Wat is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto?


Bij een ongeval dekt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) auto de schade aan derden wanneer u (of uw passagier) aansprakelijk bent. Deze autoverzekering is wettelijk verplicht. Dit betekent dat uw voertuig zonder BA-autoverzekering niet op de openbare weg mag rijden.
 

Wie moet een BA-verzekering auto afsluiten?


De eigenaar van het voertuig moet ervoor zorgen dat zijn wagen verzekerd is. In theorie kan iemand anders de verzekering afsluiten. Toch is het raadzaam om als eigenaar zelf de verzekering af te sluiten. Zo bent u zeker dat de verzekeringspremie op tijd wordt betaald en dat uw voertuig goed verzekerd is. 
Belangrijk, want wie zonder verzekering rijdt, kan worden veroordeeld tot een boete en een gevangenisstraf, en zijn rijbewijs kan worden ingetrokken.
 

Voor welke voertuigen moet ik een BA-verzekering auto afsluiten?


Elk voertuig dat door een mechanische kracht kan voortbewegen op de openbare weg, moet worden gedekt door een BA-verzekering auto, behalve voertuigen die door hun mechanische kracht niet sneller rijden dan 25 kilometer per uur. Bij deze uitzonderingen moet echter worden opgemerkt dat twee soorten voertuigen altijd verzekerd moeten zijn: bromfietsen van klasse A en motorvoertuigen die voor een ander doel zijn bestemd dan louter om zich te verplaatsen (bijvoorbeeld een arbeider die de openbare weg gebruikt met een heftruck om de opslagplaats tegenover de winkel, aan de overkant van de straat, te bereiken). 

Hetzelfde geldt als u een aanhangwagen gebruikt: de aanhangwagen moet verzekerd zijn, behalve als hij minder dan 750 kg weegt of als het gaat om een landbouwaanhangwagen, een werfaanhangwagen of een aanhangwagen die uitsluitend is bestemd voor folkloristische manifestaties.
 

Wat dekt een BA-verzekering auto? 


Hieronder vindt u een overzicht van wat de BA-verzekering auto wel en niet dekt als u een ongeval met uw voertuig veroorzaakt.

Schade

Gedekt?

Schade berokkend aan de tegenpartij: voertuig, gebouw, openbare weg enz.

Ja

Lichamelijke letsels van de tegenpartij

Ja

Lichamelijke letsels van uw passagiers

Ja, zij worden ook als ‘derde’ beschouwd.

Uw eigen lichamelijke letsels

Nee, om gedekt te zijn, moet u een bestuurdersverzekering afsluiten.

Schade berokkend aan uw wagen

Nee, om gedekt te zijn, moet u een omniumverzekering afsluiten.

Bijstand

Ja, bij sommige BA-verzekeringen auto.

 

Dekt de BA-verzekering auto altijd alle schade die ik veroorzaak met mijn voertuig?


Niet helemaal. Als u aansprakelijk wordt gesteld bij een ongeval, dekt de BA-verzekering auto de schade die u als bestuurder van het verzekerde voertuig aan andere mensen berokkent. De schade die een van uw passagiers veroorzaakt, is ook gedekt. Maar dat is niet alles. De wet beschermt in het bijzonder de zwakke weggebruiker (voetganger, fietser of passagier). Bij een ongeval is de verzekeraar van het voertuig ook verplicht om de lichamelijke schade en de kledijschade van de zwakke weggebruiker terug te betalen, ongeacht de aansprakelijkheid. Met andere woorden, ongeacht de partij die het ongeval veroorzaakt, wordt de fietser, voetganger of passagier vergoed, ook als de fout bij hem ligt – als hij bijvoorbeeld geen voorrang heeft gegeven. Deze regel is echter niet van toepassing als de zwakke weggebruiker het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Als u geen fout hebt gemaakt en u dus niet aansprakelijk bent voor het ongeval, keert uw verzekering geen vergoeding uit. Bijvoorbeeld: u verliest de controle over uw voertuig doordat u zich onwel voelt en u rijdt tegen een gevel. U bent niet aansprakelijk voor zover u geen medische voorgeschiedenis hebt en geen geneesmiddelen neemt. Het ongeval wordt als totaal onvoorspelbaar en onoverkomelijk beschouwd. De eigenaars van het huis waar u bent tegen gereden, kunnen dus geen verhaal halen bij uw verzekeraar, maar moeten zich wenden tot het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Dit fonds zal de schade in uw plaats vergoeden.
 

In welke landen ben ik gedekt door mijn BA-verzekering auto?


Op uw verzekeringsbewijs staat de lijst met de landen waar uw autoverzekering geldig is. 

Als het land van uw bestemming doorstreept is, kunt u een tijdelijke uitbreiding van uw verzekering vragen aan uw verzekeraar. 
 

Wie is gedekt voor de veroorzaakte schade?


De BA-verzekering auto dekt de aansprakelijkheid van:

 • de verzekeringsnemer;
 • de eigenaar, houder of bestuurder van het voertuig;
 • de passagiers;
 • de werkgever als de bestuurder het voertuig gebruikt voor zijn werk.

Als uw voertuig wordt gestolen en de dief een ongeval veroorzaakt, wordt de aansprakelijkheid van de dief niet gedekt door deze verzekering. Uiteraard bent u zelf ook niet aansprakelijk, maar u moet de diefstal wel aangeven bij de politie. Slachtoffers van het ongeval kunnen voor een schadevergoeding aankloppen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
 

Hoeveel vergoedt de BA-verzekering auto?


Een BA-verzekering auto vergoedt de schade die een derde heeft geleden. Voor materiële schade mag een verzekeringsmaatschappij een maximale vergoeding bepalen, maar deze grens bedraagt minstens 129 miljoen euro (bedrag voor 2021). Voor lichamelijke letsels is er nooit een vergoedingsgrens. 
 

Zijn alle BA-verzekeringen auto identiek?


De overheid verplicht een wettelijk standaardcontract met minimumvoorwaarden waaraan alle verzekeraars moeten voldoen. Soms zijn er echter verschillen tussen BA-verzekeringen auto. De contracten kunnen bijvoorbeeld extra voordelen bieden, zoals de terbeschikkingstelling van een vervangwagen na een ongeval.
 

Wanneer kan de verzekeraar zijn geld (deels) terugeisen?


In sommige situaties kan de verzekeraar inderdaad 'verhaal uitoefenen'. Dit betekent dat hij de vergoeding die hij aan de slachtoffers heeft betaald, van u kan terugeisen. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van situaties waarin de verzekeraar volledig of beperkt verhaal kan uitoefenen.
 

Wanneer heeft de verzekeraar een volledig verhaalsrecht?


Bij volledig verhaalsrecht kan de verzekeraar de volledige schadevergoeding (inclusief gerechtskosten en interesten) van u terugeisen.

 • U veroorzaakt opzettelijk een ongeval.

U rijdt bijvoorbeeld opzettelijk een voetganger omver. Als u daarentegen door het rood licht reed en een fietser aanreed die u niet zag aankomen, is er geen verhaalsrecht omdat de aanrijding in dit geval niet opzettelijk is veroorzaakt.

 • U verzwijgt dat uw 18-jarige zoon regelmatig met uw wagen rijdt en hij veroorzaakt een ongeval.

Als uw voertuig regelmatig wordt bestuurd door een jonge chauffeur, moet u dat laten weten aan uw verzekeraar. Doet u dat niet, dan is dat een opzettelijke verzwijging.
 

Wanneer heeft de verzekeraar een beperkt verhaalsrecht?


Bij beperkt verhaalsrecht kan de verzekeraar slechts een deel van de schadevergoeding van u terugeisen. 

 • U rijdt onder invloed van alcohol, drugs, geneesmiddelen of hallucinogene stoffen die u de controle over uw handelingen ontnemen en u veroorzaakt een ongeval.

Uw verzekeraar heeft een beperkt verhaalsrecht als hij het oorzakelijk verband tussen uw dronkenschap (of uw gelijkaardige toestand ten gevolge van het gebruik van drugs, geneesmiddelen of hallucinogene stoffen) en het ongeval kan aantonen.

 • U voldoet niet aan de wettelijke verplichtingen om een voertuig te besturen.

Bijvoorbeeld als u met uw wagen een ongeval veroorzaakt hoewel uw rijbewijs werd ingetrokken. Of als u zich niet houdt aan de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs.

 • U vervoert te veel mensen in uw voertuig. Of uw passagiers nemen een plaats in die niet voor dit doel is voorzien, zoals de koffer of de caravan.
 • U neemt deel aan een niet-georganiseerde snelheidswedstrijd op de openbare weg.
 • U betaalt uw premies niet.

Betaalt u uw premie niet, dan ontvangt u een aangetekende brief van uw verzekeraar. Daarna hebt u vijftien dagen om alles in orde te brengen. Doet u dat niet, dan worden de waarborgen geschorst en heeft uw verzekeraar een beperkt verhaalsrecht als u een ongeval veroorzaakt. Bij niet-betaling van de premie kan de verzekeraar ook uw contract opzeggen. Na de opzegging hoeft de verzekeraar niet meer te vergoeden. Het slachtoffer krijgt dan een vergoeding van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat de uitbetaalde vergoeding volledig van u zal terugeisen.

Bij beperkt verhaalsrecht is het bedrag dat u zelf moet betalen afhankelijk van de grootte van de schadevergoeding.

Grootte van de schadevergoeding

U betaalt zelf

Tussen 0 en 11.000 euro

De volledige som

Meer dan 11.000 euro

11.000 euro + de helft van de sommen boven 11.000 euro 
(het verhaal bedraagt maximaal 31.000 euro)

Veelgestelde vragen over Autoverzekering

Dit document is een reclamedocument met daarin algemene informatie over de verzekering P&V Auto ontwikkeld door P&V, een merk van P&V Verzekeringen, en waarop het Belgische recht van toepassing is. Op deze verzekering zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met de verzekerde risico’s van toepassing. We verzoeken u dus om de algemene voorwaarden en de IPID–fiches aandachtig te lezen vóór de onderschrijving. Ze zijn beschikbaar op de website www.pv.be of op eenvoudig verzoek bij een P&V-adviseur. De verzekeringsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Bij eventuele klachten kunt u contact opnemen met een P&V–adviseur, uw bevoorrechte gesprekspartner voor al uw vragen. Hij/Zij zal alles doen om u zo goed mogelijk te helpen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van P&V die uw klacht of opmerking zorgvuldig zal onderzoeken. Deze dienst zal de verschillende partijen trachten te verzoenen en naar een oplossing zoeken. U kunt contact opnemen per post (Klachtenmanagement, Koningsstraat 151, 1210 Brussel), via e–mail (klacht@pv.be) of telefonisch (02/250.90.60). Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, dan kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst van de Verzekeringen (de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel), telefonisch 02/547.58.71 of via e–mail (info@ombudsman-insurance.be) (https://www.ombudsman-insurance.be).

Als klant bent u beschermd door de gedragsregels inzake verzekeringen.

Voor persoonlijk advies of een verzekeringsofferte neemt u best contact op met een van onze adviseurs. U kunt ook de volledige juridische informatie raadplegen.