekend worden. Met de optionele waarborg Excedent Wet krijgen deze werknemers een aanvullende vergoeding, berekend op het gedeelte van hun jaarloon dat het maximum overschrijdt. Zonder Excedent Wet riskeren zij een groter loonverlies bij arbeidsongeschiktheid. 

 Privéleven

Met deze waarborg worden ongevallen in het privéleven op een gelijkaardige manier vergoed als een arbeidsongeval. Een werknemer die het slachtoffer wordt van een ongeval tijdens zijn privéleven, valt terug op de uitkeringen van het ziekenfonds. Met de verzekering Privéleven wordt die beperkte tussenkomst van de sociale zekerheid aangevuld.

 Gewaarborgd loon

Voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt de arbeidsongevallenverzekering standaard 90% van het loon. Maar als werkgever bent u verplicht om uw werknemer de eerste maand 100% van zijn loon te betalen. De optie Gewaarborgd Loon past de overige 10% bij. U kunt bovendien kiezen of u daar ook de bijhorende patronale bedragen bij wil verzekeren.

 24u/24

Zelfstandigen en vrije beroepen zijn niet onderworpen aan de arbeidsongevallenwet. Met deze optie 24u/24 worden deze personen vergoed voor ongevallen tijdens de uitoefening van hun beroep en tijdens hun privéleven. 24 uur op 24 dus.

Wat bij arbeidsongeval?

 Van aangifte tot regeling

Een arbeidsongeval geeft u zo snel mogelijk aan via deze link. Zodra P&V Verzekeringen uw schadeaangifte ontvangen heeft, krijgt u een ontvangstbericht met een korte beschrijving van de regeling van het schadegeval.

Lees meer:

 Preventiedienst P&V

De preventieadviseurs van P&V Verzekeringen hebben een ruime ervaring in Interne en Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB en EDPB). Zij helpen u graag een dynamisch risicobeheersysteem uit te werken.

Wettelijke vermeldingen

 • De looptijd van dit type contract is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Op de arbeidsongevallenverzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw P&V-agent.
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw  P&V-agent of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een  P&V-agent.
 • De algemene voorwaarden ontdekken.