Spaar en beleggingsoplossingen zonder fiscaal voordeel


We willen allemaal bepaalde dromen of projecten realiseren. Om deze toekomstige projecten te financieren, kunt u via het niet-fiscaal sparen van P&V geleidelijk aan een kapitaal opbouwen. Of u kunt uw bestaand vermogen spreiden en op zoek gaan naar een potentieel hoger rendement.

Niet-fiscaal sparen is een levensverzekering bestaande uit een combinatie van een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement (tak 21), EN/OF een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Voor tak23 biedt P&V geen rendements- of kapitaalgarantie.

 

Ik wil graag advies over dit product


IK BEN AL KLANT

Ik ben nog geen klant

Waarom niet-fiscaal sparen & beleggen via P&V? 

 

Risicospreiding

Naargelang uw voorkeur spaart of belegt u zowel met een gewaarborgd rendement (tak21) of in fondsen, zonder gegarandeerd rendement (tak23)

Flexibiliteit

De manier waarop u spaart of belegt, kan u te allen tijde laten aanpassen 

Beschikbaarheid

Op het gedeelte dat u in tak23 investeert, betaalt u zeer beperkte uitstapkosten. Vanaf het 4de jaar kan u dit gedeelte (gedeeltelijk of volledig) kosteloos opnemen. Op het gedeelte in tak21 betaalt u geen uitstapkosten op einddatum van het contract.

In de beurs investeren zonder expert te zijn

Indien u kiest voor fondsen, worden die actief door specialisten beheerd, zodat u die niet moet opvolgen. Onze experts reageren onmiddellijk en gepast op beurstendensen

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Spaar- of beleggingsdoelstelling


Om de spaarstrategie te vinden die het best bij uw situatie past, bepaalt uw adviseur samen met u uw beleggersprofiel, uw verlangens en behoeften. Uw keuze is niet definitief. U kunt uw spaarstrategie altijd bijsturen in de loop van het contract.

 

Tak 21

In tak21 kan u kiezen tussen een gewaarborgd rendement van 0,45% of van 0% op uw stortingen. Voor uw toekomstige stortingen kan P&V deze rentevoet wijzigen. Afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van P&V kan ook jaarlijks een winstdeelname worden toegekend. Deze winstdeelname kan in tak21 (Capiplan) of in tak23 (Capi23) geïnvesteerd worden, volgens uw keuze.

 

Tak 23

In tak23 hebt u keuze uit een van de zes fondsen* van onze partners, Bank Degroof Petercam en Funds For Good. Gerangschikt van het meest defensief naar het meest dynamisch zijn dat:

*Meer info vindt u op de fondsenpagina.

Het beheersreglement is van toepassing op alle tak23-fondsen.

Meer informatie over de wijze waarop P&V duurzaamheidsrisico's integreert bij beleggingsbeslissingen in haar Tak 23 aanbod, vindt u hier.

 

Combinatie Tak21 & Tak23

U kan ook kiezen voor een combinatie van tak21 & tak23. Bij een combinatie moet minimaal 20% in één tak geïnvesteerd worden. 

 

Premie

De minimale premie is 25 €/storting. Indien u kiest voor tak21 in de formule 0% Is de minimale storting evenwel 500 EUR per jaar of 5.000 EUR als koopsom. Voor gedeeltelijke opnames of bijstortingen zijn er geen minimumbedragen.

looptijd

Het betreft een contract van bepaalde duur. De aanbevolen minimale looptijd is 8 jaar en 1 maand

Duurzaamheid

P&V is zich bewust van haar maatschappelijke rol als investeerder en wil bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzamer wereldwijd financieel systeem.

Ontdek hier hoe we dit doen

Fiscaliteit 

 

Premietaks

2% op de premie en op elke bijstorting

 

Taxatie uitkering tak21

U bent roerende voorheffing verschuldigd bij een opname tijdens de eerste 8 jaar van de overeenkomst:

  • Bij de uitkering van een bedrag uit tak21.
  • Bij een overstap van tak21 naar tak23.

De roerende voorheffing bedraagt 30%, toegepast op een rendement berekend op basis van de wettelijke forfaitaire interestvoet van 4,75%.

 

Taxatie uitkering tak23

De uitkering wordt niet belast.

 

Taxatie uitkering bij overlijden

Bij overlijden is er nooit roerende voorheffing verschuldigd. Het uitgekeerde kapitaal bij overlijden kan wel onderworpen zijn aan erfbelasting.

 

Beurstaks bij uitstap

U betaalt geen beurstaks op tak21, noch op tak23.

 

Kosten

 

Instapkosten

Max. 7% op elke premiestorting

 

Beheerskosten

Op tak21 een forfaitair bedrag van € 14,96 (bedrag 2021)

Op tak23 een beheerskost variërend van 0,50% tot 1% afhankelijk van het gekozen fonds

 

Uitstapkosten

Op tak21: 5% met een minimum van 75 euro. De laatste 5 jaar van de overeenkomst dalend met 1% per jaar. Geen uitstapkosten op de voorziene einddatum. 

Op tak23: het eerste jaar 3%, het tweede jaar 2%, het derde jaar 1%, vanaf het vierde jaar geen uitstapkosten meer.

 

Overdrachtskosten

Overdrachtskosten wanneer de gestorte sommen tussen de verschillende gedeelten worden overgedragen:

  • Overdracht van tak 23 naar tak 21 of tak23: Er wordt een vergoeding van 0,5% van de overgedragen reserve aangerekend. Wel geldt één gratis overdracht per kalenderjaar vanuit of binnen het tak 23-gedeelte.
  • Overdracht van tak 21 naar tak 23: Er wordt een vergoeding van 5% van de overgedragen reserve aangerekend. Deze vergoeding neemt de laatste 5 jaar telkens af met 1% per jaar. Indien het contract aanvullende waarborgen bevat, dient er steeds minimum 20% van de totale reserve in het tak 21-gedeelte te blijven

Meer informatie over de kosten vindt u in de Key Information Documents en de specifieke informatiefiches.

Belangrijkste risico’s

Faillissementsrisico

De activa van de interne verzekeringsfondsen die aan de levensverzekering zijn verbonden, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van P&V Verzekeringen. Als P&V failliet gaat, is dat vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden.

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van P&V het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Voor de levensverzekering met gewaarborgd rendement (tak 21-gedeelte) naar Belgisch recht geniet u de bescherming van het Garantiefonds. Als de verzekeraar niet meer in staat is u uit te betalen of failliet is verklaard, zal het Garantiefonds u terugbetalen tot een maximum van 100.000 € per persoon en per instelling.

Marktrisico

De waarde van een deelbewijs van een fonds hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa, marktrentevoeten … De eenheidswaarde is nooit gewaarborgd, kan hoger of lager zijn dan op het ogenblik van de premiestorting en er is geen kapitaalbescherming.

Risico’s van het fondsbeheer

De tak23-fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren in functie van de beleggingsdoelstelling en –politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en de beleggingspolitiek van het betrokken fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd wordt, bestaat er steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van specialisten.

Liquiditeitsrisico

De vereffening van de eenheden van een intern verzekeringsfonds kan uitzonderlijk worden vertraagd of opgeschort.

Een vraag of opmerking? Neem dan contact op met een P&V-adviseur.

 

Optionele waarborgen  


Hoe voorzichtig of vooruitziend u ook bent, er kan altijd iets gebeuren. Een ziekte of ongeval gaat vaak gepaard met inkomensverlies en kan de levensstandaard van uw gezin hypothekeren of de realisatie van uw projecten in gevaar brengen. Om u daartegen te beschermen, kan u uw niet-fiscaal sparen uitbreiden met de volgende waarborgen:

 

Kapitaal overlijden

Wilt u uw familie te beschermen? Kies dan voor een kapitaal overlijden en zorg voor financiële zekerheid wanneer u er niet meer bent.

Bijvoorbeeld: u verzekert zich voor een kapitaal overlijden, waarbij u een kapitaal van 25.000 euro opbouwt. Dan krijgen uw nabestaanden dat bedrag als u overlijdt. Hebt u in tussentijd een hogere reserve opgebouwd? Dan krijgen ze dat hogere bedrag.

 

Ongevallenverzekering

(enkel bij periodieke premies)

Indien u, ten gevolge van een ongeval, overlijdt of 100% fysiologisch invalide wordt, keert P&V een door u gekozen bedrag uit aan uzelf of aan uw nabestaanden. 

 

Arbeidsongeschiktheid

(enkel bij periodieke premies)

P&V biedt twee formules aan bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. U kan beide formules combineren.

  1. P&V betaalt de premie van uw niet-fiscaal spaarplan verder, zolang u arbeidsongeschikt bent.
  2. P&V betaalt een rente uit gedurende de periode dat u niet kan werken. 

Voor beide formules kan u de eigenrisicotermijn zelf bepalen (90 d., 180 d. of 365 d.) De eigenrisicotermijn is de periode waarin er geen uitkering plaatsvindt.

Opgelet: wenst u de ongevallenverzekering of de dekking arbeidsongeschiktheid, dan moet u minimaal 20% van uw premie in tak21 investeren. 100% in tak23 investeren is dan niet mogelijk.  

 

 

Op de aanvullende waarborgen zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. Om uw risicoprofiel te bepalen, hanteren we enkele segmentatiecriteria. De uitgesloten risico’s worden toegelicht in de algemene voorwaarden.

Wettelijke vermeldingen

 

Niet fiscaal sparen is een contract van een bepaalde duur. De looptijd is vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Alle informatie over de diensten en producten op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgisch recht.

Alvorens deze verzekering af te sluiten, adviseren wij u kennis te nemen van de informatiedocumenten van dit product, het beheersreglement en de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar op deze site of via uw verzekeringstussenpersoon.  

Als klant bent u beschermd door de MiFID-gedragsregels.

Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw P&V-adviseur of de dienst Klachtenmanagement contacteren. De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:

e-mail: klacht@pv.be.

post: Klachtenmanagement van P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel
 

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as.

Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kan u terecht bij een P&V-adviseur

U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.