P&V Groep:  verantwoord investeerder


De P&V Groep is een coöperatieve groep gebaseerd op de waarden die aan de oorsprong liggen van de coöperatieve beweging: zelfredzaamheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

Als coöperatieve groep sluit de P&V Groep zich aan bij een ethiek die berust op eerlijkheid, transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en altruïsme.

Onze topprioriteit is waarde creëren voor alle stakeholders, en in de eerste plaats voor de klant, in plaats van louter winst te maken voor de aandeelhouders. Bovendien sluit de P&V Groep aan bij het maatschappelijke weefsel van haar historische coöperatieleden en deelt ze hun zorgen.

In het kader van haar actieplan 'Duurzame groei financieren' besliste de Europese Commissie onder meer om de informatie van de financiële spelers over hun aanpak voor de integratie van duurzaamheidsrisico's (milieu-, sociale en governancefactoren) te bevorderen en te harmoniseren: daartoe keurde zij de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Verordening 2019/2088 van 27 november 2019, de zogenaamde SFDR-verordening) goed.

De P&V Groep is een verantwoord investeerder met aandacht voor de ESG-principes (milieu, maatschappij en governance) en stelt daarom alles in het werk om te garanderen dat we voldoen aan de informatie- en transparantievereisten in verband met onze aanpak voor de integratie van risico's op het gebied van duurzaamheid. 

Hoe de P&V Groep duurzaamheidsrisico's integreert in zijn beleggingsstrategie

 

Als coöperatieve verzekeringsgroep is P&V een verantwoord investeerder met aandacht voor de ESG-principes – de uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Daarom integreert het beleggingsbeleid duurzame en verantwoorde principes of praktijken in het beheer van zijn activa die afgestemd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en wil het vooral de focus leggen op de volgende doelstellingen:

 

 • SDG 3 – Goede gezondheid en welzijn: via onze participatie in de Multipharma Groep en de betrokkenheid bij het bedrijf Cohezio

 

 • SDG 7 – Betaalbare en duurzame energie: via onze participatie in energieholdings of door rechtstreeks of onrechtstreeks projecten in hernieuwbare energie te financieren

 

 • SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: door te investeren in veerkrachtige en duurzame infrastructuurprojecten

 

 • SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen: door onze investeringen in regionale investeringsmaatschappijen, de sociale economie en via ons vastgoedpatrimonium dat voldoet aan de duurzaamheidscriteria (zoals bijvoorbeeld de BREEAM-certificering)

 

 • SDG 13 – Klimaatactie (maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering): door bepaalde sectoren die nefast zijn voor de klimaatverandering uit onze beleggingen uit te sluiten of door te investeren in projecten om de impact van klimaatverandering te verminderen.

Toepassing van uitsluitingscriteria:


In het algemeen zal de P&V Groep vermijden te investeren in bedrijven die door hun activiteit nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en het milieu. In ieder geval investeren we niet in de volgende bedrijven, overheden of sectoren:

 • Belastingparadijzen, regimes die corrupt zijn of zich schuldig maken aan schendingen van internationale regels;
 • Ondernemingen of regeringen die de fundamentele mensenrechten niet naleven (met inbegrip van foltering, willekeurige vrijheidsberoving, gedwongen arbeid en de uitbuiting van kinderen); 
 • Ondernemingen die bewust de (sociale, fiscale, milieu-, enz.) wetgeving en de fundamentele ethische normen schenden;
 • Ondernemingen die hoofdzakelijk actief zijn in controversiële sectoren, zoals de tabaksindustrie, de kansspelen en de seks- en porno-industrie;  
 • Ondernemingen actief in de sector van ketelkool (exploitatie, ontginning of elektriciteitsproductie) en die meer dan 15% van hun inkomsten uit deze activiteiten halen;
 • Ondernemingen die hun activiteiten baseren op corruptie en omkoping; en
 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of verkoop van wapens.
   

Criteria voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling


Zonder toegevingen te doen op het gebied van rendement, beantwoordt de beleggingsstrategie niet alleen aan financiële criteria, maar ook aan andere criteria zoals sociale, ethische en milieuoverwegingen. In het algemeen ziet de door de P&V Groep toegepaste beleggingsstrategie erop toe dat:

 • kapitaalstromen zich in de eerste plaats richten op maatschappelijk verantwoorde beleggingen, 
 • bij voorkeur wordt belegd in sectoren of industrieën van de duurzame economie,
 • voorrang wordt gegeven aan transparantie en een langetermijnvisie bij economische en financiële activiteiten.

In die context zet de P&V Groep een systeem van 'positieve screening' of 'inclusiescreening' op dat tot doel heeft beleggingen te bevorderen in ondernemingen die voorbeeldige praktijken vertonen of althans de beste praktijken toepassen in hun categorie (best-in-class).  

 

 


Bij direct vastgoed zal de BREEAM-certificering toelaten om de duurzaamheid en de energieprestatie van het vastgoedpatrimonium te evalueren. We streven naar een certificering voor ons volledige patrimonium en willen de BREEAM-score van de bestaande gebouwen verbeteren. Voor de nieuwe panden waarin we investeren, streven we naar een BREEAM-score van minstens ‘very good’.

Al die criteria worden regelmatig geëvalueerd en herzien, met name op grond van de nieuwe aanbevelingen van de Verenigde Naties en de taxonomie voor duurzame activiteiten op Europees niveau. 

Bij een belegging in fondsen van derden wordt bij de selectie van de fondsen rekening gehouden met de volgende stappen:

 • Tijdens de selectiefase van de fondsen zal de P&V Groep de integratie van de ESG-criteria door de beheerder evalueren aan de hand van een due-diligencevragenlijst of een screening door een gespecialiseerde consultant. 
 • Tijdens de follow-upfase van de belegging zal de P&V Groep de naleving van de ESG-criteria evalueren via de rapporten van de externe beheerders.
 • De P&V Groep zal een dialoog aangaan met de externe beheerders om meer rekening te houden met de ESG-uitdagingen.

Hoe de P&V Groep duurzaamheidscriteria integreert in haar productaanbod


In ons aanbod spaar- en beleggingsverzekeringen kiezen we voor ethisch verantwoorde fondsen. Bij de keuze van onze fondsbeheerders laten we ons dus niet alleen leiden door hun vakkennis. Wij vinden het belangrijk dat hun waarden en normen aansluiten bij de onze.

De P&V Groep is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat investeringen in bedrijven en sectoren die aandacht besteden aan duurzame ontwikkeling op gebied van ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) op termijn de beste keuzes zijn.

Deze overtuiging zetten we om in de praktijk door een aantal principes toe te passen in ons aanbod verzekeringsproducten en dit via ons beleggingsbeleid voor tak 21 en tak 23.

Tak 21 (gegarandeerd rendement)


Beleggingen in sectoren waarvan de activiteiten strijdig zijn met de waarden van de P&V Groep (tabak, wapens, steenkool en mijnbouw) worden uitgesloten. 

Daarnaast wordt elke investering getoetst aan het ESG-beleid van de P&V Groep en worden sectoren als energie, staal, transport, mobiliteit en vastgoed beoordeeld op basis van een best-in-class selectie.

Tak 23 (gekoppeld aan een belegging)


Bij de keuze van onze partners, laten we ons niet alleen leiden door de vakkennis van de fondsbeheerders, maar ook door ethische aspecten. We vinden het belangrijk dat ze bij het beheer van de fondsen waarden en normen hanteren die aansluiten bij de waarden van de P&V Groep.

Elk van onze fondsen moet daarom, als een minimum, beheerd worden volgens de Principes voor Verantwoord Beleggen, een wereldwijd initiatief ondersteund door de Verenigde Naties. Maar we kiezen bewust voor partners die verder gaan.

Naast uitsluiting van controversiële activiteiten passen onze partners positieve selectiecriteria op het vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) toe in het investeringsbeleid. Dat wil zeggen dat bedrijven die goed scoren op deze domeinen, de voorkeur genieten om opgenomen te worden in de beleggingsportefeuille.

Concreet vertaalt zich dit in volgende acties: 

 • We bevragen vermogensbeheerders over hun ESG-beleid en de duurzaamheidslabels die hun fondsen hebben.
 • Voor de onderliggende fondsen houdt de P&V Groep rekening met de duurzaamheidsrisico's op basis van de duurzaamheidsscore van Morningstar, de Morningstar ESG Risk Score en de Morningstar Carbon Risk Score en Fossil Fuel involvement.
 • Daarnaast zal de P&V Groep toezicht houden op de rapporten van de externe vermogensbeheerder over de duurzaamheidsrisico's die als essentieel worden geïdentificeerd (bv. energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer) in functie van de oriëntatie van het fonds.

Duurzaamheidsrisico 


Een duurzaamheidsrisico wordt gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied (‘ESG’) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van een belegging kan veroorzaken.

Het duurzaamheidsrisico kan opgedeeld worden in drie categorieën:

Fysiek risico

Het fysieke risico (gelinkt aan klimaatveranderingen) dat rechtstreeks te maken heeft met klimatologische gebeurtenissen (zoals overstromingen, branden, stormen) en klimaatveranderingen op lange termijn (zoals neerslag, extreme temperatuurschommelingen, het niveau van de oceanen, gemiddelde temperatuurstijging).

Transitierisico

Het transitierisico dat voortvloeit uit de evolutie/transitie naar een koolstofarme maatschappij. Dit risico kan een impact hebben op de rentabiliteit en de beleggingsstrategie.

Aansprakelijkheidsrisico

Het aansprakelijkheidsrisico voor klimaatveranderingen (bv. wettelijke vervolgingen enz.)