Spaar voor uw pensioen en optimaliseer nu uw belastingvoordeel


Uw wettelijk pensioen volstaat niet om uw levensstandaard te behouden als u met pensioen gaat. Begin daarom nu al te sparen voor een comfortabele oude dag. Met P&V Langetermijnsparen bouwt u een aanvullend pensioenkapitaal op en geniet u vandaag van een belastingvoordeel dat u kunt combineren met de belastingvermindering die u voor uw pensioensparen krijgt.

P&V Langetermijnsparen is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), en/of een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Voor tak 23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

Alle duurzaamheidsinformatie over dit product vindt u bij ons duurzaamheidsbeleid. 

Ik wil graag advies over dit product

IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom kiezen voor P&V Langetermijnsparen?

 
 • Via uw belastingen krijgt u tot 30% van uw stortingen terug, te vermeerderen met de gemeentebelastingen.
 
 • U kunt ook na uw 65ste blijven sparen. Zo behoudt u uw belastingvermindering op uw beroepsinkomen of pensioen.
 
 • U spaart volgens uw eigen profiel. Kies tussen een formule met gewaarborgd rendement, een spaarplan in een fonds of een combinatie van de twee.
 
 • U past uw spaarformule aan aan uw persoonlijke situatie. 

 
 

Waarom zou u eigenlijk zelf sparen voor uw pensioen?


Het moment dat u 65 wordt, lijkt misschien veraf. Toch is het verstandig om nu al vooruit te blikken. Want als u zich niet hebt voorbereid en afhankelijk bent van het wettelijk pensioen, is de kans groot dat u er bekaaid vanaf komt. Ontdek hoe dat zit in deze korte video.

Hoeveel mag ik sparen om een belastingvoordeel te krijgen

 

Als u een voldoende hoog beroepsinkomen, pensioen of vervangingsinkomen heeft, dan geven de stortingen in een langetermijnspaarplan recht op een fiscaal voordeel van 30% (te verhogen met de gemeentebelasting).

Het jaarlijkse maximumbedrag waarop u een belastingvoordeel kunt krijgen, is gelijk aan 183,60 euro + 6% van uw belastbaar jaarinkomen, met een maximum van 2.450 euro. Indien uw twijfelt over het maximumbedrag dat u kunt sparen, contacteert u best uw P&V-adviseur.

 

Wist u dat? 

De stortingen voor uw langetermijnsparen kunnen in conflict komen met de aftrek van uw woonkrediet. In Wallonië kunt u de stortingen in het kader van het langetermijnsparen combineren met de voordelen van de wooncheque (enige eigen woning, gefinancierd met een krediet dat vanaf 2016 werd afgesloten).

In Brussel hebben de kredieten die vanaf 2017 werden aangegaan voor de enige eigen woning geen impact meer op het mogelijke jaarlijkse bedrag van het langetermijnsparen. In Vlaanderen heeft een lening voor een eigendom voor privégebruik die na 2015 werd afgesloten geen impact op het bedrag dat u via langetermijnsparen kunt aftrekken. In de andere gevallen moet u de gestorte bedragen voor het hypothecair krediet (deels) aftrekken van het mogelijke jaarlijkse bedrag voor het langetermijnsparen. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw P&V-adviseur.

 

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In Tak 21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 1,7% of van 0% op uw stortingen. Deze gewaarborgde intrestvoeten zijn de actuele intrestvoeten die van toepassing zijn voor contracten afgesloten vanaf 01/05/2023.

Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in Tak 21 of in Tak 23 geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

Kiest u voor tak 23, dan kan u kiezen voor één of meerdere fondsen uit ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen. Lees meer over ons aanbod tak 23 beleggingsfondsen op de fondsenpagina.

 

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van Tak 21 & Tak 23. Bij een combinatie moet minimaal 10% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De verplichte minimumlooptijd bedraagt 10 jaar.

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Kosten

 

Instapkosten

Max. 6,7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op Tak 21

 • 0,20% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement hoger dan 0%. 
 • 0,10% per jaar op de reserve opgebouwd met een gewaarborgd rendement gelijk aan 0%.
  De maatschappij kan deze jaarlijkse beheerskost wijzigen overeenkomstig de geldende wetgeving en de contractuele bepalingen.
  Deze kost is van toepassing op contracten afgesloten vanaf 03/04/2022.

Op Tak 23 een beheerskost variërend van 0,25% tot 1,25% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

5 % met een minimum van 159,72 euro, geïndexeerd op basis van het gezondheidsindexcijfer (basisbedrag 75,00 EUR in 1988). De laatste 5 jaar dalend met 1% per jaar.

Er zijn geen uitstapkosten op de voorziene einddatum en als:

 • de opname gebeurt na de wettelijke pensioenleeftijd en op voorwaarde dat het contract al minstens 10 jaar loopt, EN
 • bij gedeeltelijke opname er minimaal 5.000 EUR wordt opgevraagd en het restsaldo van de polis bedraagt minimaal 5.000 EUR

 

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

 • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
 • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Meer informatie over de kosten vindt u in de Financiële infofiches.

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Fiscaliteit 

 

Premietaks

2% op elke premie

Taxatie uitkering bij leven

Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De eventuele winstdeelname is vrijgesteld van deze belasting.

Bij afkoop vooraleer de anticipatieve taks werd ingehouden, bedraagt de belasting 33% (+ gemeentebelasting).

Taxatie uitkering bij overlijden

Op het kapitaal overlijden, exclusief eventuele winstdeelname,  bedraagf de belasting 10%, indien de anticipatieve taks nog niet werd ingehouden. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan onderworpen zijn aan erfbelasting.

Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw langetermijnsparen uitbreiden met de volgende waarborgen:

 

Kapitaal overlijden

Wilt u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: u verzekert zich voor een kapitaal overlijden, waarbij u een kapitaal van 25.000 euro opbouwt. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

 

Ongevallenverzekering

(enkel bij periodieke premies)

Indien u, ten gevolge van een ongeval, overlijdt of 100% fysiologisch invalide wordt, keert P&V een door u gekozen bedrag uit aan uzelf of aan uw nabestaanden. 

 

Arbeidsongeschiktheid

(enkel bij periodieke premies)

P&V biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kan beide formules combineren.

 1. P&V betaalt de premie van uw niet-fiscaal spaarplan verder, zolang u arbeidsongeschikt bent.
 2. P&V betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kan werken. 

Voor beide formules kan u de eigenrisicotermijn zelf bepalen (90 d., 180 d. of 365 d.) De eigenrisicotermijn is de periode waarin er geen uitkering plaatsvindt.

Opgelet: wenst u de ongevallenverzekering of de dekking arbeidsongeschiktheid, dan moet u minimaal 20% van uw premie in tak21 investeren. 100% in tak23 investeren is dan niet mogelijk.  

 

 

De premies voor de aanvullende waarborgen ongevallenverzekering of arbeidsongeschiktheid zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Wat zijn de belangrijkste risico’s bij sparen en beleggen?

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Moet ik de hele tijd sparen?

 

Via langetermijnsparen bouwt u een aanvullend kapitaal op voor later. Bovendien levert elke storting u een belastingvoordeel van 30% op, verhoogd met de gemeentebelastingen. U hebt er dus alle belang bij om zo lang mogelijk te sparen.

Als u vóór uw 65ste begint te sparen, kunt u via langetermijnsparen ook na uw 65ste nog van een belastingvoordeel profiteren. Zo betaalt u minder belastingen op uw pensioen.

Net als voor het pensioensparen,  kunt u uw langetermijnsparen tijdelijk premievrij maken of stopzetten en later verder sparen of uw premie opnieuw fiscaal optimaliseren

 

Tip:

spaar het maximumbedrag vóór uw 55ste verjaardag. Verhoogt u uw premie na uw 55ste, dan wordt de belasting geïnd op de tiende verjaardag van de verhoging en niet op uw 60ste, wat uiteraard nadelig is. Blijf ook sparen nadat de belasting werd geïnd: u profiteert nog altijd van een belastingvoordeel en uw premies worden later niet meer belast.

 
 
 

Wanneer kan ik het kapitaal van mijn langetermijnsparen opvragen? En hoeveel belastingen betaal ik daarop?


U kunt op elk moment het kapitaal van uw langetermijnsparen opvragen. Als u dat doet vóór de inning van de anticipatieve heffing (belasting op het opgebouwde kapitaal, exclusief de eventuele winstdeelname), dan betaalt u meer belastingen. Het is ook mogelijk dat u bij opname vóór de eindvervaldag uitstapkosten moet betalen.

 

Opname vóór de inning van de anticipatieve heffing op 60 jaar (of de tiende verjaardag van het contract)


Als u uw langetermijnsparen minstens eenmaal in uw belastingaangifte hebt ingevuld, dan zal de fiscus u beboeten voor de vervroegde opname van uw pensioenkapitaal. U betaalt dan 33% belasting + gemeentebelasting op uw kapitaal, exclusief de eventuele winstdeelname, die belastingvrij is. Bovendien kunnen er uitstapkosten worden aangerekend. Redenen genoeg dus om een uitstap vóór uw 60ste te vermijden.

 

Opname na de inning van de anticipatieve heffing op 60 jaar (of de tiende verjaardag van het contract)


Bent u beginnen te sparen vóór uw 55ste, dan wordt de anticipatieve belasting geïnd op uw pensioenspaarkapitaal, exclusief eventuele winstdeelnames, op uw 60ste. Dat is de zogenaamde anticipatieve heffing.

Deze heffing bedraagt:

 • 10% voor het deel van het kapitaal dat werd opgebouwd met premies die u stortte vanaf 1993;
 • 16,5% voor het deel dat werd opgebouwd met de premies die u vóór 1993 stortte.

In 2012 werd al een voorschot van 6,5% afgehouden voor de premies met een aanslagvoet van 16,5%. Bijgevolg wordt op 60 jaar alleen nog het saldo van 10% toegepast op de reserve van het contract.

Neemt u uw pensioenkapitaal op na de anticipatieve heffing, dan betaalt u dus geen belasting meer. De premies geven verder recht op een belastingvoordeel tot de eindvervaldag van het contract, zonder latere belastingheffing.

Op een opname vóór de einddatum kunnen wel uitstapkosten van toepassing zijn.

Opgelet: als u uw spaarplan startte na uw 55ste, dan wordt de belasting geïnd op de tiende verjaardag van uw contract en niet op uw 60ste.

 

Heb ik nog een belastingvoordeel na mijn pensioen?


U kunt uw langetermijnsparen voortzetten, ook na uw 65ste. Zo betaalt u minder belastingen op uw pensioen, op voorwaarde dat u uw contract vóór uw 65ste hebt afgesloten.

Bovendien moet uw contract een looptijd van meer dan tien jaar hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld aan langetermijnsparen doen tot uw 99 jaar. Het voordeel? U behoudt een belastingvoordeel op de premies die u stort en u krijgt de belastingen die u op uw pensioeninkomsten betaalt (gedeeltelijk) terug.

Na uw 60ste of na tien jaar (als u het contract na uw 55ste afsloot) betaalt u geen belasting meer op het eindkapitaal.

 

Een voorbeeld:

Georges start met langetermijnsparen op zijn 54ste en doet dat tot hij 99 is. De premies geven recht op een belastingvoordeel en de belasting van 10% wordt geïnd op de reserve die hij op zijn 60ste heeft opgebouwd, exclusief eventuele winstdeelnames (dus op het kapitaal dat werd opgebouwd met de premies die hij van zijn 54ste tot zijn 60ste heeft gestort). De premies die hij stort na zijn 60ste blijven recht geven op een belastingvoordeel van 30%, verhoogd met de gemeentebelastingen. Op zijn 60ste wordt een bevrijdende anticipatieve heffing geïnd. Dat betekent dat hij geen belasting meer moet betalen bij de opname van het kapitaal.

Was Georges met zijn langetermijnsparen gestart op 57 jaar, dan zou de belasting tien jaar later, op zijn 67ste jaar, worden geïnd. Daarna zouden de premies belastingvrij zijn geweest en hadden ze nog een belastingvoordeel opgeleverd.

Om een belastingvoordeel te genieten, moet uw inkomen (bijvoorbeeld uw pensioen) wel hoog genoeg zijn. Als vuistregel geldt dat uw maandelijks pensioen hoger moet zijn dan 1 300 euro.

 

Opgelet:

als u nog een belastingvoordeel heeft op een lopende hypothecaire lening afgesloten voor 2016, dan leveren de premies meestal geen belastingvermindering op. Voor meer informatie hierover contacteert u best uw P&V-adviseur.


Tip:

ga eens kijken op www.mypension.be voor een overzicht van uw bruto en netto pensioen. Als u merkt dat op uw bruto pensioen bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden, dan komt u hoogstwaarschijnlijk in aanmerking voor een belastingvoordeel.

 

Ontvang gratis een vrijblijvende offerte 

Wettelijke vermeldingen
 

 • Langetermijnsparen is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.
 • Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.
 • Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de financiële infofiche van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon. 
 • Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
 • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw  P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
 • De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:
  • e-mail: klacht@pv.be.
  • post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 • U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.
 • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een P&V-adviseur.
 • U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.