U sluit minstens twee P&V-verzekeringen af voor uw zaak in de takken Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen? Dan belonen wij u met aantal mooie voordelen.

Dankzij het P&V Ideal Bonus Plan krijgt u 10% van de premies van de verzekeringen van uw zaak terugbetaald en verlossen we u van het administratieve beheer van uw contracten.

Ik wil advies over dit aanbod en deze producten


IK BEN AL KLANT
 

Ik ben nog geen klant

Waarom zou u de betaling van uw verzekeringspremies bundelen?

Bespaar 10% op het bedrag van uw premies

Bespaar 10% op het bedrag van uw premies als er geen schadegevallen zijn, met een plafond van 5000 EUR. Let op: er gelden bepaalde voorwaarden. Uw P&V-adviseur kan u er alles over vertellen.

Premiebetaling gratis spreiden

U kunt de premiebetaling van uw contracten die zijn opgenomen in het Ideal Bonus Plan gratis spreiden: maandelijks, driemaandelijks of halfjaarlijks. Ideaal om de financiën van uw onderneming optimaal te beheren.

Een transparante oplossing

U krijgt een transparante oplossing op maat die mee evolueert met uw noden.

Geen administratieve rompslomp

Geen administratieve rompslomp bij het beheer van uw contracten: uw P&V-adviseur zorgt voor alles.

Ontdek het Horeca Pack van P&V


De professionele verzekeringen voor uw horecabedrijf!


Sluit minimaal 2 professionele verzekeringen bij P&V af (3 als u personeel hebt), in de takken Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Arbeidsongevallen, en geniet van allerlei voordelen. Aanvullende dekkingen voor de essentiële verzekeringen voor uzelf en uw personeel, uw materiaal en uw voedingswaren, maar ook voor uw wijnkelder en het terrasmeubilair van uw restaurant.


Wat biedt het Horeca Pack?

BA onderneming

Een klant van uw restaurant krijgt een voedselvergiftiging? De BA onderneming dekt uw aansprakelijkheid voor de schade die door uw bedrijf aan derden wordt toegebracht. En uw klant krijgt een schadevergoeding. 

Extra
Dankzij de ‘Vestiaire’-clausule van het Pack ontvangt uw klant bovendien een vergoeding als zijn of haar jas in uw vestiaire wordt gestolen of beschadigd en het schadebedrag meer dan 50 euro bedraagt.

Objectieve BA brand of ontploffing

Een van uw klanten raakt gewond door een brand in uw zaak en u wordt aansprakelijk gesteld, ook al treft u geen schuld? Dankzij deze verzekering wordt uw klant vergoed. 

Extra
Dankzij het Pack zijn ook uw open terras en uw parking gratis verzekerd.

Brand- en diefstalverzekering

Een stroomstoring beschadigt de inhoud van uw koelkasten/diepvriezers/wijnkelders? Uw kassa of de tablet waarmee uw personeel de bestellingen opneemt, is beschadigd? Dankzij het Pack krijgt u een schadevergoeding.

 

Arbeidsongevallenverzekering

(alleen als u personeel hebt dat onder de RSZ valt)

Uw werknemer glijdt uit over een natte vloer en breekt een arm? Bescherm uw medewerkers tegen de financiële gevolgen van een arbeidsongeval op de werkplek of op weg naar het werk.

 

Ongevallenverzekering 24/24

Als zelfstandige bedrijfsleider bent u zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverzekering die u voor uw werknemers hebt afgesloten. Dit betekent dat u geen schadevergoeding ontvangt in geval van langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid na een ongeval. Het afsluiten van een ongevallenverzekering 24/24 biedt hiervoor de oplossing.

Extra
U kunt  dankzij het Pack van een dekking "Thuishulp" genieten, na een arbeidsongeval. Zo kunt u rekenen op hulp bij het huishouden, het vervoer van uw kinderen naar buitenschoolse activiteiten of naar school, kinderopvang of babysits.


ik wil graag van 10% terugbetaling op de premie van mijn professionele verzekeringen genieten

Uitsluitingen 

Let op: er zijn altijd zaken die niet zijn gedekt in deze verzekeringen. Lees daarom altijd uw algemene en bijzondere voorwaarden en bij twijfel: neem contact op met uw P&V-adviseur.

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering BA Onderneming (P&V Ideal Liability)

 • Algemene uitsluitingen: 
  • opzettelijk veroorzaakte schade.
  • schade als gevolg van grove schuld (zoals omschreven in de algemene en bijzondere voorwaarden).
  • schade door oorlog en terrorisme.
 • Uitgesloten in de BA Uitbating: 
  • schade die valt onder de toepassing van de verplichte verzekering BA voor motorrijtuigen.
  • uw contractuele aansprakelijkheid.
 • Uitgesloten in de BA Toevertrouwd Goed:
  • schade aan goederen van derden die u zijn toevertrouwd voor opslag, tentoonstelling, demonstratie, kweek, verkoop, vervoer of louter voor bewaarneming waarvan u huurder, leaser of gebruiker bent (behoudens de waarborg “BA schade aan werkinstrument”).
 • Uitgesloten in de BA Na levering / Na werken:
  • schade die uw producten of werken aanrichten omdat ze niet geschikt zijn voor de functie waarvoor ze bestemd zijn (gebrek aan performantie).
  • de zuiver immateriële schade.
 • Uitgesloten in de BA Beroep:
  • laattijdige uitvoering van een intellectuele dienst.
 • Uitgesloten in de Rechtsbijstand:
  • het verhaal tegen de aansprakelijke derde op een contractuele basis (behoudens bij samenloop van aansprakelijkheid).

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de brandverzekering (P&V Ideal Property)

 • De schade die al bestond vóór de aanvang van de betrokken waarborg.
 • De schade met opzet veroorzaakt door een verzekerde of waaraan hij medeplichtig is
 • De schade aan of door gebouwen die bouwvallig zijn of bestemd zijn voor afbraak 

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand en ontploffing van P&V

 • schade die niet voortvloeit uit een brand of een ontploffing
 • schade die u zelf oploopt

Voorbeelden van schade die niet is gedekt in de arbeidsongevallenverzekering P&V Ideal Accidents

 • Uitgesloten zoals voorzien in de wet van 10 april 1971 over arbeidsongevallen:
  • Ongevallen die niet voldoen aan de definitie van arbeidsongeval of arbeidswegongeval en ongevallen die met opzet veroorzaakt werden.
  • Beroepsziekten en andere aandoeningen die geen gevolg zijn van een (arbeids)ongeval.
  • Arbeidsongevallen aan de verzekerde overkomen wegens ernstige tekortkomingen van de verzekeringsnemer m.b.t. de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake veiligheid en hygiëne op het werk.

Beperkingen 


De meeste waarborgen van bovenvermelde verzekeringen zijn begrensd. Raadpleeg de algemene voorwaarden en lees ze samen met de bijzondere voorwaarden om de dekkingsgrenzen in uw contract te kennen. En bij twijfel: raadpleeg uw P&V-adviseur

Er bestaan beperkingen of een recht van verhaal:

 • Behoudens voor lichamelijke schade, geldt er per schadegeval een vrijstelling tot beloop van het bedrag vermeld in de bijzondere of de algemene voorwaarden.
 • De dekking wordt verleend tot beloop van de verzekerde bedragen die vermeld zijn in de bijzondere en de algemene voorwaarden.
 • Het verzekerd limietbedrag geldt per schadegeval, maar voor de BA Na levering / Na werken en Beroepsaansprakelijkheid ook per verzekeringsjaar.

Wettelijke bepalingen


 • De contracten voor deze verzekeringen worden afgesloten voor een in de bijzondere voorwaarden bepaalde termijn en worden stilzwijgend verlengd. 
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van de Belgische wetgeving.
 • Al deze verzekeringen zijn onderhevig aan uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het verzekerde risico: alvorens deze verzekeringen af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiefiches van deze producten en de algemene voorwaarden van toepassing op deze verzekeringen beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  
 • Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.  
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon of de dienst Klachtenmanagement.  
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via info@ombudsman-insurance.be
 • Neem voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte contact op met een verzekeringstussenpersoon.  
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.