Van aangifte auto-ongeluk tot schadevergoeding: welke stappen?

Aangifte auto-ongeval: hoe doe ik dat?

Voor een aangifte van een ongeval bezorgt u binnen de 8 dagen uw verzekeraar de volgende documenten:

 • het Europees aanrijdingsformulier dat u samen met de tegenpartij hebt ingevuld.
  (Hebt u ook de vragen op de achterkant beantwoord? Dat vergemakkelijkt de administratieve afhandeling van het schadedossier);
 • de kopie of het nummer van het proces-verbaal (als de politie er een heeft opgesteld);
 • een kopie van uw verklaring aan de politie;
 • verder alle bewijsstukken die uw schade aantonen, bijvoorbeeld foto’s.

Houd alle bonnetjes en facturen (evenals alle andere bewijsstukken) bij van kosten die u maakte naar aanleiding van het ongeval. Noteer ze ook in een inventarisdocument. Nummer de bewijsstukken, maak een kopie en bezorg ze zo snel mogelijk aan uw verzekeraar.

Na ontvangst van uw aangifte opent een schadebeheerder bij uw verzekeraar uw dossier. Daarna bezorgt de schadebeheerder een kopie van uw aanrijdingsformulier aan de verzekeraar van de tegenpartij. Zo is hij zeker dat de twee versies identiek zijn.

Wat als ik gedagvaard word voor een auto-ongeval?

Als u gedagvaard wordt, bezorgt u uw verzekeraar de volgende documenten:

 • een kopie van de dagvaarding;
 • de naam en het adres van de gewenste advocaat (als u strafrechtelijk gedagvaard wordt en u een waarborg rechtsbijstand heeft afgesloten);
 • een kopie van de vaststelling van de overtreding. Die ontvangt u per post kort na de overtreding.

Hoe wordt bepaald wie aansprakelijk is voor het auto-ongeval?

Er zijn verschillende mogelijkheden, waarvan deze twee de meest frequente zijn:

 • U hebt het ongeval veroorzaakt en wordt aansprakelijk gesteld. Als u enkel een BA-autoverzekering hebt, en geen omniumverzekering, krijgt u geen schadevergoeding. Uw BA-autoverzekering vergoedt immers enkel de schade van de tegenpartij. U hoeft niet te wachten op uw verzekeraar om uw wagen te laten herstellen, u hebt immers geen recht op schadevergoeding.
 • U bent het slachtoffer. Uw verzekeraar kan een expert aanstellen om de precieze schade te laten bepalen. In de meeste gevallen is de RDR-overeenkomst van toepassing waardoor een snellere schaderegeling mogelijk is. RDR staat voor reglement direct - directe regeling. Concreet kunt u van uw eigen BA-autoverzekering een schadebedrag tot 25.000 euro krijgen. Die wordt daarna teruggevraagd van de autoverzekeraar van de tegenpartij. Let wel: het moet vaststaan dat de tegenpartij aansprakelijk is.

Hoe snel bepaald wordt wie aansprakelijk is, hangt af van:

 • of beide partijen samen maar één aanrijdingsformulier hebben ingevuld en de verklaring hebben ondertekend;
 • of het aanrijdingsformulier duidelijk en volledig is ingevuld;
 • het type ongeval (RDR-schadegevallen gaan sneller);
 • of er een kopie of nummer van het proces-verbaal bij het dossier zit.

De schadebeheerders van de verzekeringsmaatschappijen zullen op basis van de verzamelde informatie trachten uit te maken wie aansprakelijk is voor het schadegeval.

Hoe zit het met een gedeelde aansprakelijkheid voor het ongeval?

Beide verzekeraars kunnen inderdaad beslissen dat u en de tegenpartij elk gedeeltelijk aansprakelijk zijn. In dat geval krijgt u bijvoorbeeld 50% van uw schade vergoed door de BA-autoverzekering van de tegenpartij. En vice versa. Let op: deze twee bedragen hoeven niet noodzakelijk even groot zijn. In ieder geval zullen beide partijen in het voorbeeld elk de helft van hun schade zelf moeten bekostigen.

Waarom wordt er nog een expert aangesteld voor de herstelling begint?

Een expert aangesteld door uw eigen verzekeraar bepaalt hoe groot uw schade is. Hij controleert of het bestek van de garage overeenkomt met de schade na het ongeval. Ook erkende garages mogen expertises uitvoeren.

Als het expertiseverslag en alle formaliteiten in orde zijn, geeft de expert toelating voor de herstelling. Soms gebeurt die meteen, soms enige tijd erna, afhankelijk van de planning van de hersteller en of er bijvoorbeeld wisselstukken moeten besteld worden. Let op: het is niet omdat de expert akkoord gaat met het bestek dat u een schadevergoeding zal krijgen. Een expertise zegt niets over de aansprakelijkheid.

Soms vinden beide verzekeraars geen akkoord over de grootte van de schade. In dat geval kan er een derde expert aangesteld worden.

Wat als ik niet akkoord ga met het expertisebedrag?

Als u het niet eens bent met het door de expert vastgestelde schadebedrag, dan bespreekt u dat het best direct met de expert zelf. Komt u niet tot een akkoord, dan kan u een tegenexpert naar keuze aanstellen, eventueel via en op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. De tegenexpert en de oorspronkelijke expert zullen proberen een akkoord te bereiken. Lukt dat niet, dan kan een derde expert aangesteld worden. Hij zal het dossier verder afwerken. In uitzonderlijke gevallen is een gerechtelijke expertise aangewezen.

Bij welke garage kan ik mijn auto laten herstellen?

Hebt u een omniumverzekering of was u het slachtoffer van een ongeval dan kunt u na de expertise uw auto laten herstellen. De meeste verzekeraars werken met een netwerk van geconventioneerde garages of erkende herstellers.

 • Als u uw wagen bij een geconventioneerde garage laat herstellen, hoeft u niet zelf in uw portemonnee te tasten. De factuur wordt rechtstreeks betaald door de verzekeraar, op voorwaarde dat de RDR-conventie van toepassing is of u  een omniumverzekering hebt. In het laatste geval moet u wel een vrijstelling betalen.
 • Gaat u niet naar een geconventioneerde garage, dan betaalt uw verzekeraar de herstelkosten na ontvangst van het verslag van de expert. Let op: u ontvangt enkel btw als u niet btw-plichtig bent. Uw BA-autoverzekeraar zal de btw betalen zonder factuur, hebt u een omniumverzekering dan wordt wel een factuur gevraagd.

Waarom zou ik voor een geconventioneerde garage kiezen?

Kiezen voor een geconventioneerde garage of erkende hersteller heeft een heel aantal voordelen:

 • een snellere herstelling: een geconventioneerde garage mag soms zelf de expertise uitvoeren. Een niet-geconventioneerde garage moet steeds wachten op de expert;
 • een vervangwagen: bij sommige verzekeraars krijgt u een vervangwagen als u voor een geconventioneerde garage kiest;
 • een derdebetalerssyteem: de geconventioneerde garage stuurt de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar.;
 • een garantie op een goede herstelling.

Wat doe ik als mijn autoruit stuk is?

Glasschade is verzekerd in de omnium- en mini-omniumverzekering. Als u een van beide verzekeringen hebt afgesloten, kunt u bij heel wat verzekeraars meteen een afspraak maken bij Carglass via www.carglass.be of op het nummer 0800 166 16. Carglass zal de ruit herstellen of vervangen. Verder hoeft u niets te doen. Carglass zal de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar sturen, u moet zelf niets betalen.

U kunt echter ook uw ruit laten herstellen bij een garage naar keuze. Breng dan wel eerst uw verzekeringstussenpersoon op de hoogte. Uw verzekeraar zal dan een schadedossier voor u openen. Na herstelling betaalt u de factuur en bezorgt u die aan uw verzekeringstussenpersoon. Maak een kopie van uw factuur voor uw eigen administratie. Uw verzekeraar zal u het bedrag van de factuur terugbetalen.

Ben ik verplicht om mijn auto te laten herstellen?

Wordt de schade aan uw wagen vergoed door een BA-autoverzekeraar, dan bent u niet verplicht uw wagen te laten herstellen: u ontvangt in ieder geval een schadevergoeding. Wordt de schade vergoed door uw omniumverzekeraar, dan moet u wel een factuur van de herstelling kunnen voorleggen.

U ontvangt uiteraard alleen de btw als u niet btw-plichtig bent.

Kan ik in de tussentijd ook een vervangwagen krijgen?

Als u uw wagen laat herstellen in een erkende of geconventioneerde garage, dan mag u van heel wat verzekeraars, zoals P&V Verzekeringen, de vervangwagen gebruiken tijdens de volledige duur van de herstelling.

Soms krijgt u ook een vervangwagen na een auto-ongeval of een diefstal, maar dan is het gebruik van de wagen beperkt in tijd. De duurtijd schommelt meestal tussen 5 en 10 dagen, al naargelang de verzekeraar.

Wat als ik gewond was bij het ongeval, wie betaalt wat?

Als het auto-ongeval een arbeidswegongeval was, krijgt u een vergoeding van de arbeidsongevallenverzekering die uw werkgever voor u afsloot.

Als u een bestuurdersverzekering hebt afgesloten, zal deze verzekering u vergoeden voor uw lichamelijke letsels. Als u slachtoffer bent, zal de bestuurdersverzekering deze vergoeding vervolgens verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Zonder bestuurdersverzekering kunt u een vergoeding krijgen van de BA-autoverzekering van de tegenpartij, op voorwaarde dat u slachtoffer bent. Uw rechtsbijstand helpt u uw rechten te verdedigen. Als u zelf aansprakelijk bent voor het ongeval, krijgt u geen vergoeding voor uw lichamelijke letsels, tenzij u een hospitalisatieverzekering hebt.

Principe van de zwakke weggebruiker

Raakt u als zwakke weggebruiker (een fietser, voetganger of passagier van een motorfiets) betrokken bij een ongeval waarbij een auto, vrachtwagen of motorfiets betrokken is, dan zult u in bijna alle gevallen automatisch vergoed worden voor uw schade. Dat is het principe van de zwakke weggebruiker.

Verzekering

Waarborg

Voorwaarde

RIZIV (verplicht, via ziekenfonds)

kosten van medische behandelingen

zoals afgesproken in de nomenclatuur: vaak gedeeltelijk terugbetaald, sommige behandelingen niet terugbetaald

Hospitalisatieverzekering

een percentage van, of de volledige, medische kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds

als u opgenomen wordt in het ziekenhuis

Arbeidsongevallenverzekering

 • kapitaal bij overlijden
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • alle medische kosten

ongeval op het werk, of op weg naar/van het werk, of verplaatsing voor het werk

Bestuurdersverzekering

 • kapitaal bij overlijden
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • behandelingskosten die niet terugbetaald worden door een andere verzekering

 

een auto besturen en een ongeval veroorzaken

(ter info: u kunt ook een verzekering individuele ongevallen afsluiten voor het hele gezin)

BA-autoverzekering tegenpartij

alle lichamelijke letsels, zonder plafond

 

u bent slachtoffer van een ongeval met een motorrijtuig

Gewaarborgd inkomen

 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid

ziekte of privé-ongeval of gelijk welk ongeval

Bijstand personen

medische kosten in het buitenland die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds

ziekte of ongeval, niet noodzakelijk met voertuig

Als ik een ongeval in fout heb veroorzaakt, moet ik dan ook een franchise of vrijstelling betalen?

In de verplichte BA-autoverzekering is er meestal geen sprake van een franchise of vrijstelling, zoals dat bijvoorbeeld bij een omniumverzekering dikwijls wel het geval is.

Toch zijn er een aantal uitzonderingen mogelijk. Indien u al een aantal schadegevallen veroorzaakt hebt, kan de verzekeraar besluiten u nog alleen verder te verzekeren als u een franchise betaalt bij een ongeval in fout. Dat wil zeggen dat u een vastgelegd deel van de schade zelf terugbetaalt als u een ongeval veroorzaakt.

Ook aan jonge bestuurders zal een verzekeraar meestal een dergelijke franchise of vrijstelling vragen. Zo moedigt hij de jongere aan om voorzichtig te rijden. Op deze manier wordt een stukje van de schadevergoeding voor het slachtoffer, betaald door de persoon die het ongeval veroorzaakte.

 

Wist u dat bij P&V Verzekeringen een persoonlijke adviseur u verder kan helpen met al uw verzekeringsvragen? Interesse?

Bereken uw premie

Met uw P&V agent:

 • Verzekeringen in een verstaanbare taal
 • Uitstekende productkennis
 • Afspraak wanneer het u past

Uw auto verzekeren