Het gevolg van ontslag op de groepsverzekering

Gepost in: Groepsverzekering

Image of the blog article

Een vonnis van de arbeidsrechtbank (Vonnis dd. 14 oktober 2013, Arbeidsrechtbank Brussel) deed heel wat stof opwaaien. Een werkgever werd veroordeeld om bij het ontslag van een werkneemster twee keer het bedrag in rekening te brengen van de voor haar gestorte premies voor de extralegale voordelen voor de duur van haar (niet-gepresteerde) opzeggingstermijn.

Het dossier

Het reglement van de groepsverzekering in kwestie bepaalde – in geval van ontslag – expliciet dat tijdens de periode van opzeggingsvergoeding de groeps- en hospitalisatieverzekering verdergezet en gefinancierd moest worden door middel van een eenmalige premie.

De werkgever informeerde de verzekerde hierover maar deelde haar eveneens mee dat haar opzeggings-vergoeding met eenzelfde bedrag verminderd zou worden. De verzekerde ging hier echter niet mee akkoord. Zij eiste dat het bedrag ook mee opgenomen werd in de berekeningsbasis voor haar opzeggings-vergoeding omdat:

  • ze geen partij was bij het afsluiten van het pensioenreglement;
  • de beoogde storting in strijd was met artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Dit zegt dat men voor de berekening van de opzeggings-vergoeding rekening moet houden met het lopende loon én met alle verworven voordelen in overeen-stemming met de arbeidsovereenkomst;
  • ze nooit op geldige wijze afstand deed van de opzeggingsvergoeding waarin de bijdragen van de verzekeringen opgenomen moesten worden.

Vonnis van de arbeidsrechtbank

De werkneemster kreeg gelijk. De arbeidsrechtbank oordeelde dat de werkgever artikel 39 van de Arbeids-overeenkomstenwet niet naast zich kan neerleggen en dat er bovendien voorafgaandelijk geen afstand ge-daan kan worden van het recht op een opzeggingsvergoeding.

De werkgever werd veroordeeld om het bedrag twee keer in rekening te brengen:

  • door storting als eenmalige premie in de groepsverzekering;
  • door opname van het bedrag in de berekenings-basis voor de opzeggingsvergoeding.

Gevolg?

Een inrichter (werkgever) die een eenmalige premie stort ter compensatie van de niet-gepresteerde opzeggingsperiode, loopt het risico om hetzelfde bedrag nog eens in de opzeggingsvergoeding te moeten opnemen.

Oplossing

Een dadingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer op het moment van ontslag is een mogelijke oplossing om met dit risico om te gaan. De partijen kunnen op die manier overeenkomen om de premies verschuldigd tijdens de niet-gepresteerde opzeggingsperiode als eenmalige premie in de groepsverzekering te storten.

Kristien Van Camp
P&V 
Employee Benefits – Senior Tax & Legal Advisor

Nieuwe artikels