Ontslag werknemer binnen 30 dagen melden aan groepsverzekering

Gepost in: Groepsverzekering

Image of the blog article

De FSMA heeft op 5 oktober 2015 een Mededeling gepubliceerd over zijn onderzoek naar de kwaliteit en de tijdigheid van de informatieverstrekking aan werknemers met een pensioenplan die uit dienst gaan. Hierin werd vastgesteld dat de door de wet bepaalde termijnen niet steeds worden nageleefd.

Hierna zetten wij deze vereisten even kort op een rijtje.

Binnen 30 dagen melden aan groepsverzekering

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigd wordt, stopt in de meeste gevallen ook de aansluiting bij de groepsverzekering. In dit geval heeft u, als werkgever, 30 dagen vanaf de datum van de uittreding om hiervan melding te doen aan uw pensioenverzekeraar. 

Informatie van pensioenverzekeraar voor werknemer

Vervolgens beschikt de pensioenverzekeraar over 30 dagen om de nodige informatie over te maken aan u als werkgever, waarna u de gekregen informatie onmiddellijk aan de uittredende werknemer dient over te maken. De informatie die door de pensioenverzekeraar wordt verstrekt, betreft: 

  • het bedrag van de verworven reserves (desgevallend aangevuld tot de wettelijke minimumrendementsgarantie), 
  • het bedrag van de verworven prestaties,
  • de keuzemogelijkheden die de uittreder heeft voor het verdere beheer van zijn verworven reserves (inclusief de vraag naar een waarborg “overlijden” voor elke keuze).

Werknemer antwoordt binnen 30 dagen

De uitgetreden werknemer beschikt op zijn beurt over 30 dagen om aan de pensioenverzekeraar mee te delen wat hij met zijn verworven reserves wenst te doen. Antwoordt hij niet binnen deze termijn, dan wordt hij verondersteld ervoor gekozen te hebben om zijn verworven reserves in de aanvullende pensioentoezegging van zijn voormalige werkgever te laten. Deze keuze kan later nog worden aangepast.

Meldingsplicht werkgever = 30 dagen

Samenvattend kunnen we stellen dat de rol die u als werkgever krijgt toegewezen in dit proces de meldingsplicht binnen de wettelijk voorziene termijn van 30 dagen betreft. We wensten u hierover in te lichten gezien ook naar de toekomst kan worden verwacht dat de FSMA hierover nog de nodige steekproeven zal uitvoeren.

Nieuwe artikels